Ο νόμος για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο για σύνταξη σε φορέα επικουρικής ασφάλισης

🕔24/08/2011 - 14:03

Δημοσιεύθηκε ο νόμος για την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο ή σε φορέα κύριας ασφάλισης για θεμελίωση σύνταξης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης ο οποίος ισχύει από 5 Αυγούστου  και θα εφαρμοστεί και για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης και μέχρι της συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν είχε εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση.

Σε ανακοίνωση επεξήγησης της νέας διάταξης του νόμου που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, ρυθμίζονται θέματα που  αφορούν την επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων στους φορείς και  τομείς επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου καθώς και του Τομέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» του ΤΑΥΤΕΚΩ.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170 / τεύχος Α΄ δημοσιεύτηκε ο νόμος   3996/2011              «Aναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας – Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο Μέρος Β΄ του Κεφαλαίου Α΄          αυτού  περιλαμβάνεται η διάταξη της παραγράφου  7 του άρθρου 41, με την οποία ρυθμίζονται θέματα που  αφορούν την επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων στους φορείς και  τομείς επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου.

Eιδικότερα,  στην παράγραφο 7 του άρθρου 41 προβλέπονται, κατά εδάφιο, τα ακόλουθα:

Στο  πρώτο εδάφιο ορίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι των  φορέων και τομέων επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, καθώς και του Τομέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» του ΤΑΥΤΕΚΩ μπορούν να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό φορέα – τομέα τους,  συμπληρώνοντας τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο με αναγνώριση  κάθε προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισής τους κατά τα οριζόμενα στις  διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 και 4  του ν. 3232/2004 (Α΄ 48).

Στο δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι, ο αναγνωριζόμενος χρόνος στον επικουρικό φορέα – τομέα αξιοποιείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τον ίδιο τρόπο που αξιοποιείται  στο Δημόσιο ή στο φορέα κύριας ασφάλισής τους, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι  να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα  και στον επικουρικό τους φορέα με τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης του φορέα κύριας σύνταξης με τον οποίο θεμελιώνουν δικαίωμα στον κύριο φορέα ασφάλισής τους και να συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα τόσο από τον φορέα  κύριας  όσο και από το φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι, η θέσπιση της  ρύθμισης αυτής, έτσι ώστε, ο  συντάξιμος χρόνος του Δημοσίου ή του φορέα κύριας ασφάλισης  που αναγνωρίζεται στον επικουρικό φορέα – τομέα, να αξιοποιείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τον ίδιο τρόπο που αξιοποιείται  στο Δημόσιο ή στο φορέα κύριας ασφάλισής τους, κρίθηκε επιβεβλημένη, επειδή ο διαφορετικός τρόπος αξιοποίησης του συντάξιμου χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς και στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος από τότε που έλαβε χώρα η προϋπηρεσία αυτή, είχε ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος σε κύρια σύνταξη σε σχέση με το χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη και τη μη δυνατότητα ταυτόχρονης συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αφού κατά τη συνταξιοδότηση δεν συνέπιπτε ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης του φορέα κύριας σύνταξης με αυτόν του επικουρικού φορέα.

Με το δεδομένο ότι το ΓΛΚ  αναγνωρίζει π. χ. στρατιωτική υπηρεσία ή χρόνο ιδιωτικού τομέα με εξαγορά κατά τη συνταξιοδότηση και τα θεωρεί ως συντάξιμο χρόνο από τότε που έλαβε χώρα η στρατιωτική υπηρεσία ή η προϋπηρεσία και όχι μόνον από την εξαγορά και ολοσχερή εξόφληση τους και εξής, είναι προφανές ότι μετά την παραπάνω ρύθμιση και στον επικουρικό φορέα-τομέα  οι εν λόγω αναγνωριζόμενοι χρόνοι θα αξιοποιούνται με τον ίδιο τρόπο ώστε να  πληρούνται οι ελάχιστες προυποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και στον επικουρικό φορέα και να καθίσταται δυνατή η σύγχρονη λήψη κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Σημειώνεται ότι, το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης αφορά το ΤΕΑΔΥ και τους  Τομείς του «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», τους  Τομείς   «ΤΕΑΥΑΠ», «ΤΕΑΕΧ» ΚΑΙ «ΤΕΑΥΠΣ»  του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και τον Τομέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» του ΤΑΥΤΕΚΩ, στους

 οποίους έχουν εφαρμογή οι  διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3 και 4 του ν.3232/2004  με βάση τις οποίες οι ασφαλισμένοι των φορέων – τομέων αυτών αναγνωρίζουν κάθε προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης τους, ώστε να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό φορέα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα (άρθρο 53 ν.2084/1992).

Εξυπακούεται ότι, οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με τις προυποθέσεις του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  αφού η έκταση εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων   του άρθρου 20 του ν.3232/2004 αφορά μόνον  τους ασφαλισμένους των  φορέων και τομέων επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου.

Στο τρίτο εδάφιο προβλέπεται ότι, η αναγνώριση του εν λόγω συντάξιμου χρόνου πραγματοποιείται  με απόφαση του φορέα – τομέα,  μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται απαραίτητα μέχρι την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης από τον  αρμόδιο φορέα –τομέα επικουρικής ασφάλισης.

  Στο τέταρτο  εδάφιο ορίζεται ότι, η ρύθμιση αυτή που  ισχύει από 5-8-2011 θα έχει εφαρμογή και σε αιτήσεις συνταξιοδότησης, που έχουν υποβληθεί ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων – τομέων για τις οποίες όμως μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία  έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής δεν  έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση.

Τέλος, παρακαλούμε τις  υπηρεσίες των φορέων – τομέων για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω και είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνισης  που αφορά την υλοποίηση των  εν λόγω διατάξεων».

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα νέο Δικαστικό κτιριακό συγκρότημα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Πάνω στα ερείπεια των αρχαίων τειχών της Θεσσαλονίκης, κοντά στο σημείο όπου η παραθαλάσσια πλευρά των οχυρώσεων συμβαλλόταν με τη δυτική κτίστηκε,...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega (30-9-2021) Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Προβάδισμα ΝΔ με 11.1%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα (26-9-2021) Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα. Προβάδισμα ΝΔ με 11.4%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Ο κλάδος του κοσμήματος δίνει ραντεβού στο Σαλόνι της «KOSMIMA»  από τις 23-25 Οκτωβρίου  στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ο κλάδος του κοσμήματος δίνει ραντεβού στο Σαλόνι της «KOSMIMA» από τις 23-25 Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης


Ο λαμπερός κόσμος της «KOSMIMA» ανοίγει αύριο τις πύλες του στο περίπτερο 6 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και φέρνει κοντά τους...


Δείτε θέμα και σχόλια