Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Συχνές ερωτήσεις

  Ερώτηση από Κωνσταντία Καρατζαφέρη

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κωνσταντία Καρατζαφέρη Παρακαλώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πόση άδεια δικαιούται εκπαιδευτικός του δημοσίου που είναι εκλεγμένος επικεφαλής της αντιπολίτευσης σε δήμο με 6.000 κατοίκους περίπου

  Παρακάτω σας παραθέτω  την κείμενη νομοθεσία και την ειδική εγκύκλιο σε συνάρτηση με ειδική γνωμοδότηση του ΝΣΚ-σχετική με τις ΄άδειες αιρετών ΟΤΑ για την ενημέρωσή σας.

  Δυστυχώς δεν προβλέπεται για την ιδιότητά σας ειδική άδεια.

  Εγκύκλιο για την ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθµ. 226/2017 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εκδόθηκε από το ΥΠΕΣ.

  Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:

  Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. 226/2017 Γνωµοδότηση του Ε’ Τµήµατος του Νοµικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών.

  Σύμφωνα µε την ανωτέρω Γνωμοδότηση:

  α) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 93 του ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθεί η ειδική άδεια για την διευκόλυνση των καθηκόντων των σε
  αυτή αναφερομένων αιρετών, η οποία εκτείνεται καθόλη την διάρκεια της θητείας τους, στην έννοια των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ., των υπαλλήλων κρατικών ν.π.ι.δ. και των δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των υπαλλήλων των λοιπών ν.π.ι.δ. περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, με εξαίρεση αυτών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  β) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 άρθρου 93 του ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθεί η ειδική άδεια για την διευκόλυνση των καθηκόντων των σε
  αυτή αναφερομένων αιρετών, περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν
  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . ΑΔΑ:

  γ) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 άρθρου 93 του ν. 3852/2010, ο συνολικός χρόνος της ειδικής αδείας, ορίζεται σε 60 και μέχρι 30 ημέρες, αντιστοίχως, κατά περίπτωση, πλην, η κρίση της υπηρεσίας, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια, πρέπει να στηρίζεται στα επί μέρους στοιχεία της συμβάσεως, ιδίως δε στον χρόνο αυτής, σε συνδυασμό με την συμβατικώς σκοπούμενη κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την αρχή της αναλογικότητας.

  Την ως άνω Γνωμοδότηση μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

  _______________________________________________________________________________________

   

   

  (άρθρο 93 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

  Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

   

  1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών ΝΠΙΔ και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών ΝΠΙΔ χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

  2. Την ειδική άδεια του παρόντος Άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

  3. Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για τους υπαλλήλους των λοιπών ΝΠΙΔ το σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου.

  4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται, η διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  5. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

  6. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.

  7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν.

  (άρθρο 93 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΛΑΩΡΑΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΛΑΩΡΑΣ Είμαι εκλεγμένος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικός υπάλληλος. Δικαιούμαι άδεια συμμετοχής στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου; Μήπως υπάρχει κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος; γιατί δεν περιλαμβάνεται στη νομοθεσία η περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ.

  Δυστυχώς, δεν υφίσταται καμιά πρόβλεψη για το ζήτημά σας,πέραν της γενικής αρχής ότι η δημόσια υπηρεσία παρέχει σχετική διευκόλυνση κατά τους κανόνες της χρηστής διοίκησης.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΗΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΗΣ Η 2ετης θητεία του 7μελούς ΔΣ της πρωτοβαθμιας Συνδικαλιστικής οργάνωσης μας έληξε στις 26 Ιαν.2018. Ζητήθεικε και έλαβε παράταση εως 30 Μαίου λόγω παραίτησης μελών Εξελεγχκτικής Επιτροπής. Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί Εκλογοαπολογιστική συνέλευση όποτε δεν προλαβαίνει να κάνει εκλογές όπως οριζει το καταστατικό σε 30 ημερες από την εκλογοαπολογιστική μέχρι 30 Μαίου. ΕΡΩΤΗΜΑ: Υπάρχουν νομικές συνέπειες για τα μελη του ΔΣ και πως μπορουν τα υπόλοιπα μελη να προκυρήξουν εκλογές αν φέρει σκόπιμα κώλυμα η Πρόερδος του ΔΣ;

  Πο απαοτούμενες ενέργειες είναι σύνθετες και απαιτούν ειδική γνώση των διατάξεων του καταστατικού της οργάμωσης.

  Γιαυτό πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό εργατολόγο δικηγόρο.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Γιάννης Σαββίδης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιάννης Σαββίδης Χαίρετε! Είμαι καθηγητής πανεπιστημίου και επιθυμώ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να κατέλθω ως υποψήφιος. Ισχύει για τους ακαδημαϊκούς εξαίρεση από την υποχρέωση παραίτησης; Και, εφόσον εκλεγώ, μπορώ να ασκώ και τα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα, ή πρέπει υποχρεωτικά να τεθώ σε προσωρινή αναστολή; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΕΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Παπαδοπούλου Σοφία

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Παπαδοπούλου Σοφία Είμαι εκλεγμένη αντιδήμαρχος χωρίς να είμαι δημόσιος υπάλληλος και παράλληλα είμαι έγκυος. Δοθέντος του γεγονότος οτι δεν θέλω να παραιτηθώ από την ιδιότητα μου, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης ειδικής αδείας ή αδείας άνευ αποδοχών ? Και αν ναι, ποιο είναι το μέγιστο διάστημα απουσίας που προβλεπεται?

  Δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη άδειας για τους αντιδημάρχους.

  Εναπόκειται αποκλειστικά  στον Δήμαρχο να ρυθμίσει το ζήτημα και μπορεί- κατά τη γνώμη μου νόμιμα- να σας χορηγήσει άδεια άνευ αποδοχών για λίγους μήνες.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Σπύρος Λακιος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Σπύρος Λακιος Α) αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής απαγορεύεται βάσει εκλογικού νόμου να είναι υποψήφιοι συνδυασμού σε φοιτητικές εκλογές κι ας μην το προβλέπει το καταστατικό του συλλόγου ; Β) ποτέ και από ποιον ανακοινώνεται η τελική ημερομηνία διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών ;

  Οι φοιτητικοί σύλλογοι είναι σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  Η λειτουργία τους καθορίζεται κυρίως από το ισχύον καταστατικό τους.Το καταστατικό προβλέπει τα της υποψηφιοτητας μέλους του Συλλόγου και τα περί κωλυμμάτων υποψηφιότητας,καθώς και τα περί της διεξαγωγής εκλογών.Συμπληρωματικά προς το καταστατικό ισχύουν και οι ανάλογες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καλησπέρα. θα ήθελα να ρωτήσω σε μια κοινότητα όπως το Λιβαδερο σερβιων Κοζάνης που είναι τριμελές εάν ένα μέλος(όχι πρόεδρος) που είναι και δημόσιος υπάλληλος δικαιούται άδεια οτα ευχαριστώ εκ τον προτέρων

  Δυστυχώς,κατά την κείμενη νομοθεσία δεν δικαιούται της ειδικής άδειας.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ Προσπαθώ να μάθω τι έχει γίνει ο οικισμός Μαυροβουνίου (Λακωνίας) και αν έχει και πως ενταχθεί στον δήμο Γυθείου (καποδιστριακό δήμος) ή στο δήμο ανατ. Μάνης (καλλικρατικό δήμος)(με στοιχεία αν σας είναι εύκολο) Ευχαριστώ

  Ο οικισμός Μαυροβουνίου ανήκε στον δήμο Γυθείου ο οποίος συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Το 2010 ο Δήμος Γυθείου με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης συνενώθηκε με τους προϋπάρχοντες δήμους Γυθείου, Σμύνους, Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης, και δημιούργησαν τον νέο δήμο Ανατολικής Μάνης.

  Δείτε απόφαση του Δήμου (του 2013) για τον οικισμό Μαυροβουνίου (αφορά την ύδρευση) http://www.anatolikimani.gov.gr/files/items/1/1805/prosklisi_26-2013.pdf?rnd=1384523212


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΛΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΛΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ; ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΛΗΓΕΙ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ 15/4/2018. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΜΕΣΩΣ; ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ;

  Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε σήμερα μεταξύ 20.00 και 20.30 ώρας.

  τηλ.2310533180

  ΚΜ


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΘΩΜΑΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΘΩΜΑΣ ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΩ.

  Δυστυχώς,δεν μπορείτε.Σας παραθέτω τη σχετική διάταξη.

  .............................................................

  (άρθρο 13 νόμου 3852/2010

  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

  Κωλύματα και ασυμβίβαστα 
  1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
  α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
  β) Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες, στους δήμους όπου υπηρετούν.
  γ) Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση τα ιδρύματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, καθώς και διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι δήμοι, στους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα.
  δ) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των δήμων που συνενώνονται στο νέο δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.............................


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Διαμαντή Χριστίνα

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Διαμαντή Χριστίνα Είμαι μόνιμη εκ/κος στη Δευτεροβάθμια Εκ/ση. Δικαιούμαι ως εκλεγμένη αιρετή και πρόεδρος Νομικού Προσώπου του Δήμου, πέραν της ειδικής αδείας των 60 ημερών, αποζημείωση λόγω θέσης;

  Υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης ως Προέδρου νπ του Δήμου,υπό την προυπόθεση εφαρμογής των συνδυασμένων  διατάξεων του  αρθρ.242 ν.3463/2006, της ΚΥΑ 20585/10.4.2007 καιτου άρθρου πρώτου υποπαρ.Γ 1 5α του ν.4093/2012.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Ανθη Μουρτζουχου

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ανθη Μουρτζουχου Ειμαι μονιμος δημόσιος υπάλληλος και εκανα αίτηση μετάταξης την οποία κατέθεσα στον φορέα προέλευσης. Να συμειωθεί ότι υπήρχε συγκεκριμένη προθεσμία κατάθεσης της αίτησης μετάταξης. Υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί επειδη δεν την κατέθεσα στον φορέα που θέλω να μεταταχτώ επειδή δεν την είχα κοινοποιήσει κ εκεί πριν την καταληκτική ημερομηνία? Ευχαριστώ

  Σας παραθέτω σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης,σχετική με το θέμα.

  Νομίζω ότι θα σας βοηθήσει.

  Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και από Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετάταξη.

  Ο πρώτος Κύκλος Κινητικότητας 2017 ξεκίνησε με την ανάρτηση των προς μετάταξη θέσεων που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα / σχέση εργασίας, κλάδο / ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μετάταξη, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου – Απογραφή (http://apografi.gov.gr/) στην ηλεκτρονική διαδρομή: apografi.gov.gr –> Ε.Σ.Κ Κινητικότητα» –> «1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (https://apografi.gov.gr/index.php/esk/mobility-1-2017.html).

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από  Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, να ανατρέξουν στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετάταξη.

  Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 παρ. 2-4 του ίδιου νόμου, με αίτηση που υποβάλλεται προς την Υπηρεσία υποδοχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) (https://hr.apografi.gov.gr) και εντός προθεσμίας 15 ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δηλαδή από 16/11/2017 έως και 30/11/2017.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Καραδημας γεωργιος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Καραδημας γεωργιος Ειμαι δημοσιος υπαλληλος και εκλεγμενος τοπικος συμβουλος απο το 2014 εως τωρα.Υπηρετω με αποσπαση στον τοπο εκλογης μου.Εφοσον επανεκλεγω δικαιουμαι μεταθεση;

   Δυστυχώς,δεν προβλέπεται μετάθεση για τους αιρετούς,προβλέπεται μόνον απόσπαση.

  Η μετάθεση διέπεται από τις κοινές διατάξεις που καλύπτουν όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ , ΣΕ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΤΕΚΝΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ , ΠΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ, ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΠΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΚΑΙ ΔΣΙΔΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ¨ΒΟΗΘΗΣΕΙ"

  Η ερώτησή σας δεν έχει σχέση με  θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή γενικότερα πολιτικής.

  Πρέπει να ρωτήσετε συνάδελφο που ασχολείται ειδικά με το θέμα σας.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Κοτρωτσιος Λουκας

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κοτρωτσιος Λουκας ειμαι συμφωνα με τα οριστικα αποτελεσματα του ΑΣΕΠ διοριστεος σε θεση ΤΕ στην Αθηνα.ειμαι ομως εν ενεργεια δημοτικος συμβουλος σε αλλο Δημο στην ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Μπορω να αποσπαστω η να μετατεθω στον δημο μου;

  Μετά την ολοκλήρωση του διορισμού σας θα είναι δυνατή η απόσπασή σας σε όμοια υπηρεσία στην περιοχή του Δήμου όπου είσθε αιρετός.Η μετάθεσή σας μπορεί να γίνει μόνον με τις κοινές διατάξεις που αφορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης


  Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
  Μετάβαση στη σελίδα

  Γράψτε την ερώτησή σαςΔείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Αυξήθηκε κατά 834 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο πεντάμηνο του 2018

13/07/2018 - 14:01 - Βελτιωμένο κατά 834 εκατ. ευρώ είναι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Νέα από τον Κόσμο Παγκόσμιο Κύπελλο: από τον Κίσσινγκερ στο Liberte, Egalite, Mbappe. Του Σ. Κούλογλου

Παγκόσμιο Κύπελλο: από τον Κίσσινγκερ στο Liberte, Egalite, Mbappe. Του Σ. Κούλογλου

Τον Ιούνιο του 1978, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα Αργεντινής-Περού, οι Περουβιανοί παίκτες  δέχθηκαν στα αποδυτήρια δύο απρόσμενους...

Τεχνολογία - Ειδήσεις Εξωσκελετοί: Προσφέροντας υπεράνθρωπες δυνάμεις!

Εξωσκελετοί: Προσφέροντας υπεράνθρωπες δυνάμεις!

Θα βάζατε ποτέ έναν εξωσκελετό για να τρέχετε για μια ολόκληρη μέρα χωρίς να κουραστείτε ή για αντέχετε την ορθοστασία στην δουλειά; Η τεχνολογία...

Αθλητικά νέα Η μπάλα δική σου, η κούπα δική μου

Η μπάλα δική σου, η κούπα δική μου

Ο Πάνος Βόγλης γράφει για τον τελικό των λαθών, για τους νικητές και τους ηττημένους, τα πλάνα Ντεσάμπ και Ντάλιτς, τον ΜVP του Μουντιάλ και την...

Κύπρος - Ειδήσεις Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο ΥΠΕΞ

Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο ΥΠΕΞ

H κατάσταση στη Λιβύη, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Βορειοκορεατικό ζήτημα και την Ανατολική Εταιρική Σχέση αναμένεται να συζητηθούν...

Επισκέψεις στο eklogika
Το eklogika.gr στο εξάμηνο, από 1-7-2017 έως 31-12-2017, δέχτηκε 8.317.740 επισκέψεις, από 1.290.995 μοναδικούς επισκέπτες, με 24.938.540 pageviews. Δείτε τα  Στοιχεία του Google analytics

Ειδήσεις για θέματα υγείας Απόσυρση του φαρμάκου ζολμιτριπτάνη, για την ημικρανία, από την Ελλάδα

Απόσυρση του φαρμάκου ζολμιτριπτάνη, για την ημικρανία, από την Ελλάδα

O Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος επισημαίνει την αναγκαιότητα της παραμονής της ζολμιτριπτάνης στην ελληνική αγορά.

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Εδώ θα φας τα πιο συγκλονιστικά παϊδάκια στην πόλη

Εδώ θα φας τα πιο συγκλονιστικά παϊδάκια στην πόλη

Οχτώ... ζουμερές διευθύνσεις για φανατικούς κρεατοφάγους

Ειδήσεις για το αυτοκίνητο Αξίζουν τα 135 δευτερόλεπτα που αφιερώνεις στο κινητό σου να τρακάρεις;

Αξίζουν τα 135 δευτερόλεπτα που αφιερώνεις στο κινητό σου να τρακάρεις;

Αρκεί να αφιερώσεις 135 δευτερόλεπτα από το συνολικό χρόνο που οδηγείς στην οθόνη του κινητού σου για να τρακάρεις!

Πολιτικά άρθρα Γιατί είναι βέβαιο ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή

Χρήστος Καψάλης

Η Συμφωνία των Πρεσπών ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ έχει προκαλέσει συνθήκες πολιτικής όξυνσης και στις δύο χώρες, αφού, εκατέρωθεν των συνόρων,...

Δείτε όλο το άρθρο
Οι «χριστιανοί» της βεβηλώσεως

Παντελής Μπουκάλας

Οι συνήθεις τίτλοι: «Αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών», «Ομόφωνη καταδίκη». Τι αφορούν; Μα τη συνήθεια του αντισημιτισμού, που...

Δείτε όλο το άρθρο
Φέρτε τα ρούβλια μας πίσω!

Κλέαρχος Τσαουσίδης

Δεν γνωρίζω πόσο σοβαρές θεωρούν οι ελληναράδες ΧΑ, ΝΔ και λοιπών εθνικοπαραφρονικών φορέων τις κατηγορίες σε βάρος των δυο Ρώσων διπλωματών τους...

Δείτε όλο το άρθρο
Το μουντιάλ, οι μπίζνες και ο... χορός των μαφιόζων

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος Στην Πάτρα, όπου και νεότατος μυήθηκα στο ποδόσφαιρο, οι εκπρόσωποι της λαϊκής σοφίας έλεγαν και εξακολουθούν να λένε:...

Δείτε όλο το άρθρο
Από φτωχός συγγενής, διεθνής παίκτης

Το δημοσίευμα των Financial Times για τη δράση του ρωσικού παράγοντα στη Βόρεια Ελλάδα ενάντια στη λύση του Μακεδονικού είναι μια επιβεβαίωση για την...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research για το «Εθνος» της Κυριακής (8-7-2018) Με διαφορά 5,5% η πρωτιά της ΝΔ έναντι ΣΥΡΙΖΑ, στη δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσίευσε το «Εθνος» της Κυριακής.... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση Voxpop Analysis για το Documento (7-7-2018) Στο 4,6% βρίσκεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της εταιρείας Voxpop Analysis για λογαριασμό της εφημερίδας... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Αγροτικά Νέα Η μπύρα σε μέτριες ποσότητες είναι ευεργετική για τη σεξουαλική ζωή των ανδρών

Η μπύρα σε μέτριες ποσότητες είναι ευεργετική για τη...

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά τη λίμπιντο των ανδρών και γι' αυτό, μεταξύ άλλων λόγων, θα...

Πολιτιστικά Νέα Και οι οκτώ είναι υπέροχες: «Ocean"s 8» του Γκάρι Ρος

Και οι οκτώ είναι υπέροχες: «Ocean"s 8» του Γκάρι Ρος

Γιώργος Ρούσσος Ο Γκάρι Ρος, σκηνοθέτης του «Pleasantville» αλλά και της πρώτης ταινίας της τετραλογίας του...

Εκπαιδευτικά Νέα Υπουργείο: Άριστο κλίμα στις συζητήσεις του  Κ. Γαβρόγλου με τους Πρυτάνεις στη Σύνοδο  στα Γιάννενα

Υπουργείο: Άριστο κλίμα στις συζητήσεις του Κ. Γαβρόγλου με...

Άριστο χαρακτηρίζει το υπουργείο Παιδείας, με ανακοινωθέν που εξέδωσε, το κλίμα επικράτησε στις συζητήσεις...

Τουρισμός - Ειδήσεις Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών

Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών

Τεράστιας αξίας τα νέα ταφικά αριστουργήματα που εμπλούτισαν τη συλλογή του νέου μουσείου που θα βρίσκεται...

Επιστήμη - ειδήσεις «Επιστήμη χωρίς σύνορα»

«Επιστήμη χωρίς σύνορα»

Athens Science Festival 2018-Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ξεχωριστές ειδήσεις Οι 5 καλύτεροι ποδοσφαιριστές της σεζόν 2017-18

Οι 5 καλύτεροι ποδοσφαιριστές της σεζόν 2017-18

Το ποδόσφαιρο είναι αναμφισβήτητα το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Σε αυτό το άθλημα διακρίνονται...

Banner Left Out2
Banner Right Out2