Νέες προσλήψεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά

🕔12/01/2019 - 18:57:47

Θέσεις για πρόσληψη μεγάλου αριθμού Οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά (ΣΥ.ΟΠ.) προκήρυξε το  Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η προσλήψεις θα γίνουνς με σκοπό την πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων ΣΥ.ΟΠ. που εγκρίθηκαν με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι εν λόγω οπλίτες θα προσληφθούν με σύμβαση για αρχική περίοδο ενός έτους και μετά τη συμπλήρωση της περιόδου αυτής η σύμβασή τους μπορεί να ανανεώνεται για περαιτέρω διαδοχικές χρονικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ή κατ΄ εξουσιοδότησή του ο Υπουργός Άμυνας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.newarmy.mod.gov.cy, από τις 11.1.2019 μέχρι και την 1.2.2019. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτησή τους, θα λάβουν ηλεκτρονική πρόσκληση για να παρουσιαστούν για Αθλητική Δοκιμασία και Υγειονομική Εξέταση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Για τη διεκδίκηση θέσης Συμβασιούχου Οπλίτη ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων:

(α) Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. (β) Να είναι ηλικίας κάτω των 32 ετών. (γ) Να είναι απόφοιτος Δημόσιου εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Λυκείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτος εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης. (δ) Να έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Διευκρινίζεται ότι για τους απόφοιτους από αναγνωρισμένη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική, δεν απαιτείται άλλο αποδεικτικό στοιχείο/πιστοποιητικό, πέραν του απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή απαραίτητου Πιστοποιητικού (τεκμηρίου), για πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (βλ. Εγκύκλιο με Αρ. 245, ημερ. 6.2.2017, στην ιστοσελίδα http://www.psc.gov.cy). (ε) Να έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη, δυνάμει των παραγράφων (ε) έως (ι) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 ή να έχει απολυθεί οριστικά από τη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41 των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2018. Πρόσωπα που έχουν εκπληρώσει εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία πρόσληψης. Νοείται ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, η προϋπόθεση εκπλήρωσης της υποχρέωσης θητείας δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες. Νοείται περαιτέρω ότι, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης οπλιτών με Σύμβαση έχουν και οι εθνοφρουροί που υπηρετούν ως ικανοί με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), η πρόσληψη των οποίων όμως, σε περίπτωση που εξασφαλίσουν κατάλληλη σειρά επιτυχίας, τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. Διευκρινίζεται ότι η εκπλήρωση της θητείας είναι προϋπόθεση που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιείται κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Απασχόλησης. (στ) Να εκπληρώνουν την τυχόν υποχρέωσή τους για εφεδρική υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2). (ζ) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) [ΔΜΣ = βάρος σε κιλά/(ύψος σε μέτρα)2]: Για άνδρες: από 18 έως και 30 Για γυναίκες: από 17 έως και 27. (η) Να έχει λευκό Ποινικό Μητρώο. (θ) Να μην του/της έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα κατοχής όπλου από την Αρμόδια Αρχή. (ι) Να μην έχει καταδικαστεί από Στρατιωτικό Δικαστήριο για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή αδίκημα λιποταξίας, ή να μην έχει υποβιβαστεί στο βαθμό του κατά την περίοδο εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας. (ια) Να μην έχει απολυθεί ή να έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του/της στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή από τον Στρατό της Δημοκρατίας ή την Εθνική Φρουρά ή στην περίπτωση ατόμου που υπηρέτησε στο παρελθόν ως Συμβασιούχος Οπλίτης για παράβαση όρων της Σύμβασής του/της. (ιβ) Να μην έχει υποβάλει αίτημα για παραίτηση από τη θέση Συμβασιούχου Οπλίτη (ΣΥΟΠ) δύο φορές και άνω. (ιγ) Να επιτύχει στην ακόλουθη Αθλητική Δοκιμασία που διεξάγεται από Επιτροπή (καλούμενη «Αθλητική Επιτροπή»), που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας: Αγώνισμα Κατώτατα Όρια επίδοσης Σκοπός της δοκιμασίας Οδηγίες 1000μ. Άνδρες: 5’,15" Γυναίκες: 6’,43"

Αξιολόγηση αντοχής Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μιας (1) προσπάθειας. Εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν, για οποιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματ σουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες

(ιδ) Να υποβληθεί σε Υγειονομική Εξέταση που διεξάγεται από Υγειονομική Επιτροπή συγκροτούμενη για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας, κατά την οποία θα γίνει έλεγχος των σωματομετρικών του στοιχείων, καθώς και της κατάστασης της υγείας του, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ικανός για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), με βάση τον Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου. Η υγειονομική εξέταση δυνατόν να περιλαμβάνει και εξετάσεις βιολογικού υλικού για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό των υποψηφίων παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (α) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα τη συνημμένη Αίτηση, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.newarmy.mod.gov.cy. Στην ειδική ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν όλη τη σχετική ενημέρωση για τον θεσμό των Συμβασιούχων Οπλιτών. (β) Για περισσότερες πληροφορίες ή/και παροχή βοήθειας για επιτόπου συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (στην παρουσία πάντοτε του αιτητή), οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στα πιο κάτω Στρατολογικά Γραφεία (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 π.μ. - 1:30 μ.μ.): (i) Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου Διεύθυνση: Διογένους 1, Κτίριο «Φιλελεύθερος», Έγκωμη, Τ.Κ. 2404, Λευκωσία Τηλ.: 22417130, 22417136 (ii) Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρτέμιδος, Περιοχή Αλυκής, Στρατόπεδο «Α. Σουρουκλή», Τ.Κ. 6021, Λάρνακα Τηλ.: 24411300, 24411303 (iii) Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως και Αθ. Τσακάλωφ 168 - 1ος όροφος, Ενορία Καψάλου, Οίκημα TCI, Λεμεσός Τηλ.: 25413366, 25413367 (iv) Στρατολογικό Γραφείο Πάφου Διεύθυνση: Νέα Κυβερνητικά Κτίρια Πάφου (Κτίριο Ά), Πάφος Τηλ.: 25413916, 25413949 (γ) Οι συμπληρωμένες Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα www.newarmy.mod.gov.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 1.2.2019 και ώρα 24:00. (δ) Εκπρόθεσμες Αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. (ε) Μετά την επιτυχή υποβολή της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής και εάν προκύπτει από την Αίτησή τους ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της παρ. 1 (α)(ιβ) ανωτέρω, θα τους δίνονται σαφείς οδηγίες παρουσίασης για συμμετοχή στην Αθλητική Δοκιμασία [παρ. 1 (ιγ)] και στην Υγειονομική Εξέταση [παρ. 1 (ιδ)]. 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (α) Στην Αίτηση θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή τα πιο κάτω πιστοποιητικά, όπως καθορίζονται στο έντυπο Αίτησης: (i) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας· (ii) Αντίγραφο Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης• (iii) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (ΜΟΝΟ για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης). (β) Tα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των απαιτούμενων Πιστοποιητικών θα πρέπει να παρουσιαστούν για έλεγχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 6(α), κατωτέρω. 4. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (α) Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την παρ. 2(ε) της παρούσας, θα κληθούν σε Αθλητική Δοκιμασία για διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης και εφόσον πετύχουν στην εν λόγω Δοκιμασία, θα υποβληθούν σε Υγειονομική Εξέταση, για να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλοι ως ικανοί με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2). (β) Διευκρινίζεται ότι πρόσκληση για εξέταση από την Αθλητική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή θα λάβουν οι υποψήφιοι που στην αίτησή τους θα δηλώσουν ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Η εν λόγω πρόσκληση, ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή από πλευράς Υπουργείου Άμυνας ότι ο υποψήφιος πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (α)-(ιβ) ανωτέρω, η συνολική εξέταση και επιβεβαίωση των οποίων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 5(α) πιο κάτω. (γ) Αθλητική Δοκιμασία Κατά την Αθλητική Δοκιμασία, οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Αθλητικής Δοκιμασίας) βεβαίωση από ιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στο αγώνισμα της Αθλητικής Δοκιμασίας (παρ. 1 (ιγ)), μαζί με το Δελτίο Ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Αθλητική Δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Η Αθλητική Δοκιμασία περιλαμβάνει το αγώνισμα του δρόμου 1.000μ., ως αναφέρεται στην παρ. 1(ιγ) ανωτέρω, στην οποία εάν ο υποψήφιος θεωρηθεί αποτυχών αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας. (δ) Υγειονομική Εξέταση (i) Κατά την Υγειονομική Εξέταση, στην οποία συμμετέχουν μόνο όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν επιτύχει την Αθλητική Δοκιμασία, όλοι οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού. Οι γυναίκες υποψήφιες θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης. (ii) Οι πιο πάνω εξετάσεις/βεβαιώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε Κυβερνητικά ή Ιδιωτικά Ιατρικά Ιδρύματα και πρέπει να είναι πρόσφατες (όχι πέραν των 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Υγειονομικής Εξέτασης). (iii) Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα πιο πάνω ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος ως ικανός για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων είναι η ακόλουθη: (α) Επιτροπή Αξιολόγησης (i) Ο Υπουργός συστήνει τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει, τη συνδρομή των προσόντων και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους, καθώς και τα αποτελέσματα της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Υγειονομικής Εξέτασης, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη για τις υπό αναφορά θέσεις και θα καταρτίσει Προκαταρκτικό Πίνακα. Στον εν λόγω Πίνακα θα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην Παράγραφο 1 ανωτέρω και κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας για πρόσληψη με σύμβαση, ανάλογα με τη μοριοδότηση που έχουν λάβει με βάση, αφενός τον βαθμό του Απολυτηρίου τους από αναγνωρισμένη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης [βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ πιο κάτω], και αφετέρου την υπηρεσία τους στην Εθνική Φρουρά, η οποία μοριοδοτείται με 3 μονάδες. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) Το Απολυτήριο (με μέγιστο βαθμό είκοσι) λαμβάνει 10-20 μονάδες ανάλογα με το βαθμό στη βάση του δεκαδικού συστήματος (π.χ. για βαθμό 16 4/15 θα πιστώνονται 16.267 μονάδες). (2) Για τις περιπτώσεις των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ξενόγλωσσων σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εκδίδουν Απολυτήριο με βαθμό, για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις ανωτέρου επιπέδου GCE A Level και AS Level και λαμβανομένου υπόψη ότι το AS Level έχει μισή βαρύτητα σε σχέση με το A Level και ότι Α=20, Β=18, C=15, D=12 και Ε=10. (ii) Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γεννήσεως και θα προηγείται ο νεώτερος. (iii) Ο Προκαταρκτικός Πίνακας που καταρτίζεται με βάση τα πιο πάνω, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξής του στον Προκαταρτικό Πίνακα, εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανόμενης). (β) Επιτροπή Ενστάσεων Ο Υπουργός Άμυνας συστήνει τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και καταρτίζει Τελικό Πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνεται ότι δύνανται να προσληφθούν με Σύμβαση κατά σειρά προτεραιότητας και ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (α) Το Υπουργείο Άμυνας, για πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων θα καλεί ανάλογο αριθμό υποψηφίων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Πίνακα, για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης» (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη), εντός χρονικού διαστήματος που θα καθορίζεται. Πριν ή κατά την υπογραφή της «Σύμβασης Απασχόλησης» οι επιλεγέντες θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των Πιστοποιητικών που καθορίζονται στην παράγραφο 3(α) της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και του πρωτότυπου Πιστοποιητικού λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο πρέπει να είναι πρόσφατο (όχι πέραν των 2 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης). Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης οποιουδήποτε πρωτότυπου ή πιστού αντίγραφου Πιστοποιητικού, όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, η απόφαση για πρόσληψή τους θα θεωρείται άκυρη. (β) Κάθε ειδοποίηση προς τους υποψηφίους για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, λογίζεται ότι επιδόθηκε νομότυπα εάν σταλεί με συστημένη επιστολή ή παραδοθεί ή αφεθεί στις διευθύνσεις ή σταλεί με μήνυμα στο κινητό (sms) ή σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις/αριθμούς που οι ίδιοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. (γ) Σε περίπτωση που επιλεγείς υποψήφιος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, το Υπουργείο Άμυνας θα προχωρεί στην κλήση για πρόσληψη του επόμενου υποψήφιου, με βάση τη σειρά κατάταξης, στον Τελικό Πίνακα και ο μη ανταποκρινόμενος θα διαγράφεται. (δ) Ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα καθήκοντα των ΣΥ.ΟΠ. περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη «Σύμβαση Απασχόλησης». 8. ΑΜΟΙΒΗ Οι ΣΥ.ΟΠ. θα αμείβονται με μηνιαίο μισθό που θα υπολογίζεται στην πρώτη βαθμίδα της Κλίμακας Α1, της οποίας ο ετήσιος μικτός μισθός για το 2019 ανέρχεται στις €14.827,45 (περιλαμβανομένου του 13ου μισθού) και μισθολογικά θα τυγχάνουν εφαρμογής, κατά αναλογία, τα όσα ισχύουν για τους νεοδιοριζόμενους δημοσίους υπαλλήλους, ως αναλυτικά εκτίθενται στη συνημμένη «Σύμβαση Απασχόλησης». 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ / ΟΠΛΑ / ΣΩΜΑΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η κατανομή των ΣΥ.ΟΠ. σε Κλάδους / Όπλα / Σώματα / Υπηρεσίες γίνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών της Δύναμης. Για την τοποθέτηση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ή και θέσεις θα λαμβάνονται υπόψη ως επιπρόσθετα προσόντα, σχετικά Πτυχία και Τίτλοι Σπουδών ή και επαγγελματική πείρα που οι επιτυχόντες θα κληθούν να προσκομίσουν σε κατοπινό στάδιο. 10. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΜΕΤΑΘΕΣΗ/ΑΠΟΣΠΑΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση ΣΥ.ΟΠ. διενεργείται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς. Οι τοποθετήσεις διενεργούνται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι μεταθέσεις-αποσπάσεις, σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης, λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών της Δύναμης. Διάθεση ΣΥ.ΟΠ. αποφασίζεται σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ή για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά και από τα Στρατολογικά Γραφεία όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 2(β) στην παρουσία πάντοτε του αιτητή, μέχρι την 1.2.2019. Πηγή: ΥΠΑΜ

 Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.riknews.com.cy💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά Κάντε κλικ για να δείτε τα τελευταία νέα της κατηγορίας ΚΥΠΡΟΣ

Την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται η κατάργηση του ασύλου, σύμφωνα με τη Ν. Κεραμέως

19/07/2019 - 14:04 - Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την...

Τέσσερις προτάσεις από την ΠΟΜΙΔΑ γα τη δίκαιη μείωση του ΕΝΦΙΑ

19/07/2019 - 13:38 - Τέσσερις προτάσεις για «δίκαιη, σύντομη και πραγματική μείωση του ΕΝΦΙΑ» καταθέτει η...

Αυξήθηκε στα €337,4 δισ. το δημόσιο χρέος της Ελλάδας

19/07/2019 - 13:14 - Στο 181,9% του ΑΕΠ ή 337,4 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του 2019,...

Για εκλογίκευση του φορολογικού συστήματος μίλησε ο Απ. Βεσυρόπουλος

19/07/2019 - 12:58 - Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας...

Τι ζητά ο Κ. Αγοραστός για τις αλλαγές στον Κλεισθένη

19/07/2019 - 12:32 - Να θεσπιστεί η αιτιολόγηση της αρνητικής ψήφου κατά τη ψήφιση στα περιφερειακά και δημοτικά...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Πως κρίνονται οι πρώτες αντιδράσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για το εκλογικό αποτέλεσμα

Χρήστος Καψάλης

Μόλις 10 λεπτά μετά την ανακοίνωση των Exit Poll η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ φρόντισαν να τοποθετηθούν και να δώσουν άτυπα, μέσων πηγών, το στίγμα...

Δείτε όλο το άρθρο
Ο νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Ελλάδα

Νότης Μαριάς

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πακέτο της νέας ηγεσίας της ΕΕ ανέδειξαν πέραν των άλλων ως νέο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού...

Δείτε όλο το άρθρο
Η πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως πάντα, …ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα.

Γιάννης Μαγκριώτης

Ο Μητσοτάκης ακολούθησε την πεπατημένη των υποψηφίων πρωθυπουργών που προεκλογικά υπόσχονται μικρά, ευέλικτα και αποτελεσματικά σχήματα και με το...

Δείτε όλο το άρθρο
Ταΐζοντας τους φανατικούς κουτόχορτο

Ταΐζοντας τους φανατικούς κουτόχορτο Τάσος Παππάς Βρυχάται η Νέα Δημοκρατία. Ισχυρίζεται ότι ο κ. Φλώρος αποφυλακίστηκε λόγω της εφαρμογής των...

Δείτε όλο το άρθρο
Δεν είναι παραγραφή για τον Τσουκάτο. Είναι παραγραφή για τον Σημίτη

Δεν είναι παραγραφή για τον Τσουκάτο, αλλά για τον Σημίτη Γιώργος Λακόπουλος Ας αφήσουμε τα νομοτεχνικά στην δίκη της Siemens - ή σε ό,τι απέμεινε...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Νέα της HELEXPO
84η ΔΕΘ: «Νέα Ινδία», εξωστρέφεια,  επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο επίκεντρο

84η ΔΕΘ: «Νέα Ινδία», εξωστρέφεια, επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο επίκεντρο


Εξωστρέφεια, επιχειρηματικότητα και καινοτομία είναι το τρίπτυχο που θα πρωταγωνιστήσει στην 84η ΔΕΘ, η οποία θα έχει αέρα… Ινδίας, καθώς η ασιατική...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο Ο Μπολσονάρο λέει τους πεινασμένους Βραζιλιάνους... «λαϊκιστές» Ο Μπολσονάρο λέει τους πεινασμένους Βραζιλιάνους......

Ο Μπολσονάρο λέει τους πεινασμένους Βραζιλιάνους... «λαϊκιστές» Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο δεν...

Νέα Τεχνολογίας Πώς θα διαγράψετε τις φωτογραφίες σας από FaceApp μια για πάντα Πώς θα διαγράψετε τις φωτογραφίες σας από FaceApp μια για...

Πώς θα διαγράψετε τις φωτογραφίες σας από FaceApp μια για πάντα Τα χρονολόγιά μας έχουν κατακλυστεί από...

Κύπρος - Ειδήσεις Για τις τελευταίες εξελίξεις ενημέρωσε το Σ.Α. η Ε. Σπέχαρ Για τις τελευταίες εξελίξεις ενημέρωσε το Σ.Α. η Ε. Σπέχαρ

Την ελπίδα ότι η συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Ακιντζί θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα,...

Ειδήσεις υγείας Προσοχή! Ο ΕΟΦ ανακαλεί ιατρικό προϊόν για παιδιά Προσοχή! Ο ΕΟΦ ανακαλεί ιατρικό προϊόν για παιδιά

Ο ΕΟΦ ανακαλεί ιατροτεχνολογικό προϊόν για παιδιά.Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας, 012018 (ημ....

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Εξομολόγηση-σοκ πασίγνωστου καλλιτέχνη: Σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω - ΦΩΤΟ Εξομολόγηση-σοκ πασίγνωστου καλλιτέχνη: Σκεφτόμουν να...

Για πολλούς ήταν το κακό παιδί της μουσικής...

Νέα για αυτοκίνηση Goliath 6x6 από τη Hennessey Performance [video] Goliath 6x6 από τη Hennessey Performance [video]

Μετά από το VelociRaptor 6X6 (βασισμένο στο Ford F-150 Raptor), η Hennessey Performance προσθέτει ένα ακόμη...

Αγροτικά Νέα Οι Μεγάλοι νικητές του Διαγωνισμού “Trophy – Τροφή Challenge” Οι Μεγάλοι νικητές του Διαγωνισμού “Trophy – Τροφή...

Καινοτόμες ιδέες για τη διατροφή και την αγροτική παραγωγή σε ένα  συναρπαστικό live – pitching,...

Πολιτιστικά Νέα Από το Μεξικό στις Νύχτες Πρεμιέρας: «Midnight Family» για την κρίση της υγειονομικής περίθαλψης Από το Μεξικό στις Νύχτες Πρεμιέρας: «Midnight Family» για...

«Midnight Family»: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Λουκ Λορέντζεν Γιώργος Ρούσσος Σε αποκλειστικότητα...

Εκπαιδευτικά Νέα Βάσεις 2019: Πότε θα ανακοινωθούν - Όλες οι εκτιμήσεις για κάθε πεδίο Βάσεις 2019: Πότε θα ανακοινωθούν - Όλες οι εκτιμήσεις για...

Στο τέλος Αυγούστου και χωρίς εκπλήξεις στην ημερομηνία ανακοίνωσης, αναμένεται να ανακοινωθούν οι Βάσεις...

Τουρισμός - Ειδήσεις Συνεχίζεται η ισχυρή τουριστική ζήτηση από τη Ρωσία  για την Ελλάδα Συνεχίζεται η ισχυρή τουριστική ζήτηση από τη Ρωσία για την...

Αυξημένες έως και 15% είναι οι  προκρατήσεις στα οργανωμένα ταξίδια  των Ρώσων για την...

Επιστήμη - ειδήσεις «Παλίρροιες στο Σύμπαν»: Διάλεξη του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας (video) «Παλίρροιες στο Σύμπαν»: Διάλεξη του Κέντρου Ερευνών...

Oι «Παλίρροιες στο Σύμπαν», οι συγκρούσεις των Γαλαξιών και τα αποτελέσματά τους παρουσιάστηκαν σε ομιλία που...

Ξεχωριστές ειδήσεις Ξύπνησε από το θόρυβο και αυτό που αντίκρισε… της πάγωσε το αίμα! (Βίντεο) Ξύπνησε από το θόρυβο και αυτό που αντίκρισε… της πάγωσε το...

Η Ashleigh Muller από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας πετάχτηκε κυριολεκτικά από το κρεβάτι της για να δει από...