Υπό 8ημερη κράτηση ο δάσκαλος για την υπόθεση ναρκωτικών    |    Γενικό Λογιστήριο:Αύξηση λογοδοσίας στην οικονομική διαχείριση    |    Κλασικό στυλ για το νέο υβριδικό smartwatch της Misfit, Command    |    Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τον κ. Δημήτρη Μπουραντά στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου    |    Στην Αθήνα μεταβαίνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης    |    «Η συζήτηση στη Βουλή θα καταδείξει τι συνέβη με τη διακρατική συμφωνία για τη Σ. Αραβία»    |    Χαμηλές προσδοκίες, άπνοια και απώλειες στο χρηματιστήριο    |    Μαθητές δουλεύουν 11ωρα για συναρμολόγηση των iPhone X    |    Δεν υπέγραψε τον νόμο για τα αποχετευτικά τέλη ο ΠτΔ    |    Απώλειες στο άνοιγμα των ευρωαγορών    |    Ρομπότ που σχεδιάστηκε σε χαρτοπετσέτα στη Θεσσαλονίκη, κάνει chat με τη Euroleague!    |    Φωτεινές νύχτες: Οι αρνητικές συνέπειες της φωτορύπανσης    |    Νέα έρευνα: Ο καφές κάνει περισσότερο καλό παρά κακό    |    Βραβείο πολιτικού σθένους παρέλαβε ο Αλ. Τσίπρας– Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στο Παρίσι    |    Στοιχεία για υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου κατέθεσε στη Βουλή το υπ. Οικονομικών    |    Ήπιες διακυμάνσεις στις ασιατικές αγορές    |    Οι τελευταίοι επεξεργαστές Core της Intel έχουν σοβαρά κενά ασφαλείας και ευπάθειες    |    Στο εδώλιο πρώην στελέχη της ΕΒΖ    |    Συναγερμός για ασυνόδευτο δέμα με παραλήπτες τους πλημμυροπαθείς στη Μάνδρα    |    Η απειλή της Ελβετίας και τι σημαίνει η υποχώρηση στη βαθμολογία    |   

Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τους δικηγόρους των ΟΤΑ

🕔22/12/2011 - 21:38

Γνωμοδότηση για θέματα που αφορούν στους δικηγόρους που εργάζονται στους ΟΤΑ εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μετά από ερώτημα του υπουργείου Εσωτερικών για τη διευθέτηση θεμάτων όπως: α) Ποιά είναι η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπονται οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των Ο.Τ.Α. για να λάβουν αναρρωτικές άδειες β) εάν πρέπει να γίνεται περικοπή των αποδοχών τους εάν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο αναρρωτικών αδειών που προβλέπονται από τον νόμο όταν δεν υπάρχει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής και γ) Εάν οι δικηγόροι που απασχολούνται σε δήμους και περιφέρειες δικαιούνται εννιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου.

 

Η γνωμοδότηση

 

 Η γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 439/2011του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, μετά από εισήγηση του αντιπροέδρου του Νικόλαου Μαυρίκα, έχει ως εξής:

 

«Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ως εξής :

 

Ι.Α.α. Το άρθρο 83 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. Α-191) ορίζει τα εξής :

«2. Τα σχετικά με τους νομικούς συνεργάτες ή νομικούς συμβούλους ή δικηγόρους, που προσλαμβάνονται με σύμβαση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., διέπονται από τις κείμενες γι’ αυτούς διατάξεις».

β. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1093/1980 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικος περί δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954) και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄- 270) ορίζει τα εξής :

«1.   Δικηγόροι,  νομικοί  ή  δικαστικοί  σύμβουλοι,  παρέχοντες  τας     υπηρεσίας των  επι  παγία  περιοδική  αμοιβή  ασθενούντες  ή  χρήζοντες     αναρρώσεως,   δικαιούνται   αναρρωτικής  αδείας  απουσίας  μετά  πλήρων     αποδοχών υπό τους αυτούς όρους υπό τους οποίους δικαιούνται  τούτο  και το  λοιπόν προσωπικόν του εντολέως των. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογήν και     προκειμένου περί γυναικών δικηγόρων δια την χορήγησιν εις αυτάς αδείας     κυήσεως και λοχείας».

γ. Τα άρθρα 165 παρ. 1, 5 και 6, 174 παρ. 2, 62 παρ. 2 και 3, 63 παρ. 3 και 5 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 143) ορίζουν τα εξής :

Άρθρο 165: «1. Στους Δήμους, τα ιδρύματα τους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορεί να συνιστώνται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Εφόσον υπάρχει νομική υπηρεσία σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η σύσταση θέσεων δικηγόρων-νομικών συμβούλων με την ίδια σχέση. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής και με τη διαδικασία που καθορίζεται με το Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α`), όπως ισχύει».

«5. Οι απασχολούμενοι σύμφωνα με τα παραπάνω δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών».

«6. Οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση και τη διάρκεια κανονικών και αναρρωτικών αδειών εφαρμόζονται αναλόγως και για τους δικηγόρους που απασχολούνται κατά τις προηγούμενες παραγράφους».

Άρθρο 174: «2. Η διάταξη του άρθρου 61 του παρόντος για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μονίμων υπαλλήλων εφαρμόζεται ανάλογα και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 62 παρ. 2 έως και 6 και 63 του παρόντος. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 του παρόντος».

Άρθρο 62: «2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται: α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ` έτος, β) με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος. Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περ. (α), (β) και (γ) που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.

3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία Υγειονομική Επιτροπή. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου».

Άρθρο 63: «3. Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης. Ειδικά για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας για επαγγελματική ασθένεια ανεξαρτήτως του χρόνου διάρκειας αυτής, απαιτείται για τη χορήγησή της γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής».

«5. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί

ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, να ζητήσει με ένστασή του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια Επιτροπή, είτε όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, χορηγείται υποχρεωτικά».

δ. Το άρθρο 2 παρ. 1 περ. α΄ του Α.Ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄- 179) ορίζει τα εξής :

«1.  Εις  την  ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς  και  αυτοδικαίως,  υπό  τους  εν  άρθρω  7   οριζομένους   όρους   και  προϋποθέσεις:  

α)  Τα  πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά  κύριον επάγγελμα εξηρτημένην  εργασίαν  έναντι  αμοιβής,  ως  τοιαύτης  νοουμένης   και  της  παρεχομένης  δια  λογαριασμόν  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου αδιαφόρως νομικής  φύσεως  της  σχέσεως  (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου)………… Επί δυσχερούς διακρίσεως εξηρτημένης ή μη εργασίας ή του κυρίου ή μη επαγγέλματος προσώπου τινός, τούτο θεωρείται ως υπαγόμενον εις την ασφάλειαν………….».

Β.α. Το άρθρο 166 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 143) ορίζει τα εξής:

«1. Οι διατάξεις του Κώδικα δικηγόρων, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους των Ο.Τ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής».

β. Το άρθρο 171 του Ν.Δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. Α΄- 235) ορίζει τα εξής:

«Εάν υπαρχούσης συμφωνίας περί αμοιβής, ο δικηγόρος απόσχη της εκτελέσεως της ανατεθείσης αυτώ εντολής, εάν μεν η αποχή είναι αδικαιολόγητος, δικαιούται μόνον εις ανάληψιν των γενομένων δαπανών, ουχί δε και εις την αμοιβήν είτε συμφωνηθείσαν, είτε νόμιμον, εάν δε η τοιαύτη αποχή είναι δικαιολογημένη, δικαιούται εις απόληψιν ου μόνον των γενομένων δαπανών, αλλά και αναλόγου προς τας γενομένας εργασίας αμοιβής».

Γ.α. Το Σύνταγμα στα άρθρα 4 παρ. 1, 2 και 21 παρ. 1, 3 ορίζει τα εξής :

Άρθρο 4: «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Άρθρο 21: «1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους».

«3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων».

β. Με τις διατάξεις της Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996 (ΕΕ L 145/4/19-6-1996) όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 15-12-1997 (ΕΕ L 16/16-1-1998) καθιερώνεται η αρχή της εναρμονίσεως (συμφιλιώσεως) της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή ως φυσικό συμπλήρωμα της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και ως μέσο για την ουσιαστική εφαρμογή της, με την αναγνώριση στους εργαζομένους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχου προσωπικού δικαιώματος να λαμβάνουν γονική άδεια, για να μπορούν να ασχοληθούν με την ανατροφή των τέκνων τους, ώστε να καθίσταται στην πράξη εφικτός ο συνδυασμός των επαγγελματικών τους ευθυνών με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

γ. Τα άρθρα 177 παρ. 1 και 60 παρ. 2 του Ν. 3584/2007 ορίζουν τα εξής :

Άρθρο 177: «1. Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 60 και 65 έως και 67 του παρόντος ισχύουν και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Άρθρο 60: «2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή έναν (1) μήνα αντίστοιχα. Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη».

δ. Το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄- 26) ορίζει ομοίως τα εξής :

«2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη».

ΙΙ. Από το συνδυασμό και την ερμηνεία των διατάξεων που προαναφέρθηκαν προκύπτουν τα εξής :

Α.α. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων ασφαλίζονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Α.Ν. 1846/1951. Με βάση τον ασφαλιστικό δεσμό τους κατά της ασθένειας, για την ιατρική γνωμάτευση περί χορηγήσεως ή μη αναρρωτικών αδειών υπάγονται στην αρμοδιότητα των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία του Ιδρύματος (άρθρα 6 Ν. 3163/1955, 4 Β.Δ. 993/1966, 27 έως 30 της με αρ. 574/1938 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας «Κανονισμός ασφαλιστικής αρμοδιότητας και διαδικασίας απονομής παροχών του Ι.Κ.Α.», βλ. και Κων/νου Λαναρά Η ασφάλιση στο ΙΚΑ, 2008, σελ. 396-397).

β. Οι έμμισθοι δικηγόροι των Δήμων ναι μεν δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ούτως ώστε να θεωρείται ότι δυνάμει του ασφαλιστικού τους δεσμού για τη χορήγηση των αναρρωτικών τους αδειών υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών του Ιδρύματος, πλην όμως, εφ’ όσον με τη διάταξη του άρθρου 165 παρ. 6 του Ν. 3584/2007 ορίζεται ότι για τη χορήγηση σε αυτούς αναρρωτικών αδειών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις οι οποίες διέπουν τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α., συνάγεται ότι και οι έμμισθοι δικηγόροι των Δήμων για την ιατρική γνωμάτευση περί χορηγήσεως ή μη σε αυτούς αναρρωτικών αδειών υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β.α. Οι δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τους Δήμους με σχέση έμμισθης εντολής έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες στους εντολείς τους σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 3584/2007 και δη σε χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφ’ όσον δεν παρίσταται ανάγκη παραστάσεώς τους ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Προς την εκπλήρωση της υποχρεώσεώς τους αυτής συναρτάται και η καταβολή της πάγιας περιοδικής αμοιβής τους από τους αντισυμβληθέντες Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Ν. 3584/2007.

βi. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 171 του Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 3026/1954), η οποία τυγχάνει εφαρμογής και στους δικηγόρους οι οποίοι συνδέονται με τους Δήμους με σχέση έμμισθης εντολής κατά παραπομπή σε αυτή της παρ. 1 του άρθρου 166 του Ν. 3584/2007, εφ’ όσον ο δικηγόρος απέχει αδικαιολόγητα από την εκτέλεση της εντολής του δεν δικαιούται αμοιβή.

ii. Η υπέρβαση από δικηγόρο συνδεόμενο με το Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής του ανωτάτου ορίου της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 165 παρ. 6 του ίδιου νόμου και της αναρρωτικής άδειας του άρθρου 63 παρ. 3 του ως άνω νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 165 παρ. 6 αυτού όταν δεν υπάρχει γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής χωρίς η υπέρβαση αυτή να δικαιολογείται από την ανάγκη παραστάσεως του δικηγόρου ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών ή να καλύπτεται από τυχόν μακροχρόνια αναρρωτική του άδεια ή από αποδεικνυόμενη νόμιμα ανωτέρα βία συνιστά αδικαιολόγητη αποχή του δικηγόρου από την εκτέλεση της έμμισθης εντολής που του ανατέθηκε και δικαιολογεί την ανάλογη περικοπή της πάγιας περιοδικής αμοιβής του κατά την πρόβλεψη του άρθρου 171 του Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 3026/1954).

Γ.α. Η εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου δεν αποτελεί, κατ’ αρχήν, κανονική ή αναρρωτική άδεια, ώστε το ζήτημα της χορηγήσεώς της ή μη στους έμμισθους δικηγόρους των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού να αντιμετωπισθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 165 παρ. 6 του Ν. 3584/2007, 244 παρ. 5 εδ. δ΄ του Ν. 3852/2010 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1093/1980.

β. Κατά τη γραμματική διατύπωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του ως άνω άρθρου 5 του Ν. 1093/1980 στις γυναίκες έμμισθες δικηγόρους χορηγείται άδεια κυήσεως και λοχείας υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους δικαιούται την άδεια αυτή το υπόλοιπο προσωπικό των εντολέων τους. Η ανωτέρω διάταξη ερμηνευομένη υπό το φως των άρθρων 4 παρ. 1, 2 και 21 περ. 1, 3 του Συντάγματος για την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου και την προστασία της οικογένειας, καθώς επίσης και της Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 15-12-1997 σχετικά με τη χορήγηση γονικής άδειας σε όλους τους εργαζομένους με σκοπό τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, πρέπει να θεωρηθεί ότι για την άδεια ανατροφής τέκνου συμπληρώνεται από την Οδηγία και παραπέμπει προκειμένου μεν περί εμμίσθων δικηγόρων Δήμων στη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 3584/2007, προκειμένου δε περί εμμίσθων δικηγόρων Περιφερειών στη διάταξη του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007, βάσει των οποίων η ανωτέρω άδεια χορηγείται με αποδοχές στο μόνιμο προσωπικό των Δήμων και του Δημοσίου αντίστοιχα, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις αυτές. Η παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του μονίμου προσωπικού Δήμων και Δημοσίου ενδείκνυται, διότι η κατηγορία αυτή των υπαλλήλων αποτελεί την κύρια και μεγαλύτερη, αλλά και την από άποψη υπηρεσιακού αντικειμένου εγγύτερη κατηγορία προσωπικού (βλ. σχετικά Ολ. Ν.Σ.Κ. 292/2002). Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 410/1988 (άρθρου 23) σχετικά με την άδεια ανατροφής τέκνου του προσωπικού το οποίο συνδέεται με το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δεν είναι επιτρεπτή, αφ’ ενός μεν διότι κατ’ άρθρο 83 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1988 οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των ανωτέρω φορέων διέπονται από τις κείμενες περί αυτών διατάξεις, αφ’ ετέρου δε διότι η εφαρμογή σε αυτούς των διατάξεων του Π.Δ. 410/1988 δεν είναι συμβατή με το δημόσιο χαρακτήρα της απασχολήσεώς τους ως εμμίσθων λειτουργών (Ολ. Ν.Σ.Κ. 292/2002). Έτσι, την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές δικαιούνται οι γυναίκες δικηγόροι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, οι οποίες συνδέονται με αυτούς με σχέση έμμισθης εντολής, αλλά και για λόγους ισότητας, χωρίς διάκριση φύλου, και οι άρρενες δικηγόροι αυτών, οι οποίοι συνδέονται με τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού την ίδια έννομη σχέση, υπό τις προβλεπόμενες  ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου. Η ανωτέρω ερμηνεία στοιχείται προς πάγια νομολογιακά πορίσματα του Συμβουλίου της Επικρατείας επί παρεμφερών υποθέσεων (πρβλ. Ολ. Σ.τ.Ε. 3216/2003, Σ.τ.Ε. 711/2009, Σ.τ.Ε. 13/2008, Σ.τ.Ε. 120/2007, Σ.τ.Ε. 2/2006, Σ.τ.Ε. 1/2006, Σ.τ.Ε. 1709/2004 κ.α.). Ακόμα, υπέρ της ερμηνείας αυτής συνηγορεί και το γεγονός ότι η άδεια ανατροφής τέκνου μετά την πρόβλεψή της στο πεδίο του εργατικού δικαίου αρχικά με το άρθρο 5 του Ν. 1483/1984 θεσπίσθηκε ως εννεάμηνη άδεια οικογενειακής διευκολύνσεως με καταβολή αποδοχών ως προς μεν τους μονίμους υπαλλήλους των Δήμων με το άρθρο 60 παρ. 2 του Ν. 3584/2007, ως προς δε τους μονίμους υπαλλήλους του Δημοσίου με το άρθρο 53 του Ν. 2683/1999. Ήταν επομένως λογικό ο νομοθέτης του άρθρου 5 του Ν. 1093/1980 κατά το χρόνο που ενομοθέτησε για θέματα των εμμίσθων δικηγόρων να μην είχε υπ’ όψη του την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου και υπό τα σημερινά δεδομένα να θεωρείται εύλογα ότι εκφράσθηκε στενότερον του δέοντος.

ΙΙΙ. Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν στο τεθέν ερώτημα αρμόζουν οι ακόλουθες απαντήσεις :

1) Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τη γνωμάτευση περί χορηγήσεως ή μη αναρρωτικών αδειών στους δικηγόρους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με σχέση έμμισθης εντολής είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2) Η υπό στοιχ. ΙΙΒ β΄ αδικαιολόγητη υπέρβαση του ανωτάτου ορίου της αναρρωτικής άδειας δικηγόρων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με σχέση έμμισθης εντολής όταν δεν υπάρχει γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής (άρθρα 62 παρ. 2, 63 παρ. 3, 165 παρ. 5 και παρ. 6 του Ν. 3584/2007) δικαιολογεί ανάλογη περικοπή της πάγιας περιοδικής αμοιβής τους.

3) Οι δικηγόροι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού με σχέση έμμισθης εντολής δικαιούνται την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου»

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικάΔείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Υπό 8ημερη κράτηση ο δάσκαλος για την υπόθεση ναρκωτικών

23/11/2017 - 12:56:20 -

Γενικό Λογιστήριο:Αύξηση λογοδοσίας στην οικονομική διαχείριση

23/11/2017 - 12:43:45 -

Κλασικό στυλ για το νέο υβριδικό smartwatch της Misfit, Command

23/11/2017 - 12:40:56 -

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τον κ. Δημήτρη Μπουραντά στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου

23/11/2017 - 12:16:12 -

Στην Αθήνα μεταβαίνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

23/11/2017 - 12:15:00 -

«Η συζήτηση στη Βουλή θα καταδείξει τι συνέβη με τη διακρατική συμφωνία για τη Σ. Αραβία»

23/11/2017 - 12:10 - Την άποψη πως «η δημόσια συζήτηση στη Βουλή τη Δευτέρα θα καταδείξει τι συνέβη, θα ανασκευάσει...

Χαμηλές προσδοκίες, άπνοια και απώλειες στο χρηματιστήριο

23/11/2017 - 12:00:00 -

Μαθητές δουλεύουν 11ωρα για συναρμολόγηση των iPhone X

23/11/2017 - 11:13:00 -

Δεν υπέγραψε τον νόμο για τα αποχετευτικά τέλη ο ΠτΔ

23/11/2017 - 11:05:39 -

Απώλειες στο άνοιγμα των ευρωαγορών

23/11/2017 - 11:01:00 -

Ρομπότ που σχεδιάστηκε σε χαρτοπετσέτα στη Θεσσαλονίκη, κάνει chat με τη Euroleague!

23/11/2017 - 10:57:00 -

Φωτεινές νύχτες: Οι αρνητικές συνέπειες της φωτορύπανσης

23/11/2017 - 10:48:47 -

Νέα έρευνα: Ο καφές κάνει περισσότερο καλό παρά κακό

23/11/2017 - 10:40:00 -

Βραβείο πολιτικού σθένους παρέλαβε ο Αλ. Τσίπρας– Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στο Παρίσι

23/11/2017 - 10:40 - Επίσκεψη στο Παρίσι πραγματοποιεί σήμερα, Πέμπτη, και αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός, Αλ....

Στοιχεία για υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου κατέθεσε στη Βουλή το υπ. Οικονομικών

23/11/2017 - 10:33 - Στοιχεία για υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, για τις οποίες το 2016 καταλογίσθηκαν...

Ήπιες διακυμάνσεις στις ασιατικές αγορές

23/11/2017 - 10:12:00 -

Οι τελευταίοι επεξεργαστές Core της Intel έχουν σοβαρά κενά ασφαλείας και ευπάθειες

23/11/2017 - 10:09:17 -

Στο εδώλιο πρώην στελέχη της ΕΒΖ

23/11/2017 - 10:09:00 -

Συναγερμός για ασυνόδευτο δέμα με παραλήπτες τους πλημμυροπαθείς στη Μάνδρα

23/11/2017 - 09:59:03 -

Η απειλή της Ελβετίας και τι σημαίνει η υποχώρηση στη βαθμολογία

23/11/2017 - 09:49:39 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Νέα Φορέων Δημοσίου
Νέα από τον Κόσμο Ινδός πολιτικός προσφέρει 1,2 εκατ. ευρώ για το κεφάλι σταρ του Μπόλιγουντ!

Ινδός πολιτικός προσφέρει 1,2 εκατ. ευρώ για το κεφάλι σταρ του Μπόλιγουντ!

Σάλο έχει προκαλέσει η κίνηση Ινδού πολιτικού να ζητήσει το κεφάλι πρωταγωνίστριας του Μπόλιγουντ επί πίνακι, προσφέροντας μάλιστα

Τεχνολογία - Ειδήσεις Κλασικό στυλ για το νέο υβριδικό smartwatch της Misfit, Command

Κλασικό στυλ για το νέο υβριδικό smartwatch της Misfit, Command

Η Misfit, που ανήκει στη Fossil αποκάλυψε το νέο της υβριδικό smartwatch, το Command που υπόσχεται να παρακολουθεί την άσκηση σας ενώ παράλληλα έχει...

Αθλητικά νέα Η απειλή της Ελβετίας και τι σημαίνει η υποχώρηση στη βαθμολογία

Η απειλή της Ελβετίας και τι σημαίνει η υποχώρηση στη βαθμολογία

Η Ελλάδα παρέμεινε στη 14η θέση της κατάταξης της UEFA μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Σπόρτινγκ, αλλά απειλείται να χάσει και αυτή τη θέση από...

Κύπρος - Ειδήσεις Υπό 8ημερη κράτηση ο δάσκαλος για την υπόθεση ναρκωτικών

Υπό 8ημερη κράτηση ο δάσκαλος για την υπόθεση ναρκωτικών

Το επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την οκταήμερη κράτηση δασκάλου ειδικής εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη στη Λεμεσό για υπόθεση ναρκωτικών.Ο...

Επισκέψεις στο eklogika
Το eklogika.gr στο εξάμηνο, από 1-1-2017 έως 30-6-2017, δέχτηκε 5.549.662 επισκέψεις, από 1.485.985 μοναδικούς επισκέπτες, με 20.725.897 pageviews. Δείτε τα  Στοιχεία του Google analytics

Ειδήσεις για θέματα υγείας Αποφύγετε τα λάθη στη δίαιτα

Αποφύγετε τα λάθη στη δίαιτα

Η πρώτη σκέψη που κάνει κάποιος όταν ακούσει τη λέξη δίαιτα πηγαίνει στις γυναίκες, οι οποίες κυρίως λόγω διαφόρων ιδιαιτεροτήτων και περισσότερο της...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Εδώ θα φας τα πιο συγκλονιστικά παϊδάκια στην πόλη

Εδώ θα φας τα πιο συγκλονιστικά παϊδάκια στην πόλη

Οχτώ... ζουμερές διευθύνσεις για φανατικούς κρεατοφάγους

Ειδήσεις για το αυτοκίνητο Μόνο από ανανεώσιμες πηγές θα παίρνει ενέργεια το BMW Group

Μόνο από ανανεώσιμες πηγές θα παίρνει ενέργεια το BMW Group

Σημαντικές ανακοινώσεις στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στη Βόννη

Πολιτικά άρθρα

Φωτοβολίδες από σκοτάδι

Παντελής Μπουκάλας

Αντιεξουσιαστές; Αναρχικοί; Επαναστάτες; Ελευθεριακοί; Οι λέξεις δεν έχουν ιδιοκτήτες. Ο καθένας μπορεί να φτιάξει μια πρόχειρη κολυμπήθρα για να...

Δείτε όλο το άρθρο
«Μαζί τα φάγαμε» και η κουλτούρα ατιμωρησίας

Βασίλης Παζόπουλος

Η φράση «μαζί τα φάγαμε» δεν είναι απλώς μια διαπιστωτική πρόταση. Υπονοεί μια διατακτική ερμηνεία: μην ψάχνεις να βρεις τους ενόχους της χρεοκοπίας,...

Δείτε όλο το άρθρο
Η φοροδιαφυγή και το στοίχημα που χάθηκε

Βαγγέλης Δεληπέτρος

Το 2015 η δήλωση “θα πατάξουμε την φοροδιαφυγή” ακουγόταν λογική. Πέρυσι το παρόμοιο “έχουμε την βούληση για σύγκρουση με τους φοροφυγάδες”, ήταν...

Δείτε όλο το άρθρο
Όταν ο Spielberg συντάσσει προϋπολογισμούς

Σταμάτης Ζαχαρός

Σύμφωνα με το θρύλο, η κατάρα των στοιχειωμένων ελληνικών προϋπολογισμών είναι να γράφονται έτσι ώστε να μην εκτελούνται ποτέ…

Δείτε όλο το άρθρο
Το έσχατο όριο

Γιάννης Πανούσης

"Ανοίξτε τις πύλες. Ο Αννίβας.... στέκεται ολόρθος, μέσα στην πόλη και μέσα μας. Η Ρώμη η ανοχύρωτη δεν έχει άλλο πρόσωπο, παρά το πρόσωπο της...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα

Δημοσκοπήσεις

Δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα» (28-10-2017) Επανέρχεται στα διψήφια νούμερα η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Marc, ενώ στην «κούρσα» για την ηγεσία της... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση του Παν. Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), για τον Σκάι (25-9-2017) Στις 13 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις

Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Αγροτικά Νέα Στο εδώλιο πρώην στελέχη της ΕΒΖ

Στο εδώλιο πρώην στελέχη της ΕΒΖ

Στα στελέχη περιλαμβάνονται οι τρεις πρόεδροι της Βιομηχανίας, ένας αντιπρόεδρος και δύο διευθυντές

Πολιτιστικά Νέα «Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν» στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων

«Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν» στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων

Μετά την sold out για 2 χρόνια επιτυχία «Το Κουκλόσπιτο», ο Γιώργος Σκεύας επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού...

Εκπαιδευτικά Νέα Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τον κ. Δημήτρη Μπουραντά στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τον κ. Δημήτρη...

Είναι γεγονός ότι το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας μετασχηματίζεταιμε ταχείς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και...

Ειδήσεις για τον τουρισμό Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών

Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών

Τεράστιας αξίας τα νέα ταφικά αριστουργήματα που εμπλούτισαν τη συλλογή του νέου μουσείου που θα βρίσκεται...

Επιστήμη - ειδήσεις Φωτεινές νύχτες: Οι αρνητικές συνέπειες της φωτορύπανσης

Φωτεινές νύχτες: Οι αρνητικές συνέπειες της φωτορύπανσης

Την ανησυχία τους εκφράζουν ερευνητές για τις επιπτώσεις του φαινομένου σε ανθρώπους, ζώα και...

Ξεχωριστές ειδήσεις 25 τρόποι για pushups (Βίντεο)

25 τρόποι για pushups (Βίντεο)

Είτε είστε λάτρης της γυμναστικής είτε όχι, το βίντεο αυτό είναι εντυπωσιακό! Τα push-ups είναι μια από τις...

Banner Left Out2
Banner Right Out2