Οι συνεργαζόμενοι με το eklogika.gr δικηγόροι απαντούν δωρεάν σε μία ερώτηση κάθε χρήστη για θέματα, πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Για επιπλέον νομική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Legallive.gr

 


 

Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

  1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
  2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
  3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Αυτοδιοίκηση

Πατήστε πάνω σε κάθε ερώτηση για να δείτε την απάντηση. Μεταβείτε στο τέλος των ερωτήσεων – απαντήσεων για να υποβάλετε τη δική σας ερώτηση

Ερώτηση από Γιάννης Ηλιόπουλος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιάννης Ηλιόπουλος Οι σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας που θα εκλεγούν στις εκλογές το Μάιο του 2014 έχουν αμετάθετο ή μόνον οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων;

Σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ 8 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 

 

«8.Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του Δημοσίου, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο ανακήρυξης των υποψηφίων, με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία έχουν εκλεγεί.

Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου ή Κοινότητας, μετά από αίτησή τους, μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την Κοινότητα όπου εξελέγησαν. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να επεκτείνονται και σε κλάδους γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας»

 

Κατά δε την παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» :

 

«.7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της Θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν».

Αμετάθετο αιρετών - Υποχρεωτική απόσπαση: Σύμφωνα και με το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 1943/91, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 παρ. 10 του Ν. 1400/83 « Δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 51 του Ν. 1892/1990, με οποιαδήποτε σχέση κι αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί, κοινοτικοί ή νομαρχιακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός του Δήμου ή της Κοινότητος στην οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί εφόσον υπηρετούν σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται στην πόλη ή το χωριό όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται σε υπηρεσία της πλησιέστερης πόλης ή χωριού του δήμου ή της κοινότητας όπου εκλέχθηκαν».

 Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι οι ανωτέρω να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του δημοσίου τομέα όπως αυτός είναι οριοθετημένος (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει) κατά την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Κατ' αρχήν η διάταξη δεν εφαρμόζεται στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Είναι όμως δυνατό να εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το εν λόγω μέτρο να επεκτείνεται και να καταλαμβάνει και αυτούς.

 Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2530/1997, όπου ορίζεται ότι τα μέλη ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί Δήμαρχοι τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους, δεν ισχύει και θεωρείται σιωπηρά καταργημένη. Καθόσον τόσο η διάταξη του ως άνω άρθρου (αλλά και η παρ. 7 του άρθρου 298 του Π.Δ/τος 410/1995 όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999) είναι νεότερη διάταξη και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης που όριζε διαφορετικά για το ίδιο θέμα (ατομική Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 100/2003)

Αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων που υποβάλλονται κατ' επίκληση της διατάξεως του άρθρου 57 παρ. 10 του Ν. 1943/1991(όπως ισχύει ως άρθρο 139 του Δ.Κ.Κ.), ικανοποιούνται άνευ ετέρου, σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή και δεν καταλείπεται στη διοίκηση η ευχέρεια να αποφαίνεται για τις αιτήσεις αυτές, ύστερα από συνεκτίμησή τους με άλλες αιτήσεις μεταθέσεως, οι οποίες υποβάλλονται από συναδέλφους των εκλεγέντων σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις περί μεταθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Απορρίπτεται σχετική έφεση του Δημοσίου κατά αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου ενώπιον του ΣΤΕ (1387/1999). Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της ως άνω απόφασης του ΣΤΕ πρόδηλος σκοπός των διατάξεων αυτών είναι ο περιορισμός δυσχερειών στην άσκηση των καθηκόντων του Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας κτλ. από τους δημοσίου και λοιπούς υπαλλήλους που εκλέγονται στα αξιώματα αυτά και διατηρούν παράλληλα την υπαλληλική τους ιδιότητα. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση της δυνατότητας υπηρεσίας των εκλεγέντων υπαλλήλων σε θέση εντός του Δήμου ή της Κοινότητας όπου έχουν εκλεγεί ή πλησίον αυτού.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 «Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού» του Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλα»: «1. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) δεν εφαρμόζονται για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που εκλέγονται σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων».

 Αποσπάσεις υπαλλήλων φορεών του δημοσίου που δεν διαθέτουν απο­κε­ντρωμένες υπηρεσίες, οι οποίοι εξελέγησαν αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.

Σχετικώς παρατίθεται απόσπασμα της  υπ' αριθμ. 106/2007 Γνωμ. Ν.Σ.Κ., η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΕΡΩΤΗΜΑ: Εν όψει των διατάξεων των άρθρων 139 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 και 114 του Π.Δ/τος 30/1996 και υπό το πραγματικό δεδομένο, ότι εκκρεμούν αιτήσεις υπαλλήλων φορέων του δημοσίου (ΕΘΕΛ ΑΕ, ΤΑΣ κλπ.), που εξελέγησαν αιρετά όργανα Ο.Τ.Α. και των οποίων οι φορείς της οργανικής τους θέσεως δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ούτε στα διοικητικά όρια του Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, ούτε στους πλησιέστερους Δήμους, ετέθησαν τα ακόλουθα ερωτήματα: α. Εάν οι εν λόγω υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 1416/1984, μπορούν να αποσπαστούν στον πλησιέστερο Δήμο προς αυτόν όπου έχουν εκλεγεί για το σύνολο της θητείας τους, β. Εάν, οι εν λόγω υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ 2β του Ν. 234/1995, όπως ισχύουν, μπορούν να αποσπασθούν σε νομαρχίες για το σύνολο της θητείας τους, γ. Εάν είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε παραπλήσιο Ο.Τ.Α. από αυτόν που έχουν εκλεγεί και ποια διαδικασία θα τηρηθεί, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. (άρθρο 133 του Ν. 1188/1981, όπως ισχύει), επιτρέπεται η απόσπαση τους από Δήμο σε Δήμο μόνο για λόγους συνυπηρέτησης με συζύγους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Σε καταφατική περίπτωση, αν είναι δυνατή και η απόσπαση ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχει την ιδιότητα του αιρετού οργάνου, δ. Εάν οι αποσπάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές, χωρίς να τηρηθεί η σχετική κατά περίπτωση διαδικασία και από ποιό φορέα θα καταβάλλονται οι αποδοχές, και ε. Ποιος είναι αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων στις περιπτώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων, που έχουν εκλεγεί αιρετά όργανα, από Δήμο σε Δήμο, από νομαρχία σε νομαρχία και από περιφέρεια σε περιφέρεια». (............)

VII α. Ανακεφαλαιωτικά το τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 139 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 114 του Π.Δ/τος 30/1996 (Κώδικα Ν.Α.), υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε φορείς του δημοσίου τομέα, που δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οι οποίοι έχουν εκλεγεί αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), δεν είναι δυνατόν να μετατεθούν.

Οι προειρημένοι υπάλληλοι είναι δυνατό να αποσπασθούν, μόνο, σε υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αμφότερων των βαθμών), που είναι πλησιέστερες προς την έδρα εκείνων, όπου εξελέγησαν (κατά πλειοψηφία, ψήφοι επτά, έναντι μιας).

β. Επί των ειδικοτέρων ερωτημάτων τα οποία συνάπτονται αποκλειστικώς, με την προαναφερθείσα κατηγορία υπαλλήλων, το τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ως ακολούθως:

ι. Οι διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 1 του Ν. 1416/1984 και 19 παρ. 2β του Ν. 2344/1995 δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για τις αποσπάσεις της ανωτέρω κατηγορίας υπαλλήλων, υπό την ιδιότητά τους, ως αιρετών οργάνων και για όλο το διάστημα της θητείας τους. Δεν αποκλείεται, όμως, η αυτόνομη εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, απεξαρτημένη, δηλαδή, από την ιδιότητα των αιρετών και από τη διάρκεια της θητείας τους.

ιι. Δεν παρεμποδίζεται η συντέλεση των περί ων πρόκειται αποσπάσεων από τη διάταξη του άρθρου 133 του Ν. 1188/1981.

Επίσης είναι δυνατή, στο πλαίσιο των κρίσιμων διατάξεων (άρθρα 139 παρ. 8 Δ.Κ.Κ. και 114 Κώδικα Ν.Α.) η απόσπαση του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, μόνο σε πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α., στον οποίο έχει συσταθεί Δημοτική Αστυνομία.

ιιι. Η διαδικασία απόσπασης της αυτής κατηγορίας υπαλλήλων κινείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα της οργανικής τους θέσης. Για να καταστεί υποχρεωτική, απαιτείται και εγκριτική απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α.

Η μισθοδοσία του αποσπώμενου βαρύνει το φορέα της οργανικής του θέσης.

Και iv. Αρμόδιο όργανο προς έκδοση της οικείας εγκριτικής απόφασης συντέλεσης της απόσπασης, είναι το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Ο.Τ.Α. υποδοχής...».

 

Από όλα τα προεκτεθέντα σαφώς συνάγεται ότι η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ) και της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί του αμεταθέτου των αιρετών της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει εφαρμογή μόνο για την περίπτωση  των εκλεγέντων τακτικών δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και όχι των αναπληρωματικών, αφού ο νόμος θέτει ρητώς ως προϋπόθεση την εκλογή του αιρετού και κατ' επέκταση την όρκισή του και την ανάληψη των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει και τους αναπληρωματικούς θα το έκανε ρητώς.  Συνεπώς ως αναπληρωματικός σύμβουλος δημοτικής κοινότητας  δεν μπορείτε να επικαλεστείτε  την εν λόγω διάταξη παρά μόνο στην περίπτωση που κληθείτε ως αναπληρωματικός σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010 «Αναπλήρωση Μελών», αν για οποιοδήποτε λόγω κενωθεί θέση συμβούλου της δημοτικής κοινότητας, ορκιστείτε και αναλάβετε καθήκοντα.

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Νικος Δημητριου

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Νικος Δημητριου Ειμαι δημοσιος υπαλληλος μονημος και τωρα πληρωνομαι ως αντιδημαρχος με αντιμισθεια,απο το δημο.Μου παρακρατειται 1 μισθος ετησιως,οπως προβλεπεται για τους αιρετους.Θελω να ρωτησω αν αυτο ειναι σωστο,για την δικη μου περιπτωση.(εχω κανει ερωτηση στο υπ.εσ.και δεν εχω παρει καμια απαντηση).ευχαριστω.

Σύμφωνα με το άρθρο 93, στους αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και λαμβάνουν αντιμισθία ,χορηγείται από την υπηρεσία τους άδεια άνευ αποδοχών. Συνεπώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν την αντιμισθία του αντιδημάρχου για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους και δεν λαμβάνουν αποδοχές από την υπηρεσία τους.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ειμαι αντιπροεδρος δημοτικης κοινότητας.δικαιουμαι αποσπαση.κατεχω θεση δημοσιου υπαλληλου.παρακαλω θα ηθελα σαφη απαντηση μιας και δεν βγαζω ακρη.σας ευχαριστώ εκ των προτερων

Ως προς το ερώτημα αν ο αντιπρόεδρος δημοτικής κοινότητας που κατέχει θέση δημοσίου υπαλλήλου δικαιούται απόσπαση, θα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι δεν δικαιούται απόσπαση ως αντιπρόεδρος δημοτικής κοινότητας διότι, με βάση τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου  93 παρ. 7 ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), δικαιούχος απόσπασης είναι μόνο ο πρόεδρος δημοτικής κοινότητας και όχι ο αντιπρόεδρος αυτής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 7 ν. 3852/2010 «Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν».

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Ελένη Βογάζη

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ελένη Βογάζη Θα ήθελα να ενημερωθώ αν η αποζημίωση (έξοδα παράστασης) συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου για θέση προέδρου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου έχει ως συνέπεια την περικοπή της σύνταξής του κατά 70%.

Όσον αφορά στον Πρόεδρο ΝΠΔΔ, εφαρμοστέες είναι στην περίπτωσή του οι διατάξεις των Ν. 2592/1998 ( α.8 παρ.14), Ν.2469/1997 (α. 6 παρ.9), σε συνδυασμό και με το α. 16 παρ.1, 2, 3 του Ν.3863/2010, σύμφωνα με τις οποίες ως πρόεδρος φορέα του δημοσίου τομέα που λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο, θα μπορούσε να επιλέξει (αντί να παίρνει ολόκληρη την αποζημίωση λόγω της θέσης+ το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, μειωμένο κατά 70%) να λαμβάνει μαζί με τη σύνταξή του (ολόκληρη), το ήμισυ των προβλεπόμενων αμοιβών της θέσης που κατέχει.

Στο σημείο αυτό πρέπει, πάντως,  να διευκρινιστεί ότι τα μισθολογικά- συνταξιοδοτικά θέματα, που είναι αρκετά πολύπλοκα, χρήζουν ειδικής νομικής μεταχείρισης προκειμένου να αποφευχθούν διαστρεβλώσεις. Κάθε περίπτωση, εξαιτίας μια μικρής λεπτομέρειας, μπορεί να συνεπάγεται τελείως διαφορετική ρύθμιση, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή!  

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Σαββασ Σαββας

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Σαββασ Σαββας Εώς ποτέ μπορώ να κάνω ένσταση κατα της εκλογής του δημάρχου για λόγους ποσόστωσης;

Όσον αφορά στην προθεσμία για την άσκηση της ένστασης για λόγους ποσόστωσης , σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό και με το α. 47 , αυτή ασκείται μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες  και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι  κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί , κατά το α.44 του νόμου αυτού. Η προθεσμία αυτή δεν παρεκτείνεται σε καμία περίπτωση.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από καλυβας παναγιωτης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη καλυβας παναγιωτης θα ηθελα να ρωτησω αν εκλεγμενοs συμβουλος σε δημοτικη κοινοτητα δικαιουται αποσπαση με τον νεο καλλικρατη η αν υπαρχει καποια σχετικη νομολογια που να προβλεπει κατι τετοιο,,,,Σας ευχαριστω

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη  στο άρθρο 93 παρ.7 του Ν. 3852/2010 καθώς και εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό 49/24-10-2011, στα οποία μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω του www.pzygouris.gr, στη θέση νομοθεσία .

Στο σημείο αυτό πρέπει, πάντως,  να διευκρινιστεί ότι τα μισθολογικά- συνταξιοδοτικά θέματα, που είναι αρκετά πολύπλοκα, χρήζουν ειδικής νομικής μεταχείρισης προκειμένου να αποφευχθούν διαστρεβλώσεις. Κάθε περίπτωση, εξαιτίας μια μικρής λεπτομέρειας, μπορεί να συνεπάγεται τελείως διαφορετική ρύθμιση, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή!  

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ) ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΑΥΣΟ (ΙΚΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΝΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ/ΚΟΥ Σ/ΛΙΟΥ ή ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ. ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΡΩΤΑΕΙ ΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Στην περίπτωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εφαρμοστέες είναι στην περίπτωσή του οι διατάξεις των Ν. 2592/1998 ( α.8 παρ.14), Ν.2469/1997 (α. 6 παρ.9), σε συνδυασμό και με το α. 16 παρ.1, 2, 3 του Ν.3863/2010, σύμφωνα με τις οποίες έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να παίρνει τη σύνταξή του ολόκληρη και το ήμισυ των προβλεπόμενων αμοιβών της θέσης που κατέχει σήμερα.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Καλημέρα σας! Θέλω να πληροφορηθω τι μπορώ να κάνω πρακτικά ένατι της δημοτικής αρχής στην οποια υπαγεται η περιοχή της κατοικίας μου και η οποία παρά τις συνεχεις αιτήσεις μου για τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων και επισκευή παραπλήσιας οδού μέχρι στιγμής -μετά από 5-6 μήνες- δεν έχει προβεί σε καμμία ενέργεια. Ενώ εγώ πληρώνω κανονικά τα αναλογούντα δημοτικά τέλη. Σημειώνω ότι και από τον δρόμο και απο τον κάδο θα εξυπηρετούνται και λοιποί κάτοικοι της περιοχής όχι μόνο εγώ. Ευχαριστώ.

Σύμφωνα με το α.75 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006), βασική υποχρέωση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών είναι να διευθύνουν και να ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

α) Οι δημοτικές αρχές είναι αρμόδιες και οφείλουν να πράξουν κάθε τι αναγκαίο για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας και την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων της (α.75 Ιβ4 ΔΚΚ, Ν.1650/1986, Ν.3536/2007).

β) Επίσης ευθύνονται  για τον σχεδιασμό, την κατασκευή , την ανακαίνιση και τη συντήρηση των δημοτικών και κοινοτικών οδών (α.75 Ια7 ΔΚΚ, α.5 Ν.3155/1955 ).

            Οι ανωτέρω αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου, δεν συνιστούν απλές συστάσεις η πραγματοποίηση  των οποίων είναι στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αρχών. Αντίθετα, αποτελούν υποχρεωτικά καθήκοντα των ΟΤΑ. Ιδιαιτέρως μάλιστα όσον αφορά στην καθαριότητα, όταν γι αυτά ο Δήμος επιβάλλει ειδικά ανταποδοτικά τέλη. Για το λόγο αυτό, η παράλειψη σχετικής δράσης εκ μέρους των δημοτικών οργάνων, ειδικά μετά από συνεχείς αιτήσεις των δημοτών, αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας,  δεκτική ακυρώσεως και ικανή να επισύρει την αστική ευθύνη του Δημοσίου σε ενδεχόμενη περίπτωση ζημίας των δημοτών, βάσει των 105, 106 ΕισΝΑκ.

            Εντούτοις, δεδομένης της χρονοβόρας και συχνά πολυέξοδης διαδικασίας ενώπιον των Διοικητικών  Δικαστηρίων , είναι προτιμότερο κανείς να ακολουθήσει εξώδικη επίλυση του ζητήματός του.

            Ιδιαίτερα αποτελεσματικός φαίνεται να είναι ο καινούργιος θεσμός του «Συμπαραστάτη του Δημότη» που καθιερώθηκε με το νέο Πρόγραμμα Καλλικράτης και που προβλέπεται για Δήμους άνω των 20,000 κατοίκων. Πρόκειται για έναν άμεσο διαμεσολαβητή μεταξύ δημοτών και Δήμου ο οποίος  δέχεται καταγγελίες θιγόμενων πολιτών για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου και μεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Προστρέχοντας κανείς στο Συμπαραστάτη του Δημότη, μπορεί να ελπίζει για μια άμεση αντιμετώπιση του ζητήματός του, καθώς  ο επιλεγμένος Συμπαραστάτης υποχρεούται από το νόμο να απαντά  εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερομένους. 

            Ωστόσο, στην περίπτωση που ο αιτών ανήκει σε Δήμο για τον οποίο δεν προβλέπεται Συμπαραστάτης , μπορεί να προσφύγει (‘καταγγελία’) με ανάλογα αποτελέσματα στον Συνήγορο του Πολίτη, που επίσης έχει αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικός σε ζητήματα σχετικά με κακοδιοικήσεις δημοτικών αρχών. Σε κάθε δε περίπτωση, εξαντλουμένων όλων των ανωτέρω εξώδικών λύσεων, παραμένει η δυνατότητα να προσφύγει ο θιγόμενος πολίτης στη Δικαιοσύνη, που είναι μεν χρονοβόρα όμως, όπως προκύπτει από τη νομολογία, ιδιαιτέρως ευνοϊκή προς τους θιγόμενους δημότες

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Δημήτρης Ασπροποταμίτης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Δημήτρης Ασπροποταμίτης Θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση ακύρωσης από το ΣτΕ των δημοτικών εκλογών λόγω ποσόστωσης γυναικών στο ψηφοδέλτιο. Με ποιο τρόπο διενεργούνται οι επαναληπτικές εκλογές; Συμμετέχουν ξανά όλα τα ψηφοδέλτια; Ποιος είναι ο σχετικός νόμος που καθορίζει τη διαδικασία; Ευχαριστώ.

Η διαδικασία επανάληψης της εκλογής περιγράφεται στο άρθρο 51 του Ν.
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σύμφων αμε το οποίο :

"Άρθρο 51

Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης

 1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόμου ή για οποιαδήποτε πλημμέλεια,
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους, που είχαν
ανακηρυχθεί νόμιμα.

 2. Ο δήμαρχος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους
δημότες εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόμενο χρόνο της
δημοτικής περιόδου. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου".

Μόλις δλδ λάβει γνώση της απόφασης του Δικαστηρίου, ο δήμαρχος
υποχρεούται-κατά δεσμία αρμοδιότητα- να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση,
προς ενημέρωση τνω εκλογ΄ςεων  πρόγραμμα επανάληψης της εκλογής το
οποίο δημοσιεύεται 15 τουλάχιστον μέρες οριν την ψηφοφορία και το
οποίο ορίζει την ημέρα, την ώρα και το κατάστημα της ψηφοφορίας.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΑΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΑΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Εάν υφίσταται ασυμβίβαστο εκλογιμότητας εν ενεργεία αξιωματικού των σωμάτων ασφαλείας διά τήν εκλογή του ως προέδρου τοπικού συμβουλίου Δήμου.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΛΕΥΤΕΡΗΣ  ΠΑΓΙΔΑΣ ΕΙΜΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.ΤΟ ΑΡΘΡΟ 93 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩνΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΛΑΧΩΝ.ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΛΥΜΑ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥ ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΜΗ ΘΕΣΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ 8 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 

 

«8.Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του Δημοσίου, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο ανακήρυξης των υποψηφίων, με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία έχουν εκλεγεί.

Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου ή Κοινότητας, μετά από αίτησή τους, μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την Κοινότητα όπου εξελέγησαν. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να επεκτείνονται και σε κλάδους γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας»

 

Κατά δε την παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» :

 

«.7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της Θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν».

Αμετάθετο αιρετών - Υποχρεωτική απόσπαση: Σύμφωνα και με το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 1943/91, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 παρ. 10 του Ν. 1400/83 « Δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 51 του Ν. 1892/1990, με οποιαδήποτε σχέση κι αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί, κοινοτικοί ή νομαρχιακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός του Δήμου ή της Κοινότητος στην οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί εφόσον υπηρετούν σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται στην πόλη ή το χωριό όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται σε υπηρεσία της πλησιέστερης πόλης ή χωριού του δήμου ή της κοινότητας όπου εκλέχθηκαν».

 Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι οι ανωτέρω να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του δημοσίου τομέα όπως αυτός είναι οριοθετημένος (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει) κατά την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Κατ' αρχήν η διάταξη δεν εφαρμόζεται στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Είναι όμως δυνατό να εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το εν λόγω μέτρο να επεκτείνεται και να καταλαμβάνει και αυτούς.

 Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2530/1997, όπου ορίζεται ότι τα μέλη ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί Δήμαρχοι τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους, δεν ισχύει και θεωρείται σιωπηρά καταργημένη. Καθόσον τόσο η διάταξη του ως άνω άρθρου (αλλά και η παρ. 7 του άρθρου 298 του Π.Δ/τος 410/1995 όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999) είναι νεότερη διάταξη και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης που όριζε διαφορετικά για το ίδιο θέμα (ατομική Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 100/2003)

Αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων που υποβάλλονται κατ' επίκληση της διατάξεως του άρθρου 57 παρ. 10 του Ν. 1943/1991(όπως ισχύει ως άρθρο 139 του Δ.Κ.Κ.), ικανοποιούνται άνευ ετέρου, σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή και δεν καταλείπεται στη διοίκηση η ευχέρεια να αποφαίνεται για τις αιτήσεις αυτές, ύστερα από συνεκτίμησή τους με άλλες αιτήσεις μεταθέσεως, οι οποίες υποβάλλονται από συναδέλφους των εκλεγέντων σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις περί μεταθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Απορρίπτεται σχετική έφεση του Δημοσίου κατά αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου ενώπιον του ΣΤΕ (1387/1999). Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της ως άνω απόφασης του ΣΤΕ πρόδηλος σκοπός των διατάξεων αυτών είναι ο περιορισμός δυσχερειών στην άσκηση των καθηκόντων του Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας κτλ. από τους δημοσίου και λοιπούς υπαλλήλους που εκλέγονται στα αξιώματα αυτά και διατηρούν παράλληλα την υπαλληλική τους ιδιότητα. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση της δυνατότητας υπηρεσίας των εκλεγέντων υπαλλήλων σε θέση εντός του Δήμου ή της Κοινότητας όπου έχουν εκλεγεί ή πλησίον αυτού.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 «Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού» του Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλα»: «1. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) δεν εφαρμόζονται για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που εκλέγονται σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων».

 Αποσπάσεις υπαλλήλων φορεών του δημοσίου που δεν διαθέτουν απο­κε­ντρωμένες υπηρεσίες, οι οποίοι εξελέγησαν αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.

Σχετικώς παρατίθεται απόσπασμα της  υπ' αριθμ. 106/2007 Γνωμ. Ν.Σ.Κ., η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΕΡΩΤΗΜΑ: Εν όψει των διατάξεων των άρθρων 139 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 και 114 του Π.Δ/τος 30/1996 και υπό το πραγματικό δεδομένο, ότι εκκρεμούν αιτήσεις υπαλλήλων φορέων του δημοσίου (ΕΘΕΛ ΑΕ, ΤΑΣ κλπ.), που εξελέγησαν αιρετά όργανα Ο.Τ.Α. και των οποίων οι φορείς της οργανικής τους θέσεως δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ούτε στα διοικητικά όρια του Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, ούτε στους πλησιέστερους Δήμους, ετέθησαν τα ακόλουθα ερωτήματα: α. Εάν οι εν λόγω υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 1416/1984, μπορούν να αποσπαστούν στον πλησιέστερο Δήμο προς αυτόν όπου έχουν εκλεγεί για το σύνολο της θητείας τους, β. Εάν, οι εν λόγω υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ 2β του Ν. 234/1995, όπως ισχύουν, μπορούν να αποσπασθούν σε νομαρχίες για το σύνολο της θητείας τους, γ. Εάν είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε παραπλήσιο Ο.Τ.Α. από αυτόν που έχουν εκλεγεί και ποια διαδικασία θα τηρηθεί, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. (άρθρο 133 του Ν. 1188/1981, όπως ισχύει), επιτρέπεται η απόσπαση τους από Δήμο σε Δήμο μόνο για λόγους συνυπηρέτησης με συζύγους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Σε καταφατική περίπτωση, αν είναι δυνατή και η απόσπαση ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχει την ιδιότητα του αιρετού οργάνου, δ. Εάν οι αποσπάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές, χωρίς να τηρηθεί η σχετική κατά περίπτωση διαδικασία και από ποιό φορέα θα καταβάλλονται οι αποδοχές, και ε. Ποιος είναι αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων στις περιπτώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων, που έχουν εκλεγεί αιρετά όργανα, από Δήμο σε Δήμο, από νομαρχία σε νομαρχία και από περιφέρεια σε περιφέρεια». (............)

VII α. Ανακεφαλαιωτικά το τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 139 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 114 του Π.Δ/τος 30/1996 (Κώδικα Ν.Α.), υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε φορείς του δημοσίου τομέα, που δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οι οποίοι έχουν εκλεγεί αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), δεν είναι δυνατόν να μετατεθούν.

Οι προειρημένοι υπάλληλοι είναι δυνατό να αποσπασθούν, μόνο, σε υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αμφότερων των βαθμών), που είναι πλησιέστερες προς την έδρα εκείνων, όπου εξελέγησαν (κατά πλειοψηφία, ψήφοι επτά, έναντι μιας).

β. Επί των ειδικοτέρων ερωτημάτων τα οποία συνάπτονται αποκλειστικώς, με την προαναφερθείσα κατηγορία υπαλλήλων, το τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ως ακολούθως:

ι. Οι διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 1 του Ν. 1416/1984 και 19 παρ. 2β του Ν. 2344/1995 δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για τις αποσπάσεις της ανωτέρω κατηγορίας υπαλλήλων, υπό την ιδιότητά τους, ως αιρετών οργάνων και για όλο το διάστημα της θητείας τους. Δεν αποκλείεται, όμως, η αυτόνομη εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, απεξαρτημένη, δηλαδή, από την ιδιότητα των αιρετών και από τη διάρκεια της θητείας τους.

ιι. Δεν παρεμποδίζεται η συντέλεση των περί ων πρόκειται αποσπάσεων από τη διάταξη του άρθρου 133 του Ν. 1188/1981.

Επίσης είναι δυνατή, στο πλαίσιο των κρίσιμων διατάξεων (άρθρα 139 παρ. 8 Δ.Κ.Κ. και 114 Κώδικα Ν.Α.) η απόσπαση του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, μόνο σε πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α., στον οποίο έχει συσταθεί Δημοτική Αστυνομία.

ιιι. Η διαδικασία απόσπασης της αυτής κατηγορίας υπαλλήλων κινείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα της οργανικής τους θέσης. Για να καταστεί υποχρεωτική, απαιτείται και εγκριτική απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α.

Η μισθοδοσία του αποσπώμενου βαρύνει το φορέα της οργανικής του θέσης.

Και iv. Αρμόδιο όργανο προς έκδοση της οικείας εγκριτικής απόφασης συντέλεσης της απόσπασης, είναι το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Ο.Τ.Α. υποδοχής...».

 

Από όλα τα προεκτεθέντα σαφώς συνάγεται ότι η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ) και της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί του αμεταθέτου των αιρετών της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει εφαρμογή μόνο για την περίπτωση  των εκλεγέντων τακτικών δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και όχι των αναπληρωματικών, αφού ο νόμος θέτει ρητώς ως προϋπόθεση την εκλογή του αιρετού και κατ' επέκταση την όρκισή του και την ανάληψη των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει και τους αναπληρωματικούς θα το έκανε ρητώς.  Συνεπώς ως αναπληρωματικός σύμβουλος δημοτικής κοινότητας  δεν μπορείτε να επικαλεστείτε  την εν λόγω διάταξη παρά μόνο στην περίπτωση που κληθείτε ως αναπληρωματικός σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010 «Αναπλήρωση Μελών», αν για οποιοδήποτε λόγω κενωθεί θέση συμβούλου της δημοτικής κοινότητας, ορκιστείτε και αναλάβετε καθήκοντα.

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Παναγιώτης Μαρκαντώνης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Παναγιώτης Μαρκαντώνης Παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 1) Υπάλληλος Εθνικής Τράπεζας παίρνει αναγκαστικά άδεια και χωρίς τη θέληση του αν έχει εκλεγεί Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου? 2) Αν ναι πως αυτός πληρώνεται και από που? 3) Τα επιδόματά του , αν τελικά οι εργασιακές αποδοχές του αποδίδονται πλέον από τον Ο.Τ.Α, ισχύουν ή τα χάνει? 4) Τα ασφαλιστικά του δικαιώματα εξακολουθούν να υφίστανται (του ιδίου και των προστατευομένων μελών)? Και ποιο φορέα βαρύνουν? 5) Τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα αδείας και ισολογισμού ποιο φορέα βαρύνουν? Σημειωτέων ότι η Εθνική Τράπεζα καταβάλει ακέραια όλα τα δώρα χωρίς περικοπές. 6) Και εντέλει από οικονομικής πλευράς με συμφέρει να είμαι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή καλύτερα να παραμείνω στην εργασιακή μου θέση παραιτούμενος της θεσμικής?

 

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3852/2010:

 

"Αντιμισθία αιρετών

 

 1.      Οι δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, Λαμβάνουν Αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο.

 2.         Η Αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών.

 3. Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.

 4. Η Αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

 5. Σε περίπτωση που η Αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η Αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 6. Αν οι δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την Αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος λαμβάνει Αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.

 7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της Αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμισυ (1/2) της Αντιμισθίας που δικαιούται.

 8. Οι δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική ΑυτοΔιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.

 

                 Κατά δε το άρθρο 93 του αυτού ως άνω νόμου «Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της Θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα
 
 1.            Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της Θητείας τους.
 Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
 2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.
 3. Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου.
 4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται, η διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 5. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ' έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, κατ' έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.
 6. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.
 7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων διαρκούσης της Θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν».
 
             Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αρμόζει η κάτωθι απάντηση στα επιμέρους ερωτήματα: 
 
1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 η λήψη της ειδικής άδειας της παρ. 1 είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα της θητείας τους αφού στόχος του νομοθέτη είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των αυτοδιοικητικών  καθηκόντων των προσώπων αυτών. 
2. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω αιρετοί και εν προκειμένω ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει την αντιμισθία του άρθρου 92 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, η οποία καταβάλλεται από το Δήμο  και όχι τις αποδοχές της  θέσης του.
3-5. Σύμφωνα με την 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αν η αντιμισθία όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου είναι μικρότερη από της πάσης φύσεως αποδοχές της θέσης σας (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα επιδόματα κτλ) προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, που αποτελεί το ανώτατο όριο.
4. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 το  χρονικό διάστημα χρήσης της  υποχρεωτικώς λαμβανομένης ειδικής άδειας θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Οι εισφορές δε επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου.
6. Η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα θα πρέπει να δοθεί από εσάς αφού λάβετε υπόψη σας όλα τα ανωτέρω.

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Γιώργος Γεωργίου

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιώργος Γεωργίου Είναι νόμιμη η συγκρότηση,και επομένως και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας με 48 εκλεγμένους συμβούλους ως έχει τώρα, αντί για 49 όπως απαιτείται από το νόμο; ευχαριστώ

Για την παραπανω ερώτηση παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Νομική
Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από vagia nasiou

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη vagia nasiou SE ANATROPH TOPOIKHS KOINOTHTAS(LOGW KAKHS METRHSHS,KAI SUMADEMENA PSIFODELTIA)OPOU UPOPSHFIOS HTAN O ADERFOS MOU KAI META THN ANATROPH KERDISE.O ALLOS UPOPSIFIOS(proedros afou orkistike)META THN ENSTASI POU EKANE O ADERFOS MOU,KI EGINE H ANATROPH YPER TOU ADERFOU MOU,EKANE KAI AUTOS ENSTASI,GIATI TOU VRHKE LOGARIASMO UDREUSIS APLHRWTO.KAI EINAI ALHTHEIA.TO DIKASTHRIO EINAI STIS 12-2-11.H ANATROPH EGINE STIS 26-1-11.KAI ERWTW:MPOREI NA PLHRWSH THN WFEILH,1300 EURW,H ME DIAKANONISMO;GIA NA MHN EXEI PROVLHMATA STHN EKLOGH TOU,KAI NA MHN TON APORHPSH TO DIKASTHRIO;KAI POIA EINAI H PROTHESMIA;APO THN ANATROPH;EFOSON O ALLOS EIXE ORKISTEI PROEDROS PRIN;EXEI ELPIDES NA KERDISEI;EUXARISTW GIA TO XRONO SAS.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτησς»:

 

"1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσής του (Δ.Ε.Υ.Α.) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του.

2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.

3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος.

4. Στις οφειλές των προηγούμενων παραγράφων εμπίπτουν και αυτές που βεβαιώνονται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, που συνενώνονται με το άρθρο 1 του παρόντος, ή των νομικών τους προσώπων της παρ. 1.".

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι σε περίπτωση οφειλής αιρετού η οποία προϋπάρχει της εκλογής του, ο αιρετός οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του αυτή μέχρι την ημέρα της εγκατάστασή του αλλιώς εκπίπτει από το αξίωμά του κατόπιν δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου που διαπιστώνει το ασυμβίβαστο του δημοτικού αξιώματος, η οποία εκδίδεται κατόπιν ενστάσεως κατά της δικαστικής αποφάσεως ανακήρυξης του συγκεκριμένου συμβούλου.

Στην περίπτωση όμως που η οφειλή ανέκυψε μετά την εκλογή του αιρετού ο νόμος παρέχει σε αυτόν δίμηνη προθεσμία προκειμένου να την εξοφλήσει εκτός αν προβεί σε διακανονισμό, όπως νόμος προβλέπει.

 Η προθεσμία άρχεται αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβε γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Ο νόμος εξαιρεί ρητώς από τον ανωτέρω χρονικό περιορισμό (της εξόφλησης εντός διμήνου) την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. συναφώς ά. 13 Ν. 2468/1998: δυνατότητα τμηματικής καταβολής πέραν των νομίμων προθεσμιών σε περίπτωση πραγματικής οικονομικής αδυναμίας). Στην περίπτωση αυτή για λόγους συστηματικής ερμηνείας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο διακανονισμός θα πρέπει γίνει εντός της δίμηνης προθεσμίας.

Η ratio της ρύθμισης εντοπίζεται στο ότι ο διακανονισμός εξομοιώνεται με τακτοποίηση, και άρα οιονεί εξόφληση της οφειλής, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι του. Εάν δεν τηρηθούν οι όροι του διακανονισμού επέρχεται το ασυμβίβαστο.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο διακανονισμός των οφειλών καταλαμβάνει τυχόν οφειλές του αιρετού τόσο πριν την εγκατάστασή του όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τούτο σημαίνει ότι σε περίπτωση προγενέστερων της εκλογής οφειλών του αιρετού, αυτός μπορεί είτε να τις εξοφλήσει είτε να προβεί σε διακανονισμό μέχρι την εγκατάστασή του άλλως εκπίπτει λόγω ασυμβιβάστου κατά τα ανωτέρω λεχθέντα..

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΜΑΚΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΜΑΚΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΧΩ ΕΚΛΕΓΕΙ ΩΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ?ΥΠΗΡΕΤΩ ΩΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ 8 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 

 

«Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του Δημοσίου, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο ανακήρυξης των υποψηφίων, με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία έχουν εκλεγεί.

Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου ή Κοινότητας, μετά από αίτησή τους, μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την Κοινότητα όπου εξελέγησαν. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να επεκτείνονται και σε κλάδους γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

i. Στα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία είναι υπάλληλοι των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έ­χει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65) ή υπά­λ­ληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χορηγείται ενιαία ή και τμη­ματικά σε εργάσιμες μέρες και ώρες από το νομικό πρόσωπο της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ' έτος επιπλέον της κα­νο­νικής. Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα»

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης


Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
Μετάβαση στη σελίδα

Γράψτε την ερώτησή σας

Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της MRB για το STAR (18-11-2021) Δημοσκόπηση της MRB για το STAR. Προβάδισμα ΝΔ με 9,8%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 (15-11-2021) Δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1. Προβάδισμα ΝΔ με 12,5%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo


Ενημερώθηκε για το σχέδιο της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της...


Δείτε θέμα και σχόλια
Σχόλια αναγνωστών Από: Πόπη Αν υπάρχει μέτρο που να τηρούν τα μέλη της κυβέρνησης ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ Μα βρε αχάριστοι για όλα φταίει Ο ΣΥΡΙΖΑ . Τώρα θα μου πείτε μα η ανάρτηση και αυτήν Ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε ? ΝΑΙ βρέ χαϊβάνια μέσω του Λογαριασμού του... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Γιάννης Καραμήτρος Στην αντεπίθεση κατά της ΝΔ ο Ν. Βούτσης – Απέρριψε κάθε σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με η Χρυσή Αυγή Ο κύριος Βούτσης πιστεύει ότι οι Έλληνες τρώμε κουτόχαρτο, εκτός και αν την εποχ΄των αγανακτισμένων στην πάνω πλατεία μούτζωναν τη Βουλή ο κύριος... Δείτε θέμα και σχόλια Από: ΖΑΝΕΤΑ Οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Ιανός θα φτάσουν στο 100%, είεπ ο Μ. Βορίδης Μακάρι να βοηθησει το κράτος τους αγροτες διοτι η καταστροφή ειναι μεγάλη. Μετα την αρνηση της Αθηναϊκή Ζυθοποιίας να αγοράσει το κριθάρι τους , τωρα... Δείτε θέμα και σχόλια