Δώρο Πάσχα: Πότε η καταβολή στους εργαζόμενους - Η απόφαση με τους ΚΑΔ

🕔04/06/2020 - 00:10:59

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να καταβληθεί το σύνολο του ποσού για το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους ενώ το ποσό που καλύπτεται από το κράτος θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργοδοτών σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 

Ειδικότερα το δώρο Πάσχα 2020 θα καταβληθεί στο σύνολό του από τις επιχειρήσεις δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ του ίδιου σκοπού, από την 1η Ιουλίου έως την 10 Ιουλίου 2020. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα που βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ειδικό προς τούτο Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Δώρο Πάσχα

Άρθρο 1 Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής του 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή εκείνες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, του ιδίου πίνακα, δύνανται να καταβάλουν στους εργαζομένους τους το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, που ορίζει η υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 742), σε χρόνο μεταγενέστερο από τη δήλη ημέρα καταβολής του (15.4.2020), ωστόσο όχι πέραν της 30.6.2020.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση. Το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Άρθρο 2 Διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών Πάσχα που καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβολή του στους εργαζομένους 1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, καταχωρίζουν σε διακριτή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) το επίδομα εορτών Πάσχα. Τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον εργοδότη καταχωρίζονται στον κωδικό τύπου αποδοχών 03 και στην ίδια Α.Π.Δ. σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καταχωρίζονται τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς. 2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ του ίδιου σκοπού, έως την 10 Ιουλίου 2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους. 3. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα που βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ειδικό προς τούτο Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN), τα στοιχεία των εργαζομένων τους καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 4. Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση έγκυρου και ενεργού αριθμού λογαριασμού IBAN καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο ειδικό Έντυπο, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η υποβολή του ειδικού Εντύπου για το επίδομα εορτών Πάσχα, ορίζεται από την 1η έως την 10η Ιουλίου 2020. 5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία όπως δηλώνονται στο ειδικό Έντυπο, του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής, του επιδόματος εορτών Πάσχα. 6. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ διασταυρώνονται με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται. Σε περίπτωση αναληθών στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις. Άρθρο 3 Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών Πάσχα 1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργοδότες, του μέρους του επιδόματος εορτών, που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου-εργοδότη (IBAN) το οποίο έχει δηλωθεί στο ειδικό Έντυπο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 2. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων-εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους. 3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στην Δ/νση Συλλογικών Ρυθμίσεων και στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων -εργοδοτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων-εργοδοτών και το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Δ/νσης Συλλογικών Ρυθμίσεων. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Δ/ νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου No 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων-εργοδο-τών. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικο-ποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή. 6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα. Άρθρο 4 Αχρεωστήτως καταβληθέντα 1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. 2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)03.11 Θαλάσσια αλιεία03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα10.52 Παραγωγή παγωτών10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση11.05 Ζυθοποιία13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτύων13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων14.14 Κατασκευή εσωρούχων14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας15.20 Κατασκευή υποδημάτων16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι17.22.13 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι18.11 Εκτύπωση εφημερίδων18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού20.51 Παραγωγή εκρηκτικών20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας31.03 Κατασκευή στρωμάτων31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων33.12 Επισκευή μηχανημάτων33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.43.11 Κατεδαφίσεις43.12 Προετοιμασία εργοταξίου43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων43.32 Ξυλουργικές εργασίες43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, κάβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 )47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85)47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών49.32 Εκμετάλλευση ταξί49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές52.24 Διακίνηση φορτίων52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα55.90 Άλλα καταλύματα56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών58.11 Έκδοση βιβλίων58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων58.13 Έκδοση εφημερίδων58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες63.12 Δικτυακές πύλες (webportals)63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης69.10 Νομικές δραστηριότητες69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός από Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1)70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες73.11 Διαφημιστικά γραφεία73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας80.30 Δραστηριότητες έρευνας81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες85.10 Προσχολική εκπαίδευση85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές  διαταραχές και χρήση ουσιών87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.90.01 Τέχνες του θεάματος90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων91.02 Δραστηριότητες μουσείων91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)  Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.  Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο OnlineMedia) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.  Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας.  Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης την ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες02.20 Υλοτομία02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα05.20 Εξόρυξη λιγνίτη07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων08.92 Εξόρυξη τύρφης08.93 Εξόρυξη αλατιού08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, εκτός από Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα (10.39.23), που ανήκουν στο πλαίσιο 110.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων10.81 Παραγωγή ζάχαρης10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς11.06 Παραγωγή βύνης11.07 Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας, εκτός από Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι (17.22.13), που ανήκουν στο πλαίσιο 117.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, εκτός απόΠαραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών (20.41.4), που ανήκουν στο πλαίσιο 1 20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών22.11 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων, εκτός από Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες (22.29.25) που ανήκουν στο πλαίσιο 123.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού23.19 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις, εκτός από Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών (23.19.22) που ανήκουν στο πλαίσιο 123.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής23.51 Παραγωγή τσιμέντου23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος23.64 Κατασκευή κονιαμάτων23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων24.42 Παραγωγή αλουμινίου (αργίλιου)24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου24.44 Παραγωγή χαλκού24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων24.51 Χύτευση σιδήρου24.52 Χύτευση χάλυβα24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων25.62 Μεταλλοτεχνία25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων25.73 Κατασκευή εργαλείων25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης26.52 Κατασκευή ρολογιών26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.32.11 Κοπή νομισμάτων32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών46.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών (46.11.12), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων (46.11.19.02), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών (46.11.19.26), που ανήκουν στο πλαίσιο 146.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (46.12.11), που ανήκουν στο πλαίσιο 346.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ (46.17.11.24), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής (46.17.11.25), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών (46.17.12), που ανήκουν στο πλαίσιο 146.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, εκτός από Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών (46.31.11.02), Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών (46.31.12.08), Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων (46.31.12.15), Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή (46.33.13.05), που ανήκουν στο πλαίσιο 146.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων52.10 Αποθήκευση64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)64.30 Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)65.11 Ασφάλειες ζωής65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής65.20 Αντασφάλιση66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων69.20.1 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείωνΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών37.00 Επεξεργασία λυμάτων38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων46.12.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών47.19.10.02 Εκμετάλλευση περίπτερου47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα47.78.85 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12). 

 Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://feedproxy.google.com💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Θεματικά νέα

Νέα της HELEXPO
Εντός χρονοδιαγράμματος το σχέδιο ανάπλασης – Στόχος το 2026 να γιορτάσει η Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια της ΔΕΘ στο νέο εκθεσιακό κέντρο

Εντός χρονοδιαγράμματος το σχέδιο ανάπλασης – Στόχος το 2026 να γιορτάσει η Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια της ΔΕΘ στο νέο εκθεσιακό κέντρο


Οι προετοιμασίες για την 85η ΔΕΘ και η πρόοδος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου αποτέλεσαν τα βασικά θέματα της...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!