Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Συχνές ερωτήσεις

  Ερώτηση από Μαστορόπουλος Γιώργος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Μαστορόπουλος Γιώργος Σε αρχαιρεσίες πολιτιστικού συλλόγου είναι απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου;

  Όχι, δεν είναι


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Καλημέρα σας, Ειμαι πολιτικός μηχανικος, μόνιμος υπάλληλος σε δημο Μπορώ να βάλω υποψηφιότητα σαν δημοτικός σύμβουλος ή σαν δήμαρχος? Αν ναι, πείτε μου ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να μην υπάρχει πρόβλημα από την υπηρεσία μου και να μη χάσω τη δουλειά μου Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Σας παραθέτω την κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με αυτήν μπορείτε να είστε υποψήφια,εφόσον δεν ασκείτε καθήκοντα προϊσταμένου,όπως ορίζεται από το νόμο.

  Άρθρο 11

  Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα – Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3852/2010

  Το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 14
  Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

  1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:

  α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.

  β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

  γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήμων στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

  δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στους δήμους στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την ισχύ του παρόντος, τα ως άνω πρόσωπα που θέτουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής περιφέρειας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της έδρας αυτού, παραιτούνται από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αν τα ως άνω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα σε δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο.

  ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή ανώτερου, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονταν η αρμοδιότητα των ανωτέρω οργανικών μονάδων. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.

  στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο , τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

  ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ΄. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.

  2. Επιπλέον των οριζόμενων στην παράγραφο 1, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι ή σύμβουλοι κοινότητας:

  α) Γενικοί γραμματείς δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.

  β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ίδιο δήμο και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος.

  Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4257/2014.

  3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236, καθώς και για όσους για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 233.
  Τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο.

  4. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή δεν εξόφλησαν την οφειλή τους σύμφωνα με το άρθρο 15 ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο δήμο, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο με απόφαση του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόμενα στο άρθρο 45, πρόσωπα. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 50.

  5. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, δεν ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Εφόσον, παρά τα ανωτέρω, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με την έκδοση δικαστικής απόφασης, ύστερα από σχετική ένσταση, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και επόμενα.

  6. Δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..

  7. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει αυτό παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.

  8. Όσοι ασκούν καθήκοντα Δημοτικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας, στους δήμους όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της παραγράφου 4 του άρθρου 9 εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.».

  Άρθρο 12
  Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών – Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 3852/2010

  Το άρθρο 15 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 15
  Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

  1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, των κοινωφελών επιχειρήσεών του καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (Δ.Ε.Υ.Α.), εφόσον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

  2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.

  3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους.».


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΚΟΥΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΟΥΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είμαι συνταξιούχος πρώην ΤΕΒΕ. ΕΊΜΑΙ ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟς στο Δήμο Ν.ΚΑΡΑΙΣΚΆΚΗ της Π.Ε Αρτας,ορισθείς από τις τελευταίες Δημοτικές εκλογές.Μέχρι σήμερα δεν μου καταβάλλεται η αντιμισθία τοπυ Δημάρχου.Την δικαιούμαι και αν ναι, με βάσει ποιων διατάξεων και πως μπορώ να την εισπράξω από την έναρξη της αντιδημαρχίας μου. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία σας...

  Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ρυθμίζονται τα εξής:

  .............................

  Β. Αριθμός και κατηγορίες Αντιδημάρχων
  i.Με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, στο οποίο ορίζεται ότι:
  «Ειδικά για τη δημοπκή περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούμενη δημοπκή περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3)».
  Ως εκ τούτου, για την τρέχουσα και μόνο δημοτική περίοδο (από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και 31η Δεκεμβρίου 2023), ο αριθμός των έμμισθων αντιδημάρχων (2)  , που μπορεί να ορίζονται από τον οικείο Δήμαρχο, προσδιορίζεται εκ νέου ως ακολούθως:
  α) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ανώτατο αριθμό των αντιδημάρχων που αντιστοιχούσε στο δήμο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και β) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).
  ii.Επιπλέον της ανωτέρω κατηγορίας έμμισθων Αντιδημάρχων, με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4647/2019 (Α' 204), προστέθηκε παράγραφος 7 στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο ορισμού και άμισθων αντιδημάρχων. Πρόκειται για μια νέα κατηγορία αντιδημάρχων, των οποίων το αξίωμα είναι τιμητικό και άμισθο, και η οποία θεσπίστηκε για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων και της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του δημάρχου. Οι αντιδήμαρχοι της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής (όπως π.χ. εξόδων κίνησης, κ.ά.), και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93, παρ. 1 του ν. 3852/2010(3) ,
  όπως ισχύει, περί υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους (4)  . Επομένως, οι δημοτικοί σύμβουλοι που ορίζονται στη θέση των άμισθων αντιδημάρχων ούτε δικαιούνται ούτε υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία τους και, επομένως, μπορεί να λαμβάνουν το μισθό της υπηρεσίας τους.
  Εύλογο είναι ότι για τον ορισμό τους, αφενός θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 (5)   και 4 (6)  του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, αφετέρου η απόφαση ορισμού τους, προκειμένου να αποκτήσει νόμιμη υπόσταση, θα πρέπει να δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για την κατηγορία αυτή τα αναφερόμενα στο Κεφ. 3 «Θητεία Αντιδημάρχων» της υπ’ αριθμ. 82/2019 Εγκυκλίου με τίτλο «Ορισμός Αντιδημάρχων». Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων σε κάθε δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ανώτατου αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010(7) , όπως ισχύει,  ενώ ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων - συνεργατών, κατά την παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει (τελευταίο εδάφιο παρ. 7 άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει).
  iii.Στο Παράρτημα Ι της παρούσας εγκυκλίου παρατίθεται επικαιροποιημένος Πίνακας με τον ανώτατο αριθμό αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν ανά δήμο καθώς και τον ανώτατο αριθμό έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

  Γ. Ορισμός Αντιδημάρχων
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, οι αντιδήμαρχοι επικουρούν τον δήμαρχο. Επομένως, ο δήμαρχος δεν υποχρεούται να ορίσει άμισθους και έμμισθους αντιδημάρχους ίσους με τον ανώτατο αριθμό που αναλογεί στο δήμο, όπως αυτός αποτυπώνεται στον Πίνακα του

  Παραρτήματος Ι, καθόσον ο ορισμός τους αποτελεί θέμα κυριαρχικής του επιλογής, με τον νομοθέτη να καθορίζει τον ανώτατο δυνάμενο αριθμό αντιδημάρχων του δήμου από κάθε κατηγορία, είτε έμμισθων είτε άμισθων.

   

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ,ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΤΟΤΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΜΕ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Vasilis tzi

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Vasilis tzi Καλησπέρα σας.ο προεδρος κοινότητας ανω των 300 εκλέγεται ο πρώτος συνδυασμός που εχει πλειοψηφία στην κοινότητα η ο συνδυασμός που κερδίζει το 43%;δλδ του νικητή δημάρχου.ευχαριστω.

  Με την τελευταία τροποποίηση του νόμου εκλέγεται ο συνδυασμός του Δημάρχου.

   


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Κολοβός Νικόλαος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κολοβός Νικόλαος Καλημέρα,είμαι πρόεδρος κοινότητας άνω τον 300 κατοίκων σε επαρχία και μου ήρθε διορισμός για τον νόμο αττικής. Δικαιούμαι μετάταξη η μετάθεση και ποια είναι η διαδικασία; Ευχαριστώ.

  Δικαιούσθε απόσπασης για το υπόλοιπο της θητείας σας ως αιρετού στην κοντινότερη όμοια υπηρεσία με αυτή που θα διοριστείτε.

  Μόλις διοριστείτε θα υποβάλετε σχετική αίτηση μέσω της υπηρεσίας σας. και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ποτε πρεπει να γινουν εκλογές σε πολιτιστικό και εξωραιστικο σύλλογο ενω η θητεία του ηταν μέχρι τον Μάρτιο.Η Αιτια που δεν κάναμε ήταν τα περιοριστικά μέτρα

  Οι εκλογές σας πρέπει να γίνουν άμεσα διότι από 1.6.2021 δεν υπάρχει πλέον απαγόρευση λόγω COVID


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Τρελλης Ιωαννης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Τρελλης Ιωαννης Είμαι Αρχικελευστής του Λιμενικού Σώματος.Ειμαι αντιδήμαρχος.Τι άδειες δικαιουμε από την υπηρεσία που υπηρετώ πέρα από τις κανονικές άδειες που προβλέπονται;Δικαιουμε κάποιες μέρες παραπάνω άδεια λόγω αντιδημαρχειας;

  Μελετήστε τα παρακάτω για να δείτε τι δικαιούσθε,ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου σας.

  Ειδική μέριμνα περιλαμβάνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προκειμένου οι Αιρετοί των Δήμων να μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Το δικαίωμα λήψης άδειας, η διάρκειά της και η υποχρεωτική ή κατόπιν αίτησης χορήγησή της. Ο χρόνος της άδειας διαφοροποιείται αναλόγως του αξιώματός τους (εάν δηλαδή πρόκειται για Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων ή απλώς Δημοτικούς Συμβούλους), αλλά και βάσει του επαγγέλματός τους (ήτοι εάν απασχολούνται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και, σε περιπτώσεις, την ακριβή επαγγελματική ενασχόλησή τους).

  Ι] ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ (παρ.8 αρ.93 ν.3852/2010, ως ισχύει)

  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών του Δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή της αντίστοιχης Επιτροπής χορηγεί στους Δημοτικούς Συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη.

  Τα ίδια ισχύουν και για α) τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, β) του Διοικητικού Συμβουλίου, των Εκτελεστικών Επιτροπών και των Εποπτικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), καθώς επίσης γ)της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.

  Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 του αρ.93 του ν.3852/2010 ως ισχύει, Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο μέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

  ΙΙ] ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ(παρ.1 αρ.93 ν.3852/2010, ως ισχύει)

  Ποιους αφορά:

  Στους α)Δημάρχους όλων των Δήμων, β)Αντιδημάρχους όλων των Δήμων, γ)Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, καθώς και δ)Προέδρους Συνδέσμων των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των 200.000 κατοίκων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

  (Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης).

  Χορήγηση υποχρεωτικά ή κατόπιν αίτησης:

  Την εν λόγω ειδική άδεια (εφόσον σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι ανωτέρω εργασιακές προϋποθέσεις) λαμβάνουν υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, τα προαναφερθέντα πρόσωπα, με εξαίρεση τους εξής που τη λαμβάνουν κατόπιν αίτησής τους: α) Δημάρχους και Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε Δήμους κάτω των 5.000 κατοίκων, β) Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, γ)Προέδρους Συνδέσμων των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των 200.000 κατοίκων.

  Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Για το δικαίωμα επιλογής αποδοχών οργανικής θέσης ή αντιμισθίας κατά τη διάρκεια της άδειας, σχετική είναι η παρ.5 του αρ.92 του ν.3852/2010.

  III] ΑΔΕΙΑ 60 Ή30 ΗΜΕΡΩΝ (παρ.5 αρ.93 ν.3852/2010 ως ισχύει)

  Στους α) Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, β) Προέδρους των Δημοτικών Νομικών Προσώπων και γ)Προέδρους των Συνδέσμων Δήμων των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι κάτω των 200.000 κατοίκων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια 60 ημερών.

  Στα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ που έχουν την ιδιότητα της περίπτωσης ΙΙ χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια 60 ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι Δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι ή Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες, κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους Προέδρους των ΠΕΔ, καθώς και στους Προέδρους των Συνδέσμων Δήμων.

  «Ειδική άδεια 60 ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και 30 ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων »(παρ.5 αρ.93).

  Υπογραμμίζεται πως η ειδική άδεια των 60 και 30 ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του Αιρετού.

  Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του Αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

  Να σημειωθεί επίσης ότι:

  Α) Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και “για όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής”, βάσει της παρ.6 του αρ.93.

  Β) Το αρ.31 “Ειδική άδεια αιρετών οπλιτών, υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση” του ν.4361/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.14 του ν.4609/2019, προβλέπει, μεταξύ άλλων, πως οι παρ.1 και 5 του αρ.93 του ν.3852/2010, εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χρόνος της προβλεπόμενης, από την παρ.1 του αρ.93 άδειας δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προσαυξήσεις των στρατιωτικών.

  Γ) Αναφορικά με το εάν η ειδική άδεια Αιρετών αφορά και τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ (ορισμένου χρόνου), σύμφωνα με την αριθμ.226/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, ισχύουν τα εξής:

  α) Για την εφαρμογή της παρ.1 του αρ.93 (άδεια σε όλη τη θητεία) στην έννοια των αναφερόμενων υπαλλήλων περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, με εξαίρεση αυτών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, β) Για την εφαρμογή της παρ.5 του αρ.9 (άδεια ημερών) περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ. Ο συνολικός χρόνος αυτής της ειδικής αδείας, ορίζεται σε 60 και μέχρι 30 ημέρες, αντιστοίχως, κατά περίπτωση, πλην, η κρίση της υπηρεσίας, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια, πρέπει να στηρίζεται στα επί μέρους στοιχεία της σύμβασης, ιδίως δε στον χρόνο αυτής, σε συνδυασμό με την συμβατικώς σκοπούμενη κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την αρχή της αναλογικότητα


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Πατσιλιας παρασκευας

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Πατσιλιας παρασκευας Είμαι υπάλληλος δευα μπορώ να πάρω απόσπαση για λόφους υγείας του αδερφού μου με 67% αναπηρία??

  Όχι, δεν μπορείτε


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Βιβή Μπάγιου

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Βιβή Μπάγιου Είμαι Πρόεδρος Πολιτιστικού φορέα, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού οργάνου έχουν παραταθεί έως 30/6/21,γνωριζετε καν υπάρχει κάποια νεώτερη Κ. Υ. Α, Φ. Ε. Κ? Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.

  Επιτρέπονται εκλογές και Γ.Σ. μέχρι 150 άτομα


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Παπαδόπουλος γιωργος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Παπαδόπουλος γιωργος Υπάλληλος ιδαχ σε Δευα πρέπει να παραιτηθεί για να κατέβει για δήμαρχος. Αν δεν εκλεγεί επιστρέφει στη θέση του η τη χάνει οριστικά ;

  Σας στέλνω ποιο κάτω, την ισχύουσα νομοθεσία.Μπορείτε να επιστρέψετε στη θέση σας

  Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3852/2010, ως ισχύει σήμερα (κατόπιν της τροποποίησής του και από το ν. 4604/2019), δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:

  α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.

  Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.

  β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

  γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήμων στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

  δ) Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

  Ειδικά για τις επικείμενες εκλογές (δηλ. τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018), τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της έδρας του, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα στο δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο.

  ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.

  Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.

  στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

  ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ`. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.

  Επιπλέον των ανωτέρω, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι ή σύμβουλοι κοινότητας:

  α) Γενικοί γραμματείς δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.

  β) Με την επιφύλαξη της ως άνω περίπτωσης ε`, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ίδιο δήμο και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος.

  Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4257/2014.

  Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει και για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010, καθώς και για όσους για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 233 του ίδιου νόμου.

   


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όταν σε έναν πολιτιστικό σύλλογο υπάρχει προσωρινή διοίκηση η οποία έχει ορισθεί με απόφαση δικαστηρίου, στην οποία απόφαση ορίζεται ρητά να διεξαχθούν εκλογές εντός 6 μηνών (όσο και η θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου), μπορεί το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να διεξάγει εκλογές μετά από 7 μήνες?

  ΟΧΙ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ. ΑΛΛΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΑΡΑ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ!


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΚΠ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΠ Υπάλληλος ιδαχ σε Δευα έχει δικαίωμα να κατέβει σε εκλογές για δήμαρχος ;

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Ιωαννης Βασιλειάδης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ιωαννης Βασιλειάδης Καλησπέρα σας ! εφόσον δεν υπάρχουν τυπικές διαδικασίες ίδρυσης φοιτητικής παράταξης.., το έμβλημα και το καταστατικό κατα τα πρότυπα κι άλλων φοιτητικών παρατάξεων μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα ; Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων !

  Τα εμβλήματα πρέπει να μην δημιουργούν  σύγχυση όσον αφορά την ταυτότητα της παράταξης, μπορούν να είναι παρόμοια αλλά όχι να είναι απομίμηση.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ Ο ΚΑΔ ΕΙΝΑΙ 94.99.12.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΝΟΜΕ ΠΕΖΟΠΟΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Εφόσον παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες και τηρούνται φορολογικά στοιχεία του ΚΑΔ αυτού,τότε ναι χρειάζεται δικηγόρος για τις εκλογές σας.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Είμαι Δημοτικός Σύμβουλος και έχω καταθέσει αίτημα χορήγησης αντιγράφων τόσο προς το Δήμαρχο, όσο και προς τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου για 2 διαφορετικές υποθέσεις με συγκεκριμένα στοιχεία, από ενδιαφέρον μου προς γνώση του περιεχόμενου τους. Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και οι Διοικητικές Υπηρεσίες παραλείπουν σιωπηρώς να μου απαντήσουν. Σε ποιες Υπηρεσίες πρέπει να απευθυνθώ έτσι ώστε να υποχρεωθούν να μου χορηγήσουν τα αιτούμενα αντίγραφα?

  Απευθυνθείτε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της περιοχής σας που είναι αρμόδια για το θέμα σας.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης


  Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
  Μετάβαση στη σελίδα

  Γράψτε την ερώτησή σας

Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της MRB για το STAR (18-11-2021) Δημοσκόπηση της MRB για το STAR. Προβάδισμα ΝΔ με 9,8%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 (15-11-2021) Δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1. Προβάδισμα ΝΔ με 12,5%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo


Ενημερώθηκε για το σχέδιο της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της...


Δείτε θέμα και σχόλια
Σχόλια αναγνωστών Από: Πόπη Αν υπάρχει μέτρο που να τηρούν τα μέλη της κυβέρνησης ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ Μα βρε αχάριστοι για όλα φταίει Ο ΣΥΡΙΖΑ . Τώρα θα μου πείτε μα η ανάρτηση και αυτήν Ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε ? ΝΑΙ βρέ χαϊβάνια μέσω του Λογαριασμού του... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Γιάννης Καραμήτρος Στην αντεπίθεση κατά της ΝΔ ο Ν. Βούτσης – Απέρριψε κάθε σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με η Χρυσή Αυγή Ο κύριος Βούτσης πιστεύει ότι οι Έλληνες τρώμε κουτόχαρτο, εκτός και αν την εποχ΄των αγανακτισμένων στην πάνω πλατεία μούτζωναν τη Βουλή ο κύριος... Δείτε θέμα και σχόλια Από: ΖΑΝΕΤΑ Οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Ιανός θα φτάσουν στο 100%, είεπ ο Μ. Βορίδης Μακάρι να βοηθησει το κράτος τους αγροτες διοτι η καταστροφή ειναι μεγάλη. Μετα την αρνηση της Αθηναϊκή Ζυθοποιίας να αγοράσει το κριθάρι τους , τωρα... Δείτε θέμα και σχόλια