Οι συνεργαζόμενοι με το eklogika.gr δικηγόροι απαντούν δωρεάν σε μία ερώτηση κάθε χρήστη για θέματα, πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Για επιπλέον νομική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Legallive.gr

 


 

Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

  1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
  2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
  3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Αυτοδιοίκηση

Πατήστε πάνω σε κάθε ερώτηση για να δείτε την απάντηση. Μεταβείτε στο τέλος των ερωτήσεων – απαντήσεων για να υποβάλετε τη δική σας ερώτηση

Ερώτηση από ΕΥΤ.ΠΥΡΟΒΑΚΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΕΥΤ.ΠΥΡΟΒΑΚΗΣ Ειμαι αντιδηαρχος, δημοσιος υπαλληλος,η εδρα του δημου ειναι 80 χιλ αποσταση. Δικαιουμαι αποζημειωση; ο δημος εχει 6000 κατοικους

 

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3852/2010:

 

"Αντιμισθία αιρετών

 

 1.      Οι δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, Λαμβάνουν Αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο.

 2.         Η Αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών.

 3. Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.

 4. Η Αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

 5. Σε περίπτωση που η Αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η Αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 6. Αν οι δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την Αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος λαμβάνει Αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.

 7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της Αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμισυ (1/2) της Αντιμισθίας που δικαιούται.

 8. Οι δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική ΑυτοΔιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.

 

Κατά δε το άρθρο 93 του αυτού ως άνω νόμου «Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της Θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα
 
 1.            Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της Θητείας τους.
 Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
 2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.
 3. Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου.
 4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται, η διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 5. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ' έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, κατ' έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.
 6. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.
 7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων διαρκούσης της Θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν.
                 Τέλος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 3833/2010 «7. Τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 139 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) και του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α) υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται διακόπτεται».
 
             Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις εφόσον είστε δημόσιος υπάλληλος και οριστείτε αντιδήμαρχος, θα λαμβάνετε υποχρεωτικά την ειδική άδεια του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010. Τούτου ισχύει πλέον για του αντιδημάρχους δημοσίους υπαλλήλους όλων των δήμων ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως πληθυσμού του δήμου. Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνετε μόνο την αντιμισθία της θέσεως του αντιδημάρχου και όχι το μισθό της οργανικής σας θέσεως από την όποια υποχρεούστε να λάβετε ειδική άδεια.
             Περαιτέρω, δεδομένου ότι στην αιτιολογική έκθεση του νόμου του Καλλικράτη ρητώς ορίζεται ότι «Στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται λοιπές διατάξεις του αντίστοιχου κεφαλαίου του ΚΔΚ, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν», συνάγεται ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι συναφείς διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που δεν αντίκεινται στην παρούσα ρύθμιση. Επομένως εξακολουθούν να ισχύουν τα ά. 135 εδ. α΄-γ΄, 137, 138 και 140 του ΔΚΚ. 
             Σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ.. 1, 2 και 3του ΔΚΚ:
 «Δαπάνες μετακίνησης - Αποζημιώσεις - Λοιπά έξοδα
 1. Οι δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
 2. Σε όσους μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι Δαπάνες μετακίνησης που προβλέπονται  "από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως ισχύει."
 3. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως εάν έχουν και την ιδιότητα του αντιδημάρχου, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από τον δήμαρχο, δικαιούνται Αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα.
 Η Αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τα μέλη το δημοτικού συμβουλίου ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από τον δήμαρχο, ένα τοις εκατό (1%) επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του δημάρχου, όπως αυτά διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 136.
 
 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ κ.ΖΥΓΟΥΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ,ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕ 25 ΤΟΠΙΚΑ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ 2 ΑΝΤΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΩ Η ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 1/3;;;ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ;;;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Σε σχετική ερώτηση (Όταν για ένα συμβούλιο τοπικής κοινότητας υπάρχουν
δύο υποψήφιοι, πώς υπολογίζεται η ποσόστωση;) το ΥΠΕΣΑΗΔ έχει
απάντήσει οτι στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργεί η ποσόστωση του 1/3, αφού
υπερβαίνει το ποσοστό αυτό και ο συνδυασμός μπορεί να έχει υποψηφίους και από το ίδιο φύλο.
Επομένως εφόσον σε όλα τα τοπικά συμβούλια ο εν λόγω συνδυασμός έχει κατεβάσει μόνο δύο υποψηφίους αυτοί μπορέι να είναι του ιδίου φύλου.Κατ' επέκταση δεν μπορεί να ακυρωθεί για το λόγο αυτό η υποψηφιότητα ολόκληρου του συνδυασμού και να διενεργηθεί επανάληψη τωνεκλογών.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Μπογδανος Κωστας

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Μπογδανος Κωστας Ο Δήμαρχος, στα πλαισια μεταβιβασης αρμοδιοτητων,μπορεί να εξουσιοδοτησει αλλον τοπικό σύμβουλο, εκτός του Προέδρου της τοπικης κοινότητας, για την υπογραφεί πιστοπιοιτηκών και άλλων εγγραφων στην τοπική κοινότητα;

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθου 88 του Ν. 3463/2006 (δημοτικός και κοινοτικός κώδικας) "

"Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον Πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου".

 

1. Με τη διάταξη του άρθρου αυτού δίδεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο, στα πλαίσια της εσωτερικής αποκέντρωσης και των αρμοδιοτήτων του, να αναθέτει την αρμοδιότητα της υπογραφής ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών σε κάποιο δημοτικό σύμβουλο κτλ., όπως αυτή ορίζει. Δεν είναι δυνατή όμως η ανάθεση αρμοδιότητας υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων αλλά ούτε και η υπογραφή εγγράφων που έχουν σχέση με τη διοίκηση του προσωπικού, τις μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, την επιβολή πειθαρχικών ποινών κτλ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι άνωθεν της υπογραφής του εξουσιοδοτημένου οργάνου να υπάρχει η ένδειξη «με εντολή του Δημάρχου» καθώς επίσης και στην απόφαση του Δημάρχου περί αναθέσεως της αρμοδιότητας πρέπει να αναφέρονται ρητώς τα είδη των εγγράφων που θα υπογράφει ο εξουσιοδοτούμενος, το όνομα, η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία του εντολοδόχου.

2. Σύνηθες περιεχόμενο της εντολής αυτής αποτελεί και η ανάθεση παραλαβής και υπογραφής εγγράφων που επιδίδονται στο Δήμαρχο ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου και που συνήθως αποτελούν δικόγραφα ή άλλα δικαστικά έγγραφα (π.χ. αγωγές, προσφυγές, εφέσεις, αναιρέσεις, ανακοπές, αιτήσεις αναστολής, δικαστικές αποφάσεις, κλήσεις κτλ.).

3. Ο Δήμαρχος δεν έχει τη δυνατότητα να ορίσει δημοτικούς συμβούλους ως επίκουρους των αντιδημάρχων όταν αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν. Τούτο διότι κατά τη διάταξη του άρθρου 87 όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι αντιδήμαρχοι, τις αρμοδιότητες αυτών ασκεί ο Δήμαρχος. Δεν νομιμοποιείται λοιπόν ο Δήμαρχος να ορίζει δημοτικούς συμβούλους επίκουρους των αντιδημάρχων, σχετική δε απόφαση ακυρώνεται (ΣΤΕ 14/2004).

4. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 593/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου (Δ΄ πολ. τμήμα) εξετάζεται αυτεπάγγελτα αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμος. Κατ' άρθρο 126 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ επί νομικών προσώπων η επίδοση γίνεται προς τον κατά νόμο ή το καταστατικό εκπρόσωπο αυτών. Κατ' άρθρο δε 86 του Δ.Κ.Κ. τέτοιος για το Δήμο είναι ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αν βεβαίως του έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα κατ' άρθρο 87 του Δ.Κ.Κ. ή ο οριζόμενος με απόφαση του Δημάρχου δημοτικός σύμβουλος κατ' άρθρο 88 του Δ.Κ.Κ. ή ο προϊστάμενος δημοτικής υπηρεσίας ή άλλος μόνιμος υπάλληλος του δήμου. Κατά δε το άρθρο 139 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. η προς επίδοση απόφαση ή δικόγραφο πρέπει να περιέχει σχετική μνεία για το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο (Ολ. ΑΠ 1050/1975).

5. Αν από το περιεχόμενο των εκθέσεων επίδοσης δεν προκύπτει, όπως επιβάλλουν οι ισχύουσες διατάξεις, αν τα παραλαβόντα τα έγγραφα πρόσωπα είχαν εξουσιοδοτηθεί από το Δήμαρχο και συνεπώς νομιμοποιούνταν να παραλαμβάνουν αντ' αυτού (ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου) τα απευθυνόμενα προς τούτον δικόγραφα, τότε δεν υπάρχει νόμιμη κλήτευση και κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση (ΑΠ 593/2005).

6. Επίδοση απλώς στην γραμματεία του Δήμου επιτρέπεται αν και εφόσον κατά το χρόνο της επίδοσης απουσιάζουν από το δημοτικό κατάστημα όλοι οι ως άνω αναφερόμενοι κατά νόμο εκπρόσωποί του. Αναιρείται σχετική απόφαση του Εφετείου που κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση αντί να απορρίψει την έφεση ως απαράδεκτη, διότι η επίδοση της πρωτόδικης απόφασης στο Δήμο, στη γραμματεία του Δήμου χωρίς να προκύπτει από την έκθεση επίδοσης ότι αυτή είχε τη σχετική εξουσιοδότηση παραλαβής τέτοιων εγγράφων δεν ήταν νόμιμη και επομένως δεν άρχισε να τρέχει η νόμιμη προθεσμία των 30 ημερών [(άρθρο 518 παρ 1 Κ.Πολ.Δ) ΑΠ 396/2006 Γ΄ πολ. τμήμα].

7. Κατ' άρθρο 126 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. επί νομικών προσώπων η επίδοση γίνεται προς τον κατά το νόμον ή το καταστατικόν εκπρόσωπο αυτών.

Κατ' άρθρο δε 88 του Δ.Κ.Κ. «ο οριζόμενος με απόφαση του Δημάρχου Δημοτικός Σύμβουλος...ή Γενικός Γραμματέας του Δήμου ... ή Προϊστάμενος της Δημοτικής Υπηρεσίας ή άλλος μόνιμος υπάλληλος του Δήμου».

Επομένως είναι σημαντικό ο Δήμαρχος να εξουσιοδοτήσει κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, όταν απουσιάζει, διαφορετικά αναρμοδίως παραλαμβάνει τις διαφορές (αγωγές, κλήσεις κλπ.) υπάλληλος χωρίς την ειδική αυτή εξουσιοδότηση. Απαράδεκτη η συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως αφού από την έκθεση επίδοσης δεν προκύπτει αν το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η επίδοση είχε την ειδική αυτή εξουσιοδότηση από το Δήμαρχο (ΑΠ 593/2005).

 

Η μείωση των απαιτούμενων υπογραφών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων συνιστά διαρκές αίτημα στον αγώνα κατά τη γραφειοκρατίας. Η μεταβίβαση αρμοδιότητας και η εξουσιοδότηση υπογραφών συνιστούν αποτελεσματικά διοικητικά μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού. Τούτο υποδεικνύει ρητώς η υπ' αριθ. 24/2008 Εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία διατηρεί την επικαιρότητά της και μετά τον Ν. 3852/2010

 «Εγκύκλιος 24/2008 (Αρ. Πρωτ. 16670/30-4-2008).ΣΧΕΤ.: Τα υπ' αριθμ. ΔΟΑ/ οικ. 26601/ 10.10.2007, ΔΟΑ/ Φ.17οικ. 34069/ 13.12.2007 και ΔΟΑ/ Φ.17/ οικ. 5709/ 28.2.2008 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων της Γενικής ΓραμματείαςΔημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με την εφαρμογή του κανόνα των τριών (3) υπογραφών στου ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Όπως συνάγεται από τις ανωτέρω μνημονευόμενες εγκυκλίου για την επίτευξη της ευελιξίας και της ταχύτερης διεκπεραίωσης των διοικητικών ενεργειών, θα πρέπει να μειωθούν οι υπογραφές στα διοικητικά έγγραφα, ώστε να μην υπερβαίνουν τις τρεις (3), δηλ. δύο προσυπογραφές και μία τελική υπογραφή του αρμόδιου οργάνου που λαμβάνει την απόφαση. Η μείωση των υπογραφών επιτυγχάνεται α) με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας από το όργανο που την κατέχει σ ιεραρχικά κατώτερο όργανο και β) με την εξουσιοδότηση της υπογραφής «με εντολή» εγγράφων από το αρμόδιο όργανο σε άλλα διοικητικά όργανα κατώτερης βαθμίδας.

Επισημαίνουμε ότι για τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού τόσο η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιότητας, όσο και η δυνατότητα εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αφορά τα μονομελή όργανα διοίκησης αυτών, δηλαδή το δήμαρχο και το νομάρχη, αντίστοιχα. Δεν νοείται δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων από τα συλλογικά όργανα αυτών, δηλαδή το δημοτικό ή νομαρχιακό συμβούλιο ή τη επιτροπή ή τις νομαρχιακές επιτροπές.

Α. Διευκρινίσεις εννοιών.

1. Ειδικότερα για τη μεταβίβαση αρμοδιότητας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισμένο όργανο δεν μπορεί νόμιμα να ασκηθεί από άλλο, ακόμη και ανώτερό του. Οι κανόνες που ρυθμίζουν την αρμοδιότητα έχουν χαρακτήρα απρόσωπο και είναι ανώτερης τυπικής ισχύος από εκείνους, τους οποίους μπορεί να θεσπίσει με τις πράξεις του το όργανο που έχει την αρμοδιότητα. Συνεπώς, το όργανο τούτο δεν μπορεί νόμιμα να μεταβάλει κανόνες που ρυθμίζουν την αρμοδιότητά του, εκτός εάν η μεταβολή αυτή ρητώς επιτρέπεται από τους ίδιους αυτούς κανόνες (άρθρο 9, παρ. 2, ν.2690/

1999).

Σε πολλές περιπτώσεις, οι σχετικές με την αρμοδιότητα ορισμένο οργάνου διατάξεις επιτρέπουν την μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε άλλο όργανο (όπως πχ. στο άρθρο 87, παρ. 3 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ν. 3463/ 2006, Α' 114). Η μεταβίβαση γίνεται με έκδοση, από το όργανο που μεταβιβάζει, διοικητικής πράξης η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Η πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα, ως κανονιστική, εξακολουθεί να ισχύει, έως ότου καταργηθεί από μεταγενέστερη όμοια πράξη, η δε χρονική ισχύς της δεν συνδέεται με το πρόσωπο του εξουσιοδοτούντος ή εξουσιοδοτούμενου οργάνου, εκτός εάν η εξουσιοδότηση έχει δοθεί ρητά σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Επομένως πράξεις μεταβίβασης αρμοδιότητας που έχουν ήδη εκδοθεί και δημοσιευτεί νομίμως εξακολουθούν να ισχύουν έως ότοτροποποιηθούν ή ανακληθούν.

Εάν μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα, το όργανο προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση είναι αποκλειστικώς αρμόδιο για την άσκησή της, τα δε όργανο που τη μεταβίβασε, δεν μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητα παράλληλα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι πράξεις του οργά νου, προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση, είναι πράξεις του οργάνου τούτου.

2. Ακολούθως, αναφορικά με την εξουσιοδότηση υπογραφής σας γνωρίζουμε τα εξής: Εξουσιοδότηση υπογραφής (όπως πχ. στο άρθρο 88 ΚΔΚ) είναι η παροχή εξουσιοδότησης από ένα όργανο, με ειδική πράξη του, σε άλλο όργανο να υπογράφει αντί αυτού και με εντολή του ορισμένες πράξεις. Οι πράξεις αυτές αν και φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτούμενου οργάνου, θεωρούνται πράξεις του οργάνου που έδωσε την εξουσιοδότηση (ΣτΕ 5797/ 1996). Η πράξη με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής έχει κανονιστικό χαρακτήρα, και δεν αποκλείεται τις πράξεις που θα μπορούσε να υπογράψει το εξουσιοδοτημένο όργανο να τις υπογράψει το ίδιο το όργανο που έχει παράσχει

την εξουσιοδότηση.

Επομένως πράξεις εξουσιοδότησης υπογραφής που έχουν ήδη εκ-δοθεί και δημοσιευτεί νομίμως εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν.

Β. Εφαρμογή του μέτρου στους ΟΤΑ α' βαθμού.

Επισημαίνουμε ότι για τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού ισχύουν ειδικές διατάξεις νόμων που επιτρέπουν την εφαρμογή των ανωτέρω. Δεν έχουν δηλ. εφαρμογή για τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ οι διατάξεις του ν. 1892/ 1990 (Α' 101) και του πδ 63/ 2005 (Α' 98). Πιο συγκεκριμένα:

1. Αναφορικά με το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

1.1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας.

α) Ο Δήμαρχος με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του μόνο σε αντιδημάρχους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 3 ΚΔΚ. Εξυπακούεται ότι για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι Αντιδήμαρχοι έχουν και το δικαίωμα υπογραφής των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων.

Η απόφαση αυτή για να λάβει υπόσταση θα πρέπει να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νόμου.

(...)

1.2 Εξουσιοδότηση υπογραφής

α) Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στο γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, κατά τις

διατάξεις του άρθρου 88 ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή για να λάβει υπόσταση θα πρέπει να τοιχοκολληθεί σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 284, παρ. 2 ΚΔΚ (...)».

 

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι και μετά την ψήφιση του ν. 3852/2010 η διάταξη του άρθρου 88 του Ν. 3463/206 διατηρείται σε ισχύ.

Επειδή όμως η απαρίθμηση  των  πρόσωπων  προς τα οποία ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέσει το δικαίωμα της υπογραφής των εγγράφων του Δήμου, πλην των χρηματικών ενταλμάτων, είναι περιοριστική, θεωρούμε ότι μεταξύ αυτών δεν μπορεί να είναι σύμβουλος τοπικής κοινότητας παρά ο Πρόεδρος του συμβουλίου αυτής  σε αντιστοιχία με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης μπορεί να είναι δημοτικός σύμβουλος, ο πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, ο γενικός γραμματέας του δήμου, προϊστάμενος  δημοτικής υπηρεσίας ή άλλος μόνιμος υπάλληλο του δήμου.

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Παναγιωτοπουλος Νικος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Παναγιωτοπουλος Νικος θα ηθελα να ρωτησω με βαση το 36 επομ του νομου καλλικρατη, αν η αναλογια των 3/5 για την νικητρια παραταξη και 2/5 για την αντιπολιτευση σε δημο που προεκυψε απο συνενωση τριων αλλων προκυπτει ερμηνευτικα οτι πρεπει να εφαρμοζεται και στον αριθμο των δημοτικων συμβουλων ανα εκλογικη περιφερεια του δημου. Δηλαδη ο αριθμος των δημοτικων συμβουλων ειναι σταθερος ανα εκλογικη περιφερεια του Νεου Δημου αφου προκυψουν οι εδρες της αντιπολιτευσης; υπαρχει η δυνατοτητα να κατανεμηθει διαφορετικα ο αριθμος των δημοτικων συμβουλων και σε μια εκλογικη περιφερεια που βγαζει 10 δ. συμβουλους η αναλογια να ειναι 6-4 και σε αλλη εκλογικη περιφερεια του ιδιου δημου να ειναι 5-5; Ευχαριστω

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει τα 3/5 του συνολικού αριθμού των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, αν το ποσοστό του είναι μέχρι 60%, ενώ τα υπόλοιπα 2/5 των εδρών κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών. Σε περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός λάβει ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 60% των έγκυρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών, μη κωλυομένου του επιτυχόντος να λάβει έδρες περισσότερες από τα 3/5 του συνολικού αριθμού των εδρών.

Η διαδικασία κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου  ανά εκλογική περιφέρεια αναλύεται  στο άρθρο 34 του ν. 3852/2010 χωρίς να προβλέπεται ότι γίνεται κατανομή αυτών με τα ποσοστά του άρθρου 32 ήτοι  3/5 ο επιτυχών και 2/5 οι επιλαχόντες.

Τέλος στο άρθρο  36 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται η κατανομή των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι ο επιτυχών συνδυασμός στο δήμο λαμβάνει τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, ανεξαρτήτως του αριθμού των ψήφων που έχει λάβει στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα, ενώ τα υπόλοιπα 2/5 κατανέμονται μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβαν στα εκλογικά τμήματα ολόκληρου του δήμου.

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΠΕΡΝΑΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΠΕΡΝΑΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕ ΔΗΜΟ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ. ΕΡΩΤΩ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΥ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ;

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 257 του ν. 3852/2010¨

 «1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) Αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στους δήμους, είτε για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα είτε μεμονωμένως, δύναται με αίτηση του εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η οποία υποβάλλεται προς το Νομάρχη, να ζητήσει τη μετάταξη του στο δήμο της έδρας του Νομού. Το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στο δήμο της έδρας του Νομού με απόφαση που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1.1.2011. Η μετάταξη των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να γίνει σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του παρόντος. (....) 3. Οι θέσεις του μεταταχθέντος, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, προσωπικού προβλέπονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων δήμων, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρωτικός ν. 3584/2007 -ΦΕΚ 143 Α), εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από τις νέες δημοτικές Αρχές. Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που μετατάχθηκε με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (...) 5. Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό του δήμου και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από το πρώτο μέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δεύτερο μέρος του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007). 6. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στο δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α).

 

Σύμφωνα δε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 33782/16-6-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ με θέμα «Εθελοντικές μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.1 του ν.3852/2010» :

" Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι οι προβλεπόμενες μετατάξεις, έχοντας στόχο, όπως προαναφέρθηκε, την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών που θα κληθούν να ασκήσουν τις απονεμόμενες σε αυτές αρμοδιότητες, αφορούν αποκλειστικά στη μετάταξη στις συγκεκριμένες και μόνο υπηρεσίες, και όχι σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ προς τα οποία ενδεχομένως το προσωπικό επιθυμεί να μεταταγεί. (.....)

Τονίζεται ότι το προσωπικό που μετατάσσεται στους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 1 και 95 παρ. 5 του ν.3852/2010 ανήκει οργανικά ή ασκεί καθήκοντα σε υπηρεσίες, των οποίων οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από τους δήμους την 1/1/2011. Ειδάλλως, το προσωπικό αυτό μετατάσσεται αυτοδίκαια από 1/1/2011 στους δήμους αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ. 2. του ν. 3852/2010.

(....)

Ο Νομάρχης μετά την παραλαβή της αίτησης οφείλει άμεσα να εξετάσει εάν πράγματι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 257 παρ 1 ή 95 παρ 5 του ν.3852/2010 για τη μετάταξη, δηλαδή εάν ο αιτών ανήκει σε οργανική, αποκεντρωμένη ή μη, μονάδα, της οποίας αρμοδιότητες, είτε εν συνόλω είτε εν μέρει, απονέμονται στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση από 1/1/2011.

 (.....)

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή έως 8-8-2010) εκδίδει απόφαση, με την οποία το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στο δήμο της έδρας του Νομού (ή, στην περίπτωση του άρθρου 95 παρ. 5, στο δήμο όπου εδρεύει η αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου ή ειδικότητας.

Τονίζεται ότι τόσο το μόνιμο όσο και το ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την μεταφορά του στους δήμους».

Περαιτέρω σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 3852/2010 «Όπως έχει, ήδη, εκτεθεί, με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙ-ΚΡΑΤΗΣ» επιχειρείται, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης, μεταφορά ικανού φάσματος αρμοδιοτήτων από την Κρατική Περιφέρεια προς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με έμφαση στην αναπτυξιακή διάσταση αυτών, ενώ παραλλήλως σειρά αρμοδιοτήτων, που ασκούνται, μέχρι τώρα, από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, περιέρχονται στους Δήμους, με γνώμονα τηφύση και το χαρακτήρα της αρμοδιότητας ως τοπικής, πλέον, και όχι υπερτοπικής και επί πλέον την υπηρέτηση της αρχής της εγγύτητας των παρεχόμενων, προς τον πολίτη, υπηρεσιών. Βασικός γνώμονας κατά τη σύνταξη των σχετικών διατάξεων ήταν η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των φορέων να συνδυαστεί με την κατά το δυνατό εξυπηρέτηση του μεταφερόμενου και μετατασσόμενου προσωπικού. Προς την κατεύθυνση αυτή, αφενός, μεν, δόθηκε η δυνατότητα εθελουσίων μετατάξεων, όπου αυτό ήταν δυνατό και αφετέρου λήφθηκε μέριμνα, ώστε το προσωπικό, ανεξαρτήτως φορέα απασχόλησης, να παραμείνει στην πόλη όπου ήδη εργάζεται, ώστε να μην προκληθούν οικογενειακά, κοινωνικά κ.λ.π. προβλήματα, λόγω μετακινήσεων. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι μετατάξεις του προσωπικού είναι, κατά κύριο λόγο, υποχρεωτικές, πράγμα που υπαγορεύθηκε από την υποχρέωση άμεσης συγκρότησης των υπηρεσιών και την κατά το δυνατό αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίοι, άλλωστε, είναι και οι τελικοί αποδέκτες όλης αυτής της προσπάθειας. Η ανάγκη της επίσπευσης των διαδικασιών στελέχωσης των υπηρεσιών, είναι και εκείνη που υπαγορεύει τη μετάταξη του προσωπικού, καταρχήν, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες εν συνεχεία θα προβλεφθούν και ενταχθούν στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων κατά την κατάρτιση ή τροποποίησή τους.(...) Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται με το άρθρο 257για το προσωπικό που μετατάσσεται στους Δήμους με σκοπό την άσκηση αρμοδιοτήτων, που μεταβιβάζονται σε αυτούς, από τις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και από τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, αναλόγως με το αν οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν το σύνολο συγκεκριμένου τομέα ή είναι μεμονωμένες. Επισημαίνεται, ότι η μετάταξη του προσωπικού αφορά το Δήμο της έδρα του Νομού, σε μία επιπλέον προσπάθεια να ελαχιστοποιούν οι μετακινήσεις προσωπικού, εφόσον ο Δήμος της έδρας θα κληθεί μεταβατικά να εξυπηρετήσει και τους λοιπούς Δήμους του Νομού, μέχρι αυτοί να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση των

απονεμόμενων αρμοδιοτήτων.

Κατά τα ανωτέρω λοιπόν οι υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μετατάσσονται σε περίπτωση μεταφοράς ολικώς ή μερικώς αρμοδιοτήτων στο δήμο της έδρας του Νομού σε συνιστώμενες ειδικά προς τούτο με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Έτσι με τον ΟΕΥ που θα καταρτιστεί εντός της προβλεπομένης 6μηνης προθεσμίας θα συσταθούν συγκεκριμένες θέσεις αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο,  ή ειδικότητα με εκείνες στις οποίες υπηρετούσαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Οι μετατάξεις αυτές σύμφωνα με τα ανωτέρω και σύμφωνα με το σκοπό του νομοθέτη γίνονται προς το σκοπό και μόνο ασκήσεως των μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων.

Ωστόσο επειδή το μεταταχθέν κατά τα ανωτέρω προσωπικό θα θεωρείται πλέον προσωπικό του δήμου και θα υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007) θα πρέπει να εξετασθεί αν μπορεί να γίνει μετάταξη  εκ των υστέρων ήτοι μετά τη σύσταση των συγκεκριμένων θέσεων με τον ΟΕΥ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές.

 

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Είμαι εκπαιδευτικός και πρόκειται να αναλάβω θέση Προέδρου στη ΔΕΥΑ του Δήμου μου. Μπορείτε να μου πείτε αν δικαιούμαι αποζημίωση και τι γίνεται με το μισθό που ήδη λαμβάνω από τη θέση μου στο δημόσιο. Πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο; Και αν ναι, τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές; Ευχαριστώ

 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980 περί ΔΕΥΑ  όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 9 άρθρ. 8  Ν. 2839/2000,(ΦΕΚ Α΄ 196/12.9.2000).

 

                    «7. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που δεν είναι Δήμαρχος μπορεί να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του αποζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος του οικείου δήμου ή αν πρόκειται για κοινοτική επιχείρηση το 50% των εξόδων παράστασης του Προέδρου της οικείας κοινότητας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ασθένειας ή άδειας πέραν του μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και τον αναπληρωτή του. Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέχεται, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, αποζημίωση.

  Η αποζημίωση του Προέδρου , των μελών, του εισηγητή και γραμματέα του Δ.Σ. της επιχείρησης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου ή κοινότητας ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

  Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του έχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και το ύψος της αμοιβής του».

 

                    Σύμφωνα με τα ανωτέρω λοιπόν πρόεδρος ΔΕΥΑ που είναι δημόσιος υπάλληλος, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 δεν λαμβάνει ειδική άδεια, λαμβάνει το μισθό από την οργανική του θέση και την αποζημίωση όπως αυτή καθορίζεται στο ως άνω άρθρο.

                    Κατά δε το άρθρο 93 "

1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα τηςΘητείας τους.

 Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

                    2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω

πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν".

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από fotis alexopoylos

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη fotis alexopoylos εχω εκλεγει δημοτικος συμβουλος..τι πρεπει να κανω ωστε να αποσπαστω ως δημοσιος υπαλληλος σε υπηρεσια που ειναι στα ορια του δημου που εχω εκλεγει?

 

Αποσπάσεις-Μεταθέσεις εκλεγέντων

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)

«8. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του Δημοσίου, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο ανακήρυξης των υποψηφίων, με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία έχουν εκλεγεί.

Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου ή Κοινότητας, μετά από αίτησή τους, μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την Κοινότητα όπου εξελέγησαν. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να επεκτείνονται και σε κλάδους γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

 

Κατά δε τον Ν. 1943/91 με τον οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 παρ 10 του ν. 1400/83 και συγκεκριμένα σύμφωνα με το  άρθρο 57 παρ 4 του ν. 1943/91, ορίζεται:

«Δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα , όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, με οποιαδήποτε σχέση κι αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί, κοινοτικοί ή νομαρχιακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός του δήμου ή της κοινότητος στην οποία έχουν εκλεγεί.

     Οι υπάλληλοι αυτοί εφόσον υπηρετούν σε άλλο δήμο ή κοινότητα μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται στην πόλη ή το χωριό όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται σε υπηρεσία της πλησιέστερης πόλης ή χωριού του δήμου ή της κοινότητας όπου εκλέχθηκαν».

Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι οι ανωτέρω να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του δημοσίου τομέα όπως αυτός είναι οριοθετημένος (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει) κατά την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Κατ' αρχήν η διάταξη δεν εφαρμόζεται στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Είναι όμως δυνατό να εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το εν λόγω μέτρο να επεκτείνεται και να καταλαμβάνει και αυτούς.

 Αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων (εν προκειμένω εκπαιδευτικών) που υποβάλλονται κατ' επίκληση της διατάξεως του άρθρου 57 παρ. 10 του Ν. 1943/1991(όπως ισχύει ως άρθρο 139 του Δ.Κ.Κ.), ικανοποιούνται άνευ ετέρου, σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή και δεν καταλείπεται στη διοίκηση η ευχέρεια να αποφαίνεται για τις αιτήσεις αυτές, ύστερα από συνεκτίμησή τους με άλλες αιτήσεις μεταθέσεως, οι οποίες υποβάλλονται από συναδέλφους των εκλεγέντων σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις περί μεταθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Απορρίπτεται σχετική έφεση του Δημοσίου κατά αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου ενώπιον του ΣΤΕ (1387/1999). Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της ως άνω απόφασης του ΣΤΕ πρόδηλος σκοπός των διατάξεων αυτών είναι ο περιορισμός δυσχερειών στην άσκηση των καθηκόντων του Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας κτλ. από τους δημοσίου και λοιπούς υπαλλήλους που εκλέγονται στα αξιώματα αυτά και διατηρούν παράλληλα την υπαλληλική τους ιδιότητα. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση της δυνατότητας υπηρεσίας των εκλεγέντων υπαλλήλων σε θέση εντός του Δήμου ή της Κοινότητας όπου έχουν εκλεγεί ή πλησίον αυτού.

Σχετική είναι η υπ' αριθμ. 106/2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

«ΕΡΩΤΗΜΑ: Εν όψει των διατάξεων των άρθρων 139 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 και 114 του Π.Δ/τος 30/1996 και υπό το πραγματικό δεδομένο, ότι εκκρεμούν αιτήσεις υπαλλήλων φορέων του δημοσίου (ΕΘΕΛ ΑΕ, ΤΑΣ κλπ.), που εξελέγησαν αιρετά όργανα Ο.Τ.Α. και των οποίων οι φορείς της οργανικής τους θέσεως δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ούτε στα διοικητικά όρια του Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, ούτε στους πλησιέστερους Δήμους, ετέθησαν τα ακόλουθα ερωτήματα: α. Εάν οι εν λόγω υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 1416/1984, μπορούν να αποσπαστούν στον πλησιέστερο Δήμο προς αυτόν όπου έχουν εκλεγεί για το σύνολο της θητείας τους, β. Εάν, οι εν λόγω υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ 2β του Ν. 234/1995, όπως ισχύουν, μπορούν να αποσπασθούν σε νομαρχίες για το σύνολο της θητείας τους, γ. Εάν είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε παραπλήσιο Ο.Τ.Α. από αυτόν που έχουν εκλεγεί και ποια διαδικασία θα τηρηθεί, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. (άρθρο 133 του Ν. 1188/1981, όπως ισχύει), επιτρέπεται η απόσπαση τους από Δήμο σε Δήμο μόνο για λόγους συνυπηρέτησης με συζύγους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Σε καταφατική περίπτωση, αν είναι δυνατή και η απόσπαση ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχει την ιδιότητα του αιρετού οργάνου, δ. Εάν οι αποσπάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές, χωρίς να τηρηθεί η σχετική κατά περίπτωση διαδικασία και από ποιό φορέα θα καταβάλλονται οι αποδοχές, και ε. Ποιος είναι αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων στις περιπτώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων, που έχουν εκλεγεί αιρετά όργανα, από Δήμο σε Δήμο, από νομαρχία σε νομαρχία και από περιφέρεια σε περιφέρεια. ΙΙ. Υπό το προεκτεθέν ιστορικό και, τόσο επί του εγειρόμενου γενικότερου ερμηνευτικού προβληματισμού ο οποίος διαμορφώνει το περίγραμμα εφαρμογής των κρίσιμων διατάξεων, όσο και επί των κατ' ιδίαν ερωτημάτων, το τμήμα εγνωμοδότησε ως ακολούθως: «(...) γi. Όπως προκύπτει από τις προεκτεθείσες διατάξεις (άρθρο 139 παρ. 8 Δ.Κ.Κ., άρθρο 114 Κ.Ν.Α και 57 παρ. 10 Ν. 1943/1991) τα αιρετά όργανα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο ή σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο ανακήρυξης των υποψηφίων (για τους Δήμους και τις Κοινότητες) ή σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου ή Κοινότητας, μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση, εξάλλου, που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου εξελέγησαν.

ii. RATIO LEGIS είναι προφανής και κατατείνει στην διασφάλιση, κυρίως, της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων των αιρετών, που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή φορέων του δημοσίου τομέα και οι οποίοι δεν δικαιούνται ειδικής αδείας, από τους προμνημονευθέντες φορείς της οργανικής τους θέσης, για όλο το διάστημα της θητείας τους (βλ. και άρθρο 139 παρ. 1 έως και 4 του Ν. 3463/2006).

iii. Οι προειρημένες διατάξεις έχουν, ως εκ τούτου ειδικό χαρακτήρα και κατισχύουν οιασδήποτε αντιθέτου (πρβλ. Διοικ. Εφετ. Θεσ. 13/1996, Ε.Δ.Δ.Κ. 1996 σελ. 614).

δ. Η γενικότερη θεώρηση, εφαρμογής των περί ων πρόκειται διατάξεων, προς αντιμετώπιση των επιμέρους ερωτημάτων, σε συνδυασμό με το ιστορικό επί των οποίων εδράζονται [υπάλληλοι που αναδείχθησαν αιρετοί και που κατέχουν οργανικές θέσεις φορέων, οι οποίοι στερούνται αποκεντρωμένων υπηρεσιών] συμπλέκεται, αποκλειστικώς, με την αυτοτελή πρόβλεψη της προειρημένης διάταξης, σύμφωνα με τις οποίες «....Οι υπάλληλοι, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου ή Κοινότητας, μετά από αίτησή τους μετα μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου εξελέγησαν....».

ii. Ο προαναφερθείς ειδικός χαρακτήρας της αυτής διάταξης δεν αποεμπλέκει τις προειρημένες μεταθέσεις από τη γενικότερη αρχή, ήτοι την ανάγκη ύπαρξης άλλης ομοταγούς αρχής του αυτού ειδικότερου κλάδου (βλ. Τάχου - Ι. Συμεωνίδη: Ερμ. Y.K. - έκδοση 1999 σελ. 548 πρβλ. Διοικ. Εφετείο Αθηνών 1037/ 1994). Εάν συνέτρεχε αντίθετη βούληση του νομοθέτη αυτή θα έπρεπε να είχε διαληφθεί με τη ρητή πρόβλεψη της, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, συντέλεσης των περί ων πρόκειται μεταθέσεων.

Δεν μπορεί, επίσης, να συναχθεί επιχείρημα υπέρ της αντίθετης εκδοχής εκ της αναφοράς της κρίσιμης διάταξης, ότι «σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την Κοινότητα όπου εξελέγησαν». Τούτο, διότι, η ύπαρξη «αντίστοιχης», ήτοι της ίδιας ή ομοταγούς, εν πάση περιπτώσει, υπηρεσίας προς μετάθεση στο Δήμο ή την Κοινότητα της εκλογής, λειτουργεί στα πλαίσια της ταυτότητας του νομικού λόγου και για την πλησιέστερη. Η μη εκ νέου αναφορά της λέξης « αντίστοιχης» έγινε, προφανώς, προς αποφυγή άσκοπης επανάληψης.

iii. Υπό τις ανωτέρω παραδοχές, κατά την ομόφωνη γνώμη του τμήματος, οι ρυθμίσεις των προειρημένων διατάξεων (άρθρα 139 παρ. 8 Δ.Κ.Κ. και 114 Κώδικα Ν.Α.) δεν παρέχουν δυνατότητα μετάθεσης αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης σε υπηρεσίες που εδρεύουν στους Δήμους ή τις Κοινότητες όπου εξελέγησαν ή, ακόμη, στις πλησιέστερες προς αυτές, όταν οι υπηρεσίες φορέων του δημοσίου τομέα, στις οποίες ανήκουν οργανικά, δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες αντίστοιχες.

Εi. Οι ανωτέρω υπάλληλοι (που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημοσίου τομέα, οι οποίοι δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες) και υπό την παραδοχή, ότι η απόσπαση έχει αφ' εαυτής προσωρινό χαρακτήρα, θα μπορούσαν να αποσπαστούν μόνο σε υπηρεσία του πλησιέστερου Ο.Τ.Α. προς εκείνο, όπου εξελέγησαν γι όλο το διάστημα της τετραετούς θητείας τους. Υπό τυχόν διάφορη εκδοχή θα εξοβελίζετο, πλήρως, τόσο η προμνηνευθείσα RATIO LEGIS, όσο και ο ειδικός χαρακτήρας των κρίσιμων διατάξεων, ενώ παραλλήλως θα ετίθεντο σε ήσσονα μοίρα, έναντι συναδέλφων τους, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημοσίου τομέα, των οποίων η λειτουργική δομή είναι αναπτυγμένη και σε επίπεδο αντίστοιχων αποκεντρωμένων υπηρεσιών, τοσούτο μάλλον καθόσον και ο Υπαλληλικός Κώδικας προβλέπει, ρητώς, τη διατήρηση ειδικών διατάξεων, ως οι προκείμενες, που αφορούν αποσπάσεις (άρθρο 68 παρ. 12 Ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26).

Κατά τη γνώμη, όμως του Αντιπροέδρου ....., εφόσον δεν υφίσταται πρόβλεψη, στις προειρημένες διατάξεις, για τη δυνατότητα της απόσπασης των υπαλλήλων, που κατέχουν οργανικές θέσεις σε φορείς, οι οποίοι στερούνται αποκεντρωμένων υπηρεσιών, οι περί ων πρόκειται αποσπάσεις στερούνται νομίμου ερείσματος.

ii. Είναι, ακόμη, αυτονόητο, ότι η απόσπαση δεν μπορεί να συντελεστεί σε υπηρεσία του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., όπου έχουν εκλεγεί, προς αποτροπή του κατ' άρθρο 29 παρ 1β του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) ασυμβιβάστου.

ΙΙΙ. Επί των υπό στοιχεία α΄ και β΄ ερωτημάτων:

αi. Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1416/1984 (Α΄ 18) ορίζονται τα ακόλουθα:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 1256/1982, σε φορείς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα, ιδρύματα ή αμιγείς επιχειρήσεις δημοτικές ή κοινοτικές ή σε αναπτυξιακούς συνδέσμους ή σε Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων ή εποχιακών αναγκών και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα και γραπτή συγκατάθεση του υπαλλήλου που αποσπάται».

ii. Εξάλλου, στην παράγραφο 2β του άρθρου 19 του Ν. 2344/1995 (Α΄ 212) όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107) διαλαμβάνονται τα εξής:

«Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ή του οικείου διοικητή και γνώμη του οικείου νομάρχη ή του προέδρου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, για την κεντρική της υπηρεσία, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του Ν. 1256/1982, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, Τ.Ε.Δ.Κ. και Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, νομαρχιακά διαμερίσματα και για κεντρικές υπηρεσίες των ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών « και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος με την ίδια ως άνω διαδικασία. Ειδικά για την απόσπαση υπαλλήλων Υπουργείων δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

βi. Οι προειρημένες διατάξεις έχουν αυτόνομο ρυθμιστικό πεδίο, το οποίο δεν καταλαμβάνει την κρισιολογούμενη κατηγορία υπαλλήλων, που έχουν αναδειχθεί αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και για τα οποία, άλλωστε, υφίστανται οι προμνημονευθείσες ειδικές νομοθετικές προβλέψεις (άρθρα 139 παρ. 8 Δ.Κ.Κ. και 114 Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης)

Σε κάθε περίπτωση οι αποσπάσεις αυτές, δεν εξαντλούν το χρονικό διάστημα της τετραετούς διάρκειας της θητείας, εφόσον η μεν διάταξη του άρθρου 64 παρ 1 του Ν. 1416/1984 καλύπτει διετές διάστημα απόσπασης, η δε ρύθμιση του άρθρου 19 παρ. 2β. του Ν. 2344/1995 αναφέρεται σε διετές, επίσης διάστημα με δυνατότητα παράτασης για ένα, ακόμη έτος.

ii. Κατ' ακολουθία, κατά την ομόφωνη γνώμη του τμήματος, οι προειρημένες διατάξεις δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής για τις αποσπάσεις της ανωτέρω κατηγορίας υπαλλήλων, υπό την ιδιότητά τους ως αιρετών οργάνων και για όλο το διάστημα της θητείας τους. Δεν αποκλείεται, όμως, η αυτόνομη εφαρμογή τους απεξαρτημένη, δηλαδή, από την ιδιότητα των αιρετών και από τη μη διάρκεια της θητείας τους.

IV. Επί του υπό στοιχείο γ΄ ερωτήματος:

α. Το ανωτέρω ερώτημα τίθεται επί εσφαλμένης βάσεως.

Τούτο, διότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 133 του Κώδικα Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 1188/1981, Α΄ 2004) «... Ειδικές Διατάξεις νόμων που επιτρέπουν την απόσπαση υπαλλήλων σε κρατικές υπηρεσίες ή σε άλλον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να ισχύουν...».

β. Υπό το προεκτεθέν περιεχόμενο και υπό την προμνημονευθείσα παραδοχή, ότι, δηλαδή, οι διατάξεις των άρθρων 139 παρ. 8 του Δ.Κ.Κ. και 114 του Κώδικα Ν.Α. έχουν κατισχύοντα ειδικό χαρακτήρα, δεν καθιδρύεται, από τη διάταξη του άρθρου 133 του Ν. 1188/1981, κώλυμα συντέλεσης των περί ων πρόκειται αποσπάσεων σε άλλο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως του γεγονότος, ότι το περαιτέρω ρυθμιστικό πεδίο της ίδιας διάταξης περιορίζει το εύρος των αποσπάσεων (συνυπηρέτηση συζύγων).

Γ. Περαιτέρω, καίτοι στο Π.Δ. 23/2002 (Α΄ 19), που αναφέρεται και σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, δεν προβλέπεται, ρητώς, η δυνατότητα απόσπασης, εν τούτοις, εξ' αυτού δεν παρέπεται, ότι αποκλείεται, όταν συντρέχει περίπτωση ειδικών ρυθμίσεων, όπως εν προκειμένω, για όσους εκ τούτων, έχουν εκλεγεί αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η απόσπαση θα πρέπει να συνυφαίνεται με τον πλησιέστερο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. στον οποίο έχει συσταθεί Δημοτική Αστυνομία.

δ. Κατ' ακολουθία, κατά την ομόφωνη γνώμη του τμήματος, για τις κρίσιμες αποσπάσεις δεν συντρέχει κώλυμα, κατ' άρθρο 133 του Ν. 1188/1981, ούτε για όσους εκ των αιρετών έχουν την ιδιότητα του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.

V. Επί του υπό στοιχείο δ΄ ερωτήματος:

α. Οι προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 139 παρ. 8 του Δ.Κ.Κ. και 114 του Κώδικα Ν.Α. έχουν ειδικό χαρακτήρα, υπό την προμνημονευθείσα έννοια, ήτοι της απόσπασης των αιρετών οργάνων σε αντίστοιχη υπηρεσία της έδρας του Ο.Τ.Α. εκλογής τους ή σε περίπτωση ανυπαρξίας προς την πλησιέστερη, άνευ συνδρομής των λοιπών ουσιαστικών προϋποθέσεων (αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα) και κατά προτίμηση, έναντι τυχόνυπαρχουσών λοιπών αιτήσεων περί απόσπασης (πρβλ. ΣΤΕ 1481/1999).

β. Εξάλλου, οι ίδιες διατάξεις, από πλευράς διαδικασίας συντέλεσης της απόσπασης εμφανίζουν κενό, εφόσον δεν την προσδιορίζουν.

Ως εκ τούτου και με το πρόσθετο δεδομένο, ότι δεν καθορίζουν την πραγματοποίησή τους, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι ακολουθείται η σχετική διαδικασία, όπως αυτή οριοθετείται από τη σχετική νομοθεσία που διέπει το φορέα της οργανικής θέσης.

γ. Η σύμπραξη στην όλη διαδικασία του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής δια της εκδόσεως σχετικής εκ μέρους του, εγκριτικού χαρακτήρα αποφάσεως, καίτοι θα μπορούσε να αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα πραγματοποίησης της απόσπασης, εν τούτοις, κατά τη γνώμη μου, συμπορεύεται με τις ανάλογες προβλέψεις, τόσο του Υπαλληλικού Κώδικα, όσο και του Κώδικα Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (άρθρα 68 παρ. 1 και 2 Ν. 3520/2007 και 133 παρ. 3 Ν. 1188/1981).

δ1. Από τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 10 του Υ.Κ. προβλέπεται, ότι με την απόφαση απόσπασης καθορίζεται και η υπηρεσία την οποία βαρύνει η μισθοδοσία του αποσπώμενου.

Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 133 παρ. 3 του Κώδικα Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων η μισθοδοσία του αποσπώμενου βαρύνει τον ΟΤΑ υποδοχής.

ΙΙ. Υπό το δεδομένο, ότι για τις προειρημένες αποσπάσεις δεν εκδίδεται κοινή απόφαση, ενώ, παραλλήλως, ο ειδικός χαρακτήρας τους καθιστά οιονεί υποχρεωτική τη συντέλεσή τους, με παράλληλη συνεκτίμηση των ειδικών προβλημάτων, που συνάπτονται με την κατάρτιση και αναθεώρηση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., έχω τη γνώμη ότι η σχετική δαπάνη θα πρέπει να βαρύνει το φορέα της οργανικής τους θέσης.

ε. Κατ' ακολουθία, κατά την ομόφωνη γνώμη του τμήματος, η διαδικασία απόσπασης της περί ης πρόκειται κατηγορίας υπαλλήλων κινείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα της οργανικής τους θέσης. Για να καταστεί υποχρεωτική απαιτείται και εγκριτική απόφαση του αρμόδιου προς διορισ διορισμό οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α. υποδοχής. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου βαρύνει το φορέα της οργανικής τους θέσης.

VI. Επί του υπό στοιχείο ε΄ ερωτήματος:

α. Όπως έχει προδιαληφθεί η δυνατότητα απόσπασης αιρετών οργάνων
Ο.Τ.Α., οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα, που δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες είναι δυνατή, μόνο σε υπηρεσία του πλησιέστερου Ο.Τ.Α. έναντι της έδρας εκείνου στον οποίο εξελέγησαν.

βι. Υπό την ανωτέρω παραδοχή το ανωτέρω ερώτημα περιορίζεται κατά το σκέλος που συνάπτεται με απόσπαση σε Ο.Τ.Α.

ιι. Ως εκ τούτου, κατά την ομόφωνη γνώμη του τμήματος, αρμόδιο όργανο προς έκδοση της οικείας εγκριτικής απόφασης, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσπασης είναι το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Ο.Τ.Α. υποδοχής.

VII α. Ανακεφαλαιωτικά το τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 139 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 114 του Π.Δ/τος 30/1996 (Κώδικα Ν.Α.), υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε φορείς του δημοσίου τομέα, που δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οι οποίοι έχουν εκλεγεί αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), δεν είναι δυνατόν να μετατεθούν.

Οι προειρημένοι υπάλληλοι είναι δυνατό να αποσπασθούν, μόνο, σε υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αμφότερων των βαθμών), που είναι πλησιέστερες προς την έδρα εκείνων, όπου εξελέγησαν (κατά πλειοψηφία, ψήφοι επτά, έναντι μιας).

β. Επί των ειδικοτέρων ερωτημάτων τα οποία συνάπτονται αποκλειστικώς, με την προαναφερθείσα κατηγορία υπαλλήλων, το τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ως ακολούθως:

ι. Οι διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 1 του Ν. 1416/1984 και 19 παρ. 2β του Ν. 2344/1995 δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για τις αποσπάσεις της ανωτέρω κατηγορίας υπαλλήλων, υπό την ιδιότητά τους, ως αιρετών οργάνων και για όλο το διάστημα της θητείας τους. Δεν αποκλείεται, όμως, η αυτόνομη εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, απεξαρτημένη, δηλαδή, από την ιδιότητα των αιρετών και από τη διάρκεια της θητείας τους.

ιι. Δεν παρεμποδίζεται η συντέλεση των περί ων πρόκειται αποσπάσεων από τη διάταξη του άρθρου 133 του Ν. 1188/1981.

Επίσης είναι δυνατή, στο πλαίσιο των κρίσιμων διατάξεων (άρθρα 139 παρ. 8 Δ.Κ.Κ. και 114 Κώδικα Ν.Α.) η απόσπαση του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, μόνο σε πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α., στον οποίο έχει συσταθεί Δημοτική Αστυνομία.

ιιι. Η διαδικασία απόσπασης της αυτής κατηγορίας υπαλλήλων κινείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα της οργανικής τους θέσης. Για να καταστεί υποχρεωτική, απαιτείται και εγκριτική απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α.

Η μισθοδοσία του αποσπώμενου βαρύνει το φορέα της οργανικής του θέσης.

Και iv. Αρμόδιο όργανο προς έκδοση της οικείας εγκριτικής απόφασης συντέλεσης της απόσπασης, είναι το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Ο.Τ.Α. υποδοχής...».

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΕΛΕΝΗ ΣΩΜΟΥ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΕΛΕΝΗ ΣΩΜΟΥ Ο πρόεδρος μιας κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης που λαμβάνει σύνταξη Δημάρχου καθώς και σύνταξη απο το Ταμείο Νομικών, μπορεί να λάβει και αποζημίωση ως πρόεδρος της κοινωφελούς;Αν λάβει αποζημίωση ο πρόεδρος της κοινωφελούς, μπορεί να λάβει και ο αντιπρόεδρος, κατ' αναλογίαν με τα ισχύοντα στα δημοτικά ΝΠΔΔ; σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, μπορεί η μια αποζημίωση που προβλέπεται, να δοθεί εξ ημισείας στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο;

Ως προς την αποζημίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου κοινωφελούς επιχείρησης Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ εφόσον δεν τροποποιήθηκε από το Ν.3852/10 το άρθρο 255 ΔΚΚ και ειδικότερα η παράγραφος 5 αυτού κατά την οποία:

 

«5. Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται Αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται Αποζημίωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

 

                Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ηοποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρηματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων».

Περαιτέρω, στην εγκύκλιο 16 / 2007 του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. ορίζεται ότι:

«6. Αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου

 

Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου (δηλ. σε έναν από τους δύο), ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί  επίσης να καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, η οποία καθορίζεται  με την ίδια διαδικασία  που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων αυτών λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόμου απαιτούμενη αιτιολογία της ανωτέρω πρότασης του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης

Το ανώτερο χρηματικό  όριο  των παραπάνω αποζημιώσεων θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία θα εκδοθεί σύντομα, μετά από γνώμη της  Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.».

 

Συναφώς εκδόθηκε η υπ. Αριθμ. πρωτ. 61995/13 -11 - 2007 Απόφαση του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. κατά την οποία:

 

«Άρθρο 1

 

                1. Καθορίζουμε, ως ανώτατο χρηματικό όριο της αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω παρέχουν σε αυτήν, το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου.

                2. Για τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς κοινοτικής επιχείρησης, ως ανώτατο όριο της ίδιας αποζημίωσης καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης σε πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου δήμου με τακτικά έσοδα και πληθυσμό ίσα με της οικείας κοινότητας, δυνάμει της αναφερόμενης στην παρ. 1 απόφασης».

                Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο κοινωφελούς επιχείρησης καταβάλλεται ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν αποζημίωση η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και με ανώτατο όριο το οριζόμενο με την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

                Η αποζημίωση καταβάλλεται διαζευκτικά στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και συνεπώς δεν μπορεί να καταβληθεί και στα δύο αυτά πρόσωπα ή εξ ημισείας.

                Περαιτέρω ως προς τον καθορισμό της ως άνω αποζημίωσης εν σχέσει προς τη λαμβανόμενη σύνταξη από το Ταμείο Νομικών και τη σύνταξη Δημάρχου  μπορούν να λεχθούν τα κατωτέρω:

 

N. 3863/2010

Άρθρο 16

Απασχόληση συνταξιούχων

 1. Το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις.

 Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συντάξεων, η σύνταξη τους περιορίζεται στο οργανικό ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδομένα. Εάν το οργανικό ή τα οργανικά ποσά υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τότε τα ποσά αυτά περικόπτονται ως ανωτέρω. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α'). Για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο αντίστοιχα.

 2. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης παραγράφου, που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

 Υποχρεούνται δε στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών, β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται.

 Για τους ανωτέρω συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους εισφορές, εργοδότη και ασφαλισμένου. Από την καταβολή προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται οι ανωτέρω συνταξιούχοι, οι οποίοι λόγω απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότηση τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν

για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλιση τους στον οικείο Τομέα ασφάλισης.

 3. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για

την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας. Ο Οργανισμός ή ο Τομέας στον οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος, συμμετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης και για το διακανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α').

 4. Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξη τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές.

 5. Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) μηνιαίες συντάξεις ακόμη και αν το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι μικρότερο.

 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή:

 α) στον επιζώντα των συζύγων,

 β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ,

 γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,

 δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας,

 ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το ν. 3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

 7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται.

 8. Με νόμο δύναται να τροποποιείται το ποσό της περιπτώσεως β' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, καθώς και το ύψος του προστίμου της παραγράφου 5 του παρόντος.»

 2. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διοριστούν σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α'), από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Οσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α'), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), όπως ίσχυαν έως την αντικατάσταση του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2013. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάσταση του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2012 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Από 1.1.2013 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.

 3. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') ή αυτοαπασχολούνται.

 Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α'), καθώς και των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να ισχύουν.

 β. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης περίπτωσης, υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται

καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Ν. 3865/2010

Αρθρο 10

 Απασχόληση συνταξιούχων

 1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') ή αυτοαπασχολούνται. Ομοίως, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, για τους οποίους όμως το αναφερόμενο όριο ηλικίας μειώνεται κατά δύο (2) έτη.

 Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998, καθώς και των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να ισχύουν.

 2. Οι συνταξιούχοι του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Ν. 3833/2010

Άρθρο 2

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., τους προέδρους,

αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος"σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α." ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό  "σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους" ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.

                Εξαιρούνται οι εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του ν. 3429/2005, εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), οι Τράπεζες, καθώς και οι εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο, αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση τους.

*** Οι εντός " " λέξεις της παρ.2 προστέθηκαν με την παρ.5 άρθρου 90 Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/23.4.2010.

                Από τα ανωτέρω σε συνδυασμό ερμηνευόμενα προκύπτει ότι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς επιχείρησης Ο.Τ.Α. ο οποίος περιλαμβάνεται στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 λαμβάνει την αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και είτε αναβάλλεται η καταβολή της σύνταξής του εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας του είτε μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους περικόπτεται κατά 70 % κατά τα ως άνω ειδικώς οριζόμενα. Σε περίπτωση δε συρροής συντάξεων περικόπτεται η σύνταξη εκείνη το ποσό της οποίας είναι μεγαλύτερο.

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Καραχάλιος Αρης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Καραχάλιος Αρης 1. Τοπικός σύμβουλος μπορεί να επιλεγεί ως ειδικός σύμβουλος ή γραμματέας του Δημάρχου και 2. Δημόσιος υπάλληλος ως πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. λαμβάνει έξοδα παράστασης; Ευχαριστώ

 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών αρχών (πχ. Σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας) οι γενικοί γραμματείς Δήμων και οι υπάλληλοι δήμων ή κοινοτήτων, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή ως  μόνιμοι ,ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους δικηγόρους του Δήμου, αφού συνδέονται ρητώς με σχέση έμμισθης εντολής.

Όμως, το κώλυμα αυτό, παρόλο που δεν εισάγεται ρητά με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υφίσταται προκειμένου για τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες του δημάρχου καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του άρθρου 67 του Ν. 1416/1984, όπως ισχύει (βλ. και ά. 163 επ. Ν. 3584/2004-ΚΚΔΚΥ), διότι έχει κριθεί από το συμβούλιο της επικρατείας ότι προέχει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώμα λόγω  της θέσης που κατέχουν στο Δήμο, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό της σταδιοδρομίας τους ως δημοτικών αρχόντων (ΣΤΕ 117/2004).

Περαιτέρω για όσους εκλεγούν στα δημοτικά αξιώματα τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 αποτελούν ταυτόχρονα και ασυμβίβαστα ενώ επιπλέον από 1-1-2011 θα ισχύσουν και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν μπορεί να είναι γενικός γραμματέας του Δήμου ή ειδικός συνεργάτης ή ειδικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης και σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτει από το αξίωμά  του. Για τον ιδιαίτερο γραμματέα του Δημάρχου δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη αλλά κατ' αναλογία θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι και ιδιαίτερος γραμματέας του Δημάρχου.

 

Ερώτηση:

Δημόσιος υπάλληλος ως πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. λαμβάνει έξοδα παράστασης;

 

Απάντηση:

                    Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθου 3 του Ν. 1069/1980 όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 9 άρθρ. 8  Ν. 2839/2000,ΦΕΚ Α 196/12.9.2000.

 

 

«7. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που δεν είναι Δήμαρχος μπορεί να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του αποζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος του οικείου δήμου ή αν πρόκειται για κοινοτική επιχείρηση το 50% των εξόδων παράστασης του Προέδρου της οικείας κοινότητας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ασθένειας ή άδειας πέραν του μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και τον αναπληρωτή του. Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέχεται, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, αποζημίωση.

  Η αποζημίωση του Προέδρου , των μελών, του εισηγητή και γραμματέα του Δ.Σ. της επιχείρησης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου ή κοινότητας ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

  Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του έχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και το ύψος της αμοιβής του».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω λοιπόν πρόεδρος ΔΕΥΑ που είναι δημόσιος υπάλληλος, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 δεν λαμβάνει ειδική άδεια, λαμβάνει το μισθό από την οργανική του θέση και την αποζημίωση όπως αυτή καθορίζεται στο ως άνω άρθρο.

                    Κατά δε το άρθρο 93 "

 

                    1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τηΔιοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα τηςΘητείας τους.

 Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

                    2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω

πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν".

 

 

 

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Καραχάλιος Αρης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Καραχάλιος Αρης κ. Ζυγούρη, καλημέρα και ευχές για καλές γιορτές. Το ερώτημά μου: Σύμβουλος δημοτικής κοινότητας μπορεί να επιλεγεί ως ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου? Ευχαριστώ.

 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών αρχών (πχ. Σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας) οι γενικοί γραμματείς Δήμων και οι υπάλληλοι δήμων ή κοινοτήτων, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή ως μόνιμοι ,ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους δικηγόρους του Δήμου, αφού συνδέονται ρητώς με σχέση έμμισθης εντολής. Όμως, το κώλυμα αυτό, παρόλο που δεν εισάγεται ρητά με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υφίσταται προκειμένου για τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες του δημάρχου καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του άρθρου 67 του Ν. 1416/1984, όπως ισχύει (βλ. και ά. 163 επ. Ν. 3584/2004-ΚΚΔΚΥ), διότι έχει κριθεί από το συμβούλιο της επικρατείας ότι προέχει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώμα λόγω της θέσης που κατέχουν στο Δήμο, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό της σταδιοδρομίας τους ως δημοτικών αρχόντων (ΣΤΕ 117/2004).

Περαιτέρω για όσους εκλεγούν στα δημοτικά αξιώματα τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 αποτελούν ταυτόχρονα και ασυμβίβαστα ενώ επιπλέον από 1-1-2011 θα ισχύσουν και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν μπορεί να είναι γενικός γραμματέας του Δήμου ή ειδικός συνεργάτης ή ειδικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης και σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτει από το αξίωμά του. Για τον ιδιαίτερο γραμματέα του Δημάρχου δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη αλλά κατ' αναλογία θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι και ιδιαίτερος γραμματέας του Δημάρχου.

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκος Θα ήθελα να μάθω, αν δεν κάνω κατάχρηση τις της φιλοξενίας σας, αν για τους Ειδικούς Συνεργάτες του Δημάρχου, απαιτούνται τα προσόντα (ΠΕ,ΤΕΙ)που προβλέπονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/28-6-2007. Ευχαριστώ

Σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 4  του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007) "2. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι
Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί
Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε
οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.
Υπόκεινται

απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου ή του Προέδρου του
Συνδέσμου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι
ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που
προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.

 3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
απαιτούνται:

 α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του παρόντος,

 β. πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή
δίπλωμα της αλλοδαπής,

 γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική
ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή
αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία,
ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να
αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών
ειδικής εμπειρίας.

 Ειδικά για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτούνται επιπλέον και
διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το
αντικείμενο της απασχόλησης τους".

Η ωσ άνω διάταξη δεν έχει τροποποιηθεί με το νόμο του Καλλικράτη ή με
κάποιο άλλο νόμο και ισχύει από της δημοσιεύσεώς του.Επομένως οι
ειδικοί συνεργάτες θα πρέπει να κατέχουν τα ως άνω περιγραφόμενα στο
νόμο προσόντα.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκος Θα ήθελα να ρωτήσω, αν κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν.3852/7-6-2010 "Καλλικράτης", όπου η διάρκεια της δημοτικής Θητείας είναι περίπου 3.5 έτη, Θα εφαρμοστεί το άρθρο 59 που προβλέπει διάρκεια θητείας Αντιδημάρχων 2.5 έτη κατ' ελάχιστο. Ευχαριστώ.  

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 16 ¨Ειδικά
για την περίοδο 2011-2014, όπου στις διατάξεις του παρόντος
προβλέπεται πενταετής θητεία, νοείται θητεία, η οποία αρχίζει την
1-1-2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014. Για όσα αιρετά όργανα
προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για την ίδια περίοδο,
νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την
31η Αυγούστου 2014.¨

Κατά δε τη διάταξη της παραγράφου παρ. 5 εδ. α΄του άρθρου 59  "Η
θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμιση
ετών".

 Η γνώμη μας λοιπόν  είναι ότι για την πρώτη δημοτική περίοδο
εφαρμογής του Καλλικράτη για τους αντιδημάρχους έχει εφαρμογή η
διάταξη του άρθρου 59 και η θητεία τους μπορεί να είναι από δυόμιση
έτη μέχρι και το τέλος της δημοτικής περιόδου.Τούτο διότι η μεταβατική
διάταξη του άρθρου 282 αφορά τα αιρετά όργανα (π.χ. προεδρείο
δημοτικού συμβουλίου κτλ) και όχι τους αντιδημάρχους, οι οποίοι
σύμφωνα με το ως άνω άρθρο ορίζονται από το Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση
η διάταξη του άρθρου 59 είναι ειδική και ως τέτοια υπερισχύει.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ Κύριε Ζυγούρη Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησής μου, στην οποία μου απαντήσατε και σας ευχαριστώ για αυτό, σας ενημερώνω ότι για την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές της 7-11-2010 στο Δήμο Ρόδου, των επιτυχόντων δημοτικών συμβούλων κλπ και της κατανομής των εδρών, εκδόθηκε η με αριθμό 31/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία έδωσε τελικά στον 4ο συνδυασμό μια έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου, παρά το ότι δεν είχε ανακηρύξει υποψηφίους σαυτήν, με το εξής σκεπτικό: "Ειδικά για τον τελευταίο συνδυασμό σημειώνεται ότι καταλαμβάνει μία (1) έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και ειδικότερα στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου, όπου και εκλέγεται, ως επικεφαλής του συνδυασμού, ο υποψήφιος Δήμαρχος, Δημήτριος Γάκης, μολονότι δεν ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου από το συνδυασμό του, όπως απαιτεί το άρθρο 34 παρ. 2 εδ δ΄ Ν. 3852/2010, το οποίο ορίζει ότι «στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού σε μία εκλογική περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραμένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό και μειώνεται αναλόγως ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου». Τούτο δε διότι, αφενός, επιτρέπεται η ανακήρυξη συνδυασμού, ακόμη και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι αυτού σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, υπό τις αναφερόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, όπως και εν προκειμένω έλαβε χώρα, αφετέρου δε ο εν λόγω συνδυασμός με βάση τα ως άνω αποτελέσματα λαμβάνει μία έδρα. Έτσι, από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η διάταξη αυτή αντίκειται στη θεμελιώδη για το Πολίτευμα αρχή της αντιπροσώπευσης. Επιπλέον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 παρ 1 εδ β΄ Ν. 3852/2010 «οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους», χωρίς ειδικότερη μνεία στο άρθρο αυτό σε σχέση με την ειδικότερη περιφέρεια εκλογής τους. Τα παραπάνω, τέλος, επιρρωνύονται και από την Εισηγητική Έκθεση του Ν. 3852/2010, κατά την οποία η θεμελιώδης διαφοροποίηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς περί της ανάδειξης των Δημοτικών Αρχών έγκειται στην ευρύτερη εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στους ενιαίους Δήμος." Ερωτάται: Είναι ορθή η κρίση αυτή του Δικαστηρίου;; Μπορεί να στοιχειοθετηθεί ηα ντισυνταγματικότητα όταν ο συνδυασμός αυτός ο ίδιος επέλεξε να μην εκπροσωπηθεί στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου;; Ευχαριστώ

Εφόσον ο συνδυασμός λαμβάνει μια έδρα σύμφωνα με το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του, τούτη καταλαμβάνεται από τον επικεφαλής του εν λόγω συνδυασμού υποψήφιο Δήμαρχο σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. β΄, γ΄και δ΄του άρθρου 38 του ν. 3852/2010, κατά την οποία "Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιλαχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει  έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες".

Εν προκειμένω ορθώς έκρινε το Πρωτοδικείο ότι την μία και μοναδική
έδρα που κατέλαβε ο συνδυασμός,  ήτοι αυτή στην εκλογική περιφέρεια
Ρόδου, λαμβάνει ο επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιος Δήμαρχος,
ανεξαρτήτως του ότι ο συνδυασμός δεν είχε ανακηρύξει υποψηφίους στη
συγκεκριμέμνη εκλογική περιφέρεια, αφού ο υποψήφιος Δήμαρχος εκλέγεται για όλο το δήμο και όχι σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ Στο Δήμο Ρόδου συμμετείχαν στις εκλογές της 7-11-2010 4 συνδυασμοί. Με βάση τα αποτελέσματα ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει 29 έδρες (το Δημοτικό Δυμβούλιο είναι 49μελές) και οι επιλαχόντες συνδυασμοί 17, 2 και 1 αντίστοιχα. Ο τελευταίος συνδυσμός δικαιούται την έδρα λόγω του αδιάθετου υπολοίπου του, καθόσον δεν έπιασε το εκλογικό μέτρο, με βάση δε τα αποτελέσματα στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου έλαβε 619 ψήφους, στην οποία όμως δεν είχε ανακηρύξει υποψηφίους και αμέσως μετά κατά φθίνουσα σειρά στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού έλαβε 82 ψήφους. Ερωτάται: Ο συνδυασμός αυτός θα λάβει έδρα, αφού στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου όπου έλαβε τους περισσότερους ψήφους δεν έχει ανακηρύξει υποψηφίους;; (σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 αν ο συνδυασμός δεν έχει ανακηρύξει υποψηφίους σε εκλογική περιφέρεια δεν λαμβάνει έδρα και η έδρα μένει κενή). Αν τελικά λάβει έδρα θα τη λάβει στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου ή στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού;; Η άποψή μου είναι ότι δεν δικαιούται έδρα. Είναι ορθή ή όχι;;

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 εδ. δ΄ του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) περί κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια "Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του σε μία εκλογική περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραμένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό σύμφωνα με την παρ. 6 του παροντος και μειώνεται ανάλογα ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου".   Σύμφωνα δε με την παρ. 6 του αυτού ωσ άνω άρθρου "Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέμονται και μειώνεται αναλόγως ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου¨.   Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ρητώς ότι συνδυασμός (επιλαχών ή επιτυχών) δεν δύναται να λάβει έδρα σε εκλογική περιφέρεια στην οποία δεν έχει ανακηρύξει υποψηφίους του. Η έδρα δεν μπορει να συμπληρωθεί από υποψήφιο του συνδυασμού σε άλλη εκλογική περιφέρεια ούτε να λάβει την έδρα σε άλλη εκλογική περιφέρεια όπου έχει ανακηρύξει υποψηφίους. Επομένως σε αυτή την περίπτωση η έδρα παραμένεια αδιάθετη και μειώνεται αντιστοίχως ο αριθμός του δημοτικού συμβουλίου.  

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκος Θα ήθελα να μάθω άν είναι δυνατόν, ποιές είναι οι αμοιβές για κάποιον που είναι Γενικός γραμματές του Δήμου, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου ή Αντιδήμαρχος όταν αυτός είναι συνταξιούχος του Δημοσίου. Ευχαριστώ..

 

Σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 3584/2007 (κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων) «1. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους και Δήμοι που είναι πρωτεύουσες νομών ως και Σύνδεσμοι Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με

τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού

Γραμματέα.

2. Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση του αρμόδιου gια το διορισμό οργάνου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Συνδέσμου που τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο. Ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι..

3. Στις θέσεις αυτές επιτρέπεται και ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν σε αυτές. Επίσης στις θέσεις αυτές επιτρέπεται και ο διορισμός υπαλλήλων των Ν.Α,. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στον ίδιο Δήμο ή Σύνδεσμο. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησης τους από την παραπάνω θέση επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή, θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.

4. Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η οποία παρέχεται εντός μηνός αφότου ζητηθεί.

Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

5. Ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών,

πλην χρηματικών ενταλμάτων.

"6. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ή του Συνδέσμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή.

ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου."

 

*** Η παρ.6 προστέθηκε με το άρθρο 38 παρ.2

Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.9.2009.

 

 

 

Σχετικά με τις αποδοχές των γενικών γραμματέων των δήμων ισχύει η Αριθ. 2/7607/0022 (ΦΕΚ Β΄ 378/24.3.2005) "Καθορισμός αποδοχών των Γενικών Γραμματέων Δήμων."

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 241 του Ν. 1188/1981 "Περί κυρώσεως του Κώδικος "περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως" (ΦΕΚ 204/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις όμοιες της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3274/2004 "Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΦΕΚ 195/Α) και ισχύουν.

 2. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, η οποία διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 13/127/12.1.2005 απόφαση αυτού.

 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".

 4. Την υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.04 (ΦΕΚ 518/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών", αποφασίζουμε:


                   
Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς Δήμων, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 και εφεξής ως ποσοστό 65% επί των εξόδων παράστασης του οικείου Δημάρχου.

                   Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

                   Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμματείς καταβάλλεται και το επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3205/2003, καθώς και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ίδιου Νόμου.

                   Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ.

                   Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η υπ αριθμ.

2/15344/0022/7.3.2000 όμοια παύει να ισχύει.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

 

Όσον δε αφορά στην αντιμισθία του προέδρου δημοτικού συμβουλίου και των αντιδημάρχων ισχύει το άρθρο 92 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο :

 

"1.      Οι δήμαρχοι, οιΑντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν Αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο.

 2.     Η Αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών.

 3. Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.

 4. Η Αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

 5. Σε περίπτωση που η Αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η Αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 6. Αν οι δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την Αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος λαμβάνει Αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.

 7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της Αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμισυ (1/2) της Αντιμισθίας που δικαιούται.

 8. Οι δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική ΑυτοΔιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς".

 

Στην περίπτωση που οι αιρετοί είναι συνταξιούχοι του δημοσίου σύμφωνα με το ης 3/09/3020 υπ. Αριθμ. πρωτ. 120781 από έγγραφο του Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων.

"Συνταξιούχοι του Δημοσίου αιρετά όργανα των ΟΤΑ, στους οποίους καταβάλλεται η σύνταξη και οι οποίοι λαμβάνουν και έξοδα παράστασης (άρθρα 14 και 15 Ν. 3865/2010) για την καταβολή των εξόδων αυτών από 21 / 07 /2010 και μετά πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία συντάξεων του Γ.Λ.Κ. με σχετική δήλωσή τους αναγράφοντας τον ΑΜ συνταξιούχου προκειμένου να γίνει η προβλεπομένη περικοπή της σύνταξή τους και να τους χορηγηθεί η απαιτούμενη για την καταβολή των εξόδων παράστασης βεβαίωση".

Από το ανωτέρω άρθρο 14 του Ν. 3865/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 10 Ν. 3865/2010 προκύπτει ότι στους συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι έχουν διορισθεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 Ν. 3833/2010 (μεταξύ άλλων αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α.) το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Επομένως συνταξιούχοι του δημοσίου που εκτελούν χρέη, προέδρου δημοτικού συμβουλίου και αντιδημάρχου λαμβάνουν αντιμισθία όπως προβλέπεται από τον ν. 3852/2010 και τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 70%.

Για δε τον γενικό γραμματέα δήμου επιφυλασσόμεθα να απαντήσουμε αφού έρθουμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών για το αν η ως άνω διάταξη του Ν. 3865/2010 εφαρμόζεται αναλογικά και για αυτούς.

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης


Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
Μετάβαση στη σελίδα

Γράψτε την ερώτησή σας

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Ανησυχητική η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Στ. Ζάιμπερτ

14/08/2020 - 16:02 - Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική μεσόγειο και για απευθείας διάλογο μεταξύ...

Ευθύνη των νέων να προστατεύσουν τους μεγαλύτερους, είπε ο Ν. Χαρδαλιάς – Τα νέα μέτρα

14/08/2020 - 15:58 - Μια σειρά νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο...

Η ανακοίνωση του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ για την υπόθεση Τζένγκο

14/08/2020 - 15:54:36 -

Παναθηναϊκός: Εργομετρικά και για το δεύτερο γκρουπ παικτών (pics)

14/08/2020 - 15:53:00 -

Ορατός ο κίνδυνος διαχωρισμού σε δυο της σειράς, λόγω Note 20 Exynos

14/08/2020 - 15:36:38 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, δεν κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, γιατί σύντομα θα μας εκδικηθεί

Γιάννης Μαγκριώτης

Οι ψεύτικοι πανηγυρισμοί και η εύκολη αισιοδοξία, είναι εξίσου επικίνδυνες συμπεριφορές με την εύκολη και διαρκή απαισιοδοξία. Ο Έλληνας υπουργός...

Δείτε όλο το άρθρο
Κρατικές προμήθειες: Και όμως μπορούν να ωθήσουν την εγχώρια παραγωγή

Δημήτρης Μάρδας

Το 1993 με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ένα σύνολο από τέσσερεις Οδηγίες επιδίωκαν να ρυθμίσουν την αγορά των κρατικών προμηθειών των...

Δείτε όλο το άρθρο
Tα ΜΜΕ ο covid-19 και η Ικαρία

του Νάσου Μπράτσου Έντονες συζητήσεις και ανησυχία έχει δημιουργήσει στον τοπικό πληθυσμό, αλλά και στους παραθεριστές στην Ικαρία, τόσο η εμφάνιση...

Δείτε όλο το άρθρο
H Kίνα & ο κόσμος: Δύσκολη ισορροπία με την Ευρώπη

Με το να βρίσκονται στη μέση της αντιπαράθεσης Κίνας-ΗΠΑ, πολλές χώρες της Ευρώπης αναζητούν μια ενδιάμεση οδό, ώστε ούτε τα εθνικά τους συμφέροντα...

Δείτε όλο το άρθρο
Το ματς του θανάτου – Ουκρανία 1942: Ο αετός του Γ΄ Ράιχ «ξεπουπουλιάζεται» στο γήπεδο

Tην περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη, υπήρξαν περιπτώσεις που οι ναζί ενθάρρυναν τη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων για τους δικούς τους...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της Marc, η ΝΔ προηγείται 21,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει το 42%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 20,5%, το ΚΙΝΑΛ το... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Opinion Poll (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της OPINION POLL , η ΝΔ συγκεντρώνει το 41,2% στην πρόθεση ψήφου, έναντι του 20,7% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΚΙΝΑΛ με... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Πολιτικο-οικονομικό φόρουμ από τη ΔΕΘ-Helexpo τις ημέρες της 85ης ΔΕΘ

Πολιτικο-οικονομικό φόρουμ από τη ΔΕΘ-Helexpo τις ημέρες της 85ης ΔΕΘ


Η διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας ξεπερνά κάθε οικονομική διάσταση και στο πλαίσιο αυτό η 85η ΔΕΘ δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον Σεπτέμβριο. Όμως ο...


Δείτε θέμα και σχόλια