Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Συχνές ερωτήσεις

  Ερώτηση από Βιβή Μπάγιου

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Βιβή Μπάγιου Είμαι Πρόεδρος Πολιτιστικού φορέα, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού οργάνου έχουν παραταθεί έως 30/6/21,γνωριζετε καν υπάρχει κάποια νεώτερη Κ. Υ. Α, Φ. Ε. Κ? Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.

  Επιτρέπονται εκλογές και Γ.Σ. μέχρι 150 άτομα


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Παπαδόπουλος γιωργος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Παπαδόπουλος γιωργος Υπάλληλος ιδαχ σε Δευα πρέπει να παραιτηθεί για να κατέβει για δήμαρχος. Αν δεν εκλεγεί επιστρέφει στη θέση του η τη χάνει οριστικά ;

  Σας στέλνω ποιο κάτω, την ισχύουσα νομοθεσία.Μπορείτε να επιστρέψετε στη θέση σας

  Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3852/2010, ως ισχύει σήμερα (κατόπιν της τροποποίησής του και από το ν. 4604/2019), δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:

  α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.

  Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.

  β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

  γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των δήμων στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

  δ) Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

  Ειδικά για τις επικείμενες εκλογές (δηλ. τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018), τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της έδρας του, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα στο δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο.

  ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.

  Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.

  στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

  ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ`. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.

  Επιπλέον των ανωτέρω, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι ή σύμβουλοι κοινότητας:

  α) Γενικοί γραμματείς δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.

  β) Με την επιφύλαξη της ως άνω περίπτωσης ε`, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ίδιο δήμο και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος.

  Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4257/2014.

  Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει και για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010, καθώς και για όσους για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με το άρθρο 233 του ίδιου νόμου.

   


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όταν σε έναν πολιτιστικό σύλλογο υπάρχει προσωρινή διοίκηση η οποία έχει ορισθεί με απόφαση δικαστηρίου, στην οποία απόφαση ορίζεται ρητά να διεξαχθούν εκλογές εντός 6 μηνών (όσο και η θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου), μπορεί το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να διεξάγει εκλογές μετά από 7 μήνες?

  ΟΧΙ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ. ΑΛΛΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΑΡΑ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ!


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΚΠ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΠ Υπάλληλος ιδαχ σε Δευα έχει δικαίωμα να κατέβει σε εκλογές για δήμαρχος ;

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Ιωαννης Βασιλειάδης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ιωαννης Βασιλειάδης Καλησπέρα σας ! εφόσον δεν υπάρχουν τυπικές διαδικασίες ίδρυσης φοιτητικής παράταξης.., το έμβλημα και το καταστατικό κατα τα πρότυπα κι άλλων φοιτητικών παρατάξεων μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα ; Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων !

  Τα εμβλήματα πρέπει να μην δημιουργούν  σύγχυση όσον αφορά την ταυτότητα της παράταξης, μπορούν να είναι παρόμοια αλλά όχι να είναι απομίμηση.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ Ο ΚΑΔ ΕΙΝΑΙ 94.99.12.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΝΟΜΕ ΠΕΖΟΠΟΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Εφόσον παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες και τηρούνται φορολογικά στοιχεία του ΚΑΔ αυτού,τότε ναι χρειάζεται δικηγόρος για τις εκλογές σας.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Είμαι Δημοτικός Σύμβουλος και έχω καταθέσει αίτημα χορήγησης αντιγράφων τόσο προς το Δήμαρχο, όσο και προς τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου για 2 διαφορετικές υποθέσεις με συγκεκριμένα στοιχεία, από ενδιαφέρον μου προς γνώση του περιεχόμενου τους. Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και οι Διοικητικές Υπηρεσίες παραλείπουν σιωπηρώς να μου απαντήσουν. Σε ποιες Υπηρεσίες πρέπει να απευθυνθώ έτσι ώστε να υποχρεωθούν να μου χορηγήσουν τα αιτούμενα αντίγραφα?

  Απευθυνθείτε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της περιοχής σας που είναι αρμόδια για το θέμα σας.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Είμαι Δημοτικός Σύμβουλος σε μικρό Δήμο. Θέλω να ρωτήσω το εξής: Δημοτικός Σύμβουλος άλλης Παράταξης συμμετέχει ταυτόχρονα ως μέλος και Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο ΝΠΙΔ Κληροδοτήματος στο οποίο ΔΣ συμμετέχει πάντοτε ο εκάστοτε Δήμαρχος του Δήμου. Στον Οργανισμό του Κληροδοτήματος αναφέρεται ρητά, ότι τα μέλη του ΔΣ του Κληροδοτήματος δεν μπορεί να είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει ασυμβίβαστο για τον παραπάνω Δημοτικό Σύμβουλο? Πρέπει να εκδοθεί αυτοδίκαιη έκπτωση?

  Αν είναι έτσι,όπως τα περιγράφετε, η συμμετοχή στο ΔΣ είναι μη νόμιμη. Αρμόδια Αρχή να επέμβει είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της περιοχής σας που μπορεί να κινηθεί μετά από καταγγελία σας. Η πιθανή αυτοδίκαιη έκπτωση δεν θα αφορά τη θέση του δημοτικού συμβούλου, αλλά τη θέση του ΔΣ του κληροδοτήματος.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Καλησπέρα.Μπορώ να έχω αν είναι ευκολο τον νόμο που ορίζει ότι σαν πρόεδρος κοινότητας ενός δήμου δεν μπορεί κάποιος να υπογράψει σύμβαση στον ίδιο δήμο που έχει εκλεγεί σε υπηρεσία του όπως π.χ. στο Βοήθεια στο σπίτι; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Ο ισχύων κώδικας Δήμων.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές του 2019, πήρε προαγωγή τον Οκτώβριο του 2020 και πλέον έχει βαθμό αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας. Μπορεί να εξακολουθήσει να είναι δημοτικός σύμβουλος; (το αρθρο 14 του Ν. 3852/2010 αναφέρει: "... δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι....". Αν δεν μπορεί, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Η διάταξη είναι σαφής."δεν μπορεί να είναι". Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του δημοτικού συμβούλου, λόγω ασυμβιβάστου


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Μαριάνα Παπαδοπουλου

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Μαριάνα Παπαδοπουλου Ειμαι διοικητικός υπάλληλος ΙΔΑΧ σε ΔΕΥΑ, δικαιούμαι συμμετοχή στην κινητικότητα ? Θα πρεπει να μεινω στην ιδια υπηρεσία εως υην σύνταξη μου?

  Δυστυχώς δεν μπορείτε. Αναμένεται όμως νέα νομοθεσία για μετατάξεις και αποσπάσεις. Ίσως να συμπεριλάβει την περίπτωσή σας.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΚΑΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΚΑΣ Σε εκλογές σωματείου/συλλόγου που είναι Πολιτιστικός-Αθλητικός αλλά έχει ΜΟΝΟ Πολιτιστική δράση ενεργή χρειάζεται παρουσία δικηγόρου-δικαστικού αντιπροσώπου? Και βάσει της απάντησης σας σε ποιά νομοθεσία αναφέρεται αυτό?

  Δεν χρειάζεται παρουσία δικηγόρου εάν ο Σύλλογος είναι Πολιτιστικός.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Καλησπέρα, ειμαι υπαλληλος ΙΔΑΧ δε ΔΕΥΑ μπορω να εχω και ατομικη επιχειρηση ως ελευθερος επαγγελματιας? εχυαριστω

  Μπορείτε να αιτηθείτε παράλληλη απασχόληση από την υπηρεσία σας.Κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να σας δοθεί άδεια.

  Η επιχείρησή σας δεν θα μπορεί να συναλλάσσεται με την ΔΕΥΑ όπου υπηρετείτε.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ....μπωρει καποιος ο οποιος ειναι ιδιοκτητης καταστηματος υγειονομικου ενδιαφεροντος να βαλει υποψηφιοτητα για τις δημοτικες εκλογες?...και αν βγει αντιδημαρχος μπωρει να ασκει και τα δυο επαγγελματα?...επισης μπωρει στο ψηφοδελτιο ο υποψηφιος,διπλα στο ονομα του,να αναγραφει και το ονομα της επιχειρησης του?...π.χ. Ζερβος Νικολαος {Ο Καβουρας}....ευχαριστω.

  1.Εφόσον γίνει αντιδήμαρχος άμισθος μπορεί να ασκεί και τα δύο επαγγέλματα.

  2.Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας μπορεί να τεθεί δίπλα στο όνομα του υποψηφίου και το υποκοριστικό του (κάβουρας), εναπόκειται δε  στο δικαστήριο της ανακήρυξης των υποψηφίων να το δεχτεί ή όχι.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣs

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣs παρακαλω σε εκλογες εξωραιστικου συλλογου μπορει μελος του ,να καταθεσει μεμονομενη υποψηφιοτητα?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ/ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θεωρητικά μπορεί,εξαρτάται όμως από τις διατάξεις του εγκεκριμένου καταστατικού του που προβλέπει τον τρόπο υποψηφιότητας των μελών του ΔΣ.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης


  Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
  Μετάβαση στη σελίδα

  Γράψτε την ερώτησή σας

Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα νέο Δικαστικό κτιριακό συγκρότημα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Πάνω στα ερείπεια των αρχαίων τειχών της Θεσσαλονίκης, κοντά στο σημείο όπου η παραθαλάσσια πλευρά των οχυρώσεων συμβαλλόταν με τη δυτική κτίστηκε,...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega (30-9-2021) Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Προβάδισμα ΝΔ με 11.1%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα (26-9-2021) Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα. Προβάδισμα ΝΔ με 11.4%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
AI BEYOND Forum: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη ζωή μας Σε εξέλιξη η έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond 4.0

AI BEYOND Forum: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη ζωή μας Σε εξέλιξη η έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond 4.0


Στις σημαντικές αλλαγές που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI) στην καθημερινότητα μας τα επόμενα χρόνια εστίασε κατά τη...


Δείτε θέμα και σχόλια
Σχόλια αναγνωστών Από: Πόπη Αν υπάρχει μέτρο που να τηρούν τα μέλη της κυβέρνησης ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ Μα βρε αχάριστοι για όλα φταίει Ο ΣΥΡΙΖΑ . Τώρα θα μου πείτε μα η ανάρτηση και αυτήν Ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε ? ΝΑΙ βρέ χαϊβάνια μέσω του Λογαριασμού του... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Γιάννης Καραμήτρος Στην αντεπίθεση κατά της ΝΔ ο Ν. Βούτσης – Απέρριψε κάθε σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με η Χρυσή Αυγή Ο κύριος Βούτσης πιστεύει ότι οι Έλληνες τρώμε κουτόχαρτο, εκτός και αν την εποχ΄των αγανακτισμένων στην πάνω πλατεία μούτζωναν τη Βουλή ο κύριος... Δείτε θέμα και σχόλια Από: ΖΑΝΕΤΑ Οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Ιανός θα φτάσουν στο 100%, είεπ ο Μ. Βορίδης Μακάρι να βοηθησει το κράτος τους αγροτες διοτι η καταστροφή ειναι μεγάλη. Μετα την αρνηση της Αθηναϊκή Ζυθοποιίας να αγοράσει το κριθάρι τους , τωρα... Δείτε θέμα και σχόλια