Τα κίνητρα του νομοσχεδίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση και την παραγωγή ταινιών

🕔30/05/2020 - 12:51

Αύξηση επιχορήγησης από 35% σε 40% και φορολογικά κίνητρα για οπτικοακουστικό έργο

 

Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου “Επιτάχυνση και Απλούστευση της Ενίσχυσης Οπτικοακουστικών Έργων, Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις” δόθηκαν στη δημοσιότητα. Στόχος τους, η προώθηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό, η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσα από την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και η θέσπιση διαδικασιών που διευκολύνουν την ψηφιακή διεπαφή του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης από 35% σε 40% για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, απλουστεύεται η διαδικασία υποβολής και λήψης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολής εγγράφων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ προβλέπεται η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα να διενεργούν ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με τον ΑΦΜ του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού, πριν από την καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων.

Τι ακριβώς προβλέπεται στο σχέδιο νόμου:
 

1.        Για την επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

·                     Επανακαθορισμός των ελάχιστων ποσών των επιλέξιμων δαπανών που απαιτούνται να υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ως εξής:

·    Κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία: 100.000 €

·    Κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία μικρού μήκους: 80.000 € (εισάγεται για πρώτη φορά ρύθμιση για ταινίες μικρού μήκους)

·    Επεισόδιο ή κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς: α) μυθοπλασία: 30.000 € /επεισόδιο, β)ντοκιμαντέρ ή κινούμενο σχέδιο: 20.000 € /επεισόδιο (σήμερα: 30.000 € /επεισόδιο)

·    Τμήματα επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς: α) μυθοπλασία: 100.000 € για το σύνολο των τμημάτων, β)ντοκιμαντέρ ή κινούμενο σχέδιο: 60.000 € για το σύνολο των τμημάτων (σήμερα: 100.000 € )

·    Ψηφιακά Παιχνίδια: 30.000 € (από 60.000 € ).

Σημειώνεται ότι υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης όλα τα έργα με δυνατότητα διανομής σε πολλές πλατφόρμες (π.χ. web tv, Netflix, social media κλπ).

·                     Αύξηση ποσού επιχορήγησης: Αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης από 35% σε 40% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής για όλα τα οπτικοακουστικά έργα που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του νόμου.

·                     Δικαιούχοι ενίσχυσης: Προστίθενται στους δικαιούχους ενίσχυσης τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες καθώς και η ΕΡΤ, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος δικαιούχων.

·                     Απλούστευση διαδικασίας: Εισάγονται ρυθμίσεις για την απλούστευση της αίτησης υπαγωγής σχετικά με την προθεσμία υποβολής αυτής σε δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου (από 60 ημέρες) και με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, αλλά και ρυθμίσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς ρυθμίζεται ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου να γίνεται από το ίδιο όργανο και να μην επιστρέφει στην Επιτροπή που αξιολόγησης όπως ισχύει έως σήμερα.

·                     Προσωρινή βεβαίωση: O φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί στον ΕΚΟΜΕ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για την συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Με την έκδοση της ανωτέρω προσωρινής βεβαίωσης επιτυγχάνεται η διευκόλυνση κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου στη λειτουργία και τις συναλλαγές του και παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας των υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων.

·                     Δημοσίευση στον δικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: Απλουστεύεται η διαδικασία δημοσίευσης των αποφάσεων υπαγωγής. Καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ και αρκεί πλέον μόνο η δημοσίευση στον δικτυακό χώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

·                     Φορολογικά κίνητρα: Παρέχονται φορολογικά κίνητρα έκπτωσης φόρου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, καθώς και με την διασυνοριακή παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται ότι η παροχή φορολογικών κινήτρων γίνεται σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.
 

2.        Για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης

·    ·         Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
Ύστερα από την έκτακτη θέσπιση της άυλης συνταγογράφησης με το τριακοστό έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας της άυλης συνταγογράφησης μέσω του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο λειτουργεί παραγωγικά η ΗΔΙΚΑ, αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Στόχος ο περιορισμός - κατά το δυνατόν - της άμεσης επαφής ιατρού και ασθενή, όπου αυτή δεν απαιτείται, προς διευκόλυνση των ασθενών.

·    ·         Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Αλλάζει η διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών για τις θεραπείες ειδικής αγωγής των παιδιών και των εφήβων. Εφεξής, όλες οι σχετικές διαδικασίες διενεργούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτής και μέσω των ΚΕΠ, για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των πολιτών στις σχετικές συναλλαγές τους με τον ΕΟΠΥΥ.

 

3.        Ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης

 

·         Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης: Σύσταση οργανικής μονάδας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αποκλειστική αρμοδιότητα την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης τους κατά τις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση, ιδίως μέσω της διάθεσης υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

·         Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών: Αναβάθμιση και ενίσχυση του μητρώου που συστήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4623/2019. Αποτελεί την κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών, αποκλειστικά μέσω της οποίας θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα επαλήθευσης των αριθμών κινητών τηλεφώνων, που καταχωρούν οι πολίτες, από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και τα πιστωτικά ιδρύματα.

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Στα 254 τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα - Έχασαν τη ζωή τους 2 ασθενείς

14/08/2020 - 19:14 - Συνολικά 254 είναι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα, εκ των...

Σε εξέλιξη το έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

14/08/2020 - 18:23 - Σε εξέλιξη βρίσκεται το έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, το οποίο γίνεται με...

Χωρίς θεατές στο Λονδίνο το ATP Finals 2020

14/08/2020 - 17:53:19 -

Ανεπαρκή, πρόχειρα και αποσπασματικά τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό, λέει η αντιπολίτευση

14/08/2020 - 17:50 - Κριτική προς την κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον...

Προπονητής Σανς: «Να γίνουμε ομάδα που να ελέγχουμε τη μοίρα μας» (vid)

14/08/2020 - 17:40:07 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, δεν κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, γιατί σύντομα θα μας εκδικηθεί

Γιάννης Μαγκριώτης

Οι ψεύτικοι πανηγυρισμοί και η εύκολη αισιοδοξία, είναι εξίσου επικίνδυνες συμπεριφορές με την εύκολη και διαρκή απαισιοδοξία. Ο Έλληνας υπουργός...

Δείτε όλο το άρθρο
Κρατικές προμήθειες: Και όμως μπορούν να ωθήσουν την εγχώρια παραγωγή

Δημήτρης Μάρδας

Το 1993 με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ένα σύνολο από τέσσερεις Οδηγίες επιδίωκαν να ρυθμίσουν την αγορά των κρατικών προμηθειών των...

Δείτε όλο το άρθρο
Tα ΜΜΕ ο covid-19 και η Ικαρία

του Νάσου Μπράτσου Έντονες συζητήσεις και ανησυχία έχει δημιουργήσει στον τοπικό πληθυσμό, αλλά και στους παραθεριστές στην Ικαρία, τόσο η εμφάνιση...

Δείτε όλο το άρθρο
H Kίνα & ο κόσμος: Δύσκολη ισορροπία με την Ευρώπη

Με το να βρίσκονται στη μέση της αντιπαράθεσης Κίνας-ΗΠΑ, πολλές χώρες της Ευρώπης αναζητούν μια ενδιάμεση οδό, ώστε ούτε τα εθνικά τους συμφέροντα...

Δείτε όλο το άρθρο
Το ματς του θανάτου – Ουκρανία 1942: Ο αετός του Γ΄ Ράιχ «ξεπουπουλιάζεται» στο γήπεδο

Tην περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη, υπήρξαν περιπτώσεις που οι ναζί ενθάρρυναν τη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων για τους δικούς τους...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της Marc, η ΝΔ προηγείται 21,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει το 42%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 20,5%, το ΚΙΝΑΛ το... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Opinion Poll (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της OPINION POLL , η ΝΔ συγκεντρώνει το 41,2% στην πρόθεση ψήφου, έναντι του 20,7% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΚΙΝΑΛ με... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Πολιτικο-οικονομικό φόρουμ από τη ΔΕΘ-Helexpo τις ημέρες της 85ης ΔΕΘ

Πολιτικο-οικονομικό φόρουμ από τη ΔΕΘ-Helexpo τις ημέρες της 85ης ΔΕΘ


Η διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας ξεπερνά κάθε οικονομική διάσταση και στο πλαίσιο αυτό η 85η ΔΕΘ δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον Σεπτέμβριο. Όμως ο...


Δείτε θέμα και σχόλια