Τι προβλέπει κατ΄ άρθρο το νομοσχέδιο για αγροτικούς συνεταιρισμούς, ΠΑΣΕΓΕΣ- αγρότες

🕔24/03/2011 - 10:29

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή του το υπουργικό συμβούλιο και έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το νομοσχέδιο που οδεύει στη Bουλή για ψήφιση, έχει τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου- Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους».

 

Στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

 

 - Καθορίζεται η δομή και η λειτουργία των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων, οργανώνει την  εποπτεία τους από το κράτος μέσω εποπτικής αρχής, εθνικού μητρώου αγροτών και περιοδικής αξιολόγησης.

-Οργανώνεται θεσμικά η σχέση των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων με την αγορά των αγροτικών προϊόντων. Στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών και η εξυγίανση της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας. Προτείνεται η παρέμβαση αυτή να γίνει μέσω των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων σε κάθε Περιφέρεια, της Συμβολαιακής Γεωργίας και των Δημοπρατηρίων Αγροτικών Προϊόντων.

-Καθορίζεται η χρηματοδότηση, τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων διευρύνοντας τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις και ενισχύοντας την πρωτοβουλία τους.

-Οριοθετείται η προσαρμογή του συνεταιριστικού κινήματος στις νέες ρυθμίσεις με τις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000. Στο ίδιο κεφάλαιο προτείνονται νέες διατάξεις για τον αγροτικό συνδικαλισμό και τους αγροτικούς συλλόγους. Προτείνονται πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, με κλαδικό αντικείμενο - ζωικής, φυτικής ή και αλιευτικής παραγωγής - στα εδαφικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου. Αυξάνεται σε επτά ο αριθμός των συλλόγων που ιδρύουν Ομοσπονδία σε επίπεδο Περιφέρειας και ο αριθμός Ομοσπονδιών που ιδρύουν Συνομοσπονδίες σε πανελλαδικό επίπεδο.

 

Ο κ. Σκανδαλίδης

Στην εισήγησή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης ανέφερε μεταξύ άλλων:
« Με το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς τοποθετούμε την αιχμή μιας μεγάλης αγροτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει προοδευτικό και δημοκρατικό πρόσημο. Δεν αρκούμαστε σε απλές βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των υφιστάμενων συνεταιρισμών.
Εντατικοποιούμε τη συνταγματική επιταγή περί εποπτείας για να εξυγιάνουμε τους συνεταιρισμούς και να διασφαλίσουμε τη δημοκρατική λειτουργία τους.
Παρεμβαίνουμε συντονισμένα για να απαλλαγεί η ύπαιθρος από συνεταιρισμούς - σφραγίδες, υπερχρεωμένους και ανυπόληπτους συνεταιρισμούς και να αναδειχθούν οι πρωτοπόρες οργανώσεις του χώρου που είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα».

Ο κ. Σκανδαλίδης υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα «τολμηρό μεταρρυθμιστικό σχέδιο με ιεραρχημένους στόχους, οι οποίοι διακρίνονται από προγραμματική συνέπεια και πολιτική σαφήνεια» και το οποίο επιζητούν οι ίδιοι οι αγρότες.

 

Όλο το Σχέδιο Νόμου

 

«Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις

 

Άρθρο 1:Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:

Α) Ως Μητρώο θεωρείται η συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Β) Ως Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) θεωρούνται: α) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), β) οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και γ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Γ) Ως Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) θεωρείται κάθε πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 (Α΄ 108) και έχει ως μέλη αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα.

Δ) Ως Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) θεωρείται κάθε εθελοντική συνένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και: α) οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, β) αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων, γ) παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων και δ) αναλαμβάνει την εμπορία των προϊόντων αυτών.

Ε) Ως Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) θεωρούνται κεφαλαιουχικές εταιρείες με διατομεακό και διακλαδικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου: α) αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού και εμπορία αγροτικών προϊόντων,  β) αναλαμβάνουν την παραγωγή και προμήθεια εισροών και εφοδίων και γ) συνάπτουν για τους ανωτέρω σκοπούς διεθνικές συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου σκοπού.

ΣΤ) Ως Δημοπρατήριο θεωρείται μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και διά του Δημοπρατηρίου.

 

Άρθρο 2: Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συλλογικών Οργανώσεων

 

1. Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 4 του Συντάγματος, συνίσταται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συλλογικών Οργανώσεων» (στο εξής Μητρώο), το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται επίσης σε ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες οι ΟΠ, οι ΑΕΣ και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις.

 

2. Η εποπτεία επί των ΑΣ αφορά στην αξιολόγηση, στη σύννομη λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου τους και περιλαμβάνει την ανταπόκριση των ΑΣ στις βασικές αρχές λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος, καθώς επίσης την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την εξακρίβωση της αλήθειας του ισολογισμού, των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και γενικά των τηρούμενων από τις συνεταιριστικές οργανώσεις βιβλίων και στοιχείων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, καθώς και η τήρηση του Μητρώου.

 

4. Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου ιδρύεται σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοικητική μονάδα με την επωνυμία Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισμών (στο εξής Εποπτική Αρχή). Της Εποπτικής Αρχής προΐσταται ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος διαθέτει σχετική υπηρεσιακή εμπειρία.

 

5. Για τις ανάγκες σχεδιασμού και ανάπτυξης του Μητρώου ιδρύεται εννεαμελές γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εποπτείας Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (στο εξής Συμβούλιο), του οποίου προΐσταται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ χρέη γραμματέα ασκεί ο προϊστάμενος της Εποπτικής Αρχής. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ. Τα μέλη του Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για την καλύτερη λειτουργία του Μητρώου, καθώς και για την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας επί των ΣΑΟ.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 3: Βασικές αρχές λειτουργίας και αξιολόγησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών

 

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 2810/2000, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις παρακάτω βασικές αρχές, ως προς την εσωτερική οργάνωση και τη γενικότερη λειτουργία τους:

Α) Την εθελοντική συμμετοχή των αγροτών - φυσικών προσώπων, οι οποίοι καθίστανται μέλη του οικείου ΑΣ.

Β) Τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία, η οποία απαραιτήτως προϋποθέτει την άμεση εκλογή όλων ανεξαιρέτως των οργάνων διοίκησης, χωρίς περιορισμούς ή αποκλεισμούς, ενώ η αξιοπιστία και το κύρος των εκλογικών αρχαιρεσιών επιβλέπεται υποχρεωτικά από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.

Γ) Ποσοστό διάθεσης τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων που παράγουν τα μέλη του ΑΣ.

Δ) Την αποτελεσματική συνεταιριστική και εταιρική διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της οποίας ένας ΑΣ μπορεί να υιοθετεί ένα απόλυτα συμβατό με τη λειτουργία και την ανάπτυξη του διοικητικό και διαχειριστικό πρότυπο.

Ε) Την οικονομική βιωσιμότητα, ανάπτυξη και αξιοπιστία, η διαπίστωση των οποίων τεκμηριώνεται με βάση τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του κάθε ΑΣ. Σε κάθε περίπτωση το συνεταιριστικό κεφάλαιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2810/2000 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εταιρικών μερίδων.

ΣΤ) Την ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με την οποία θα αξιολογείται ο βαθμός ανταπόκρισης του κάθε ΑΣ στις προκλήσεις της σχετικής αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Ζ) Την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας του ΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 και του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 4: Καταχώρηση στο Μητρώο και Αξιολόγηση των ΑΣ

 

1. Οι ΑΣ, οι οποίοι καταχωρίζονται στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, αξιολογούνται με βάση κριτήρια, τα οποία εξειδικεύουν και κωδικοποιούν τις βασικές αρχές του προηγούμενου άρθρου. Για την καταγραφή στο Μητρώο αξιοποιούνται τα Βιβλία που τηρούνται στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 2810/2000. Οι ΑΣ καταχώριζονται στο Μητρώο σε δύο αξιολογικές κατηγορίες ως: α) Ενεργοί ΑΣ και ως β) Ανενεργοί ΑΣ.

 

2. Η αξιολόγηση των ΑΣ λαμβάνει χώρα ετησίως και σύμφωνα με τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται από τους ίδιους τους ΑΣ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα κριτήρια αξιολόγησης, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των Δηλώσεων, τα αναγκαία επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης των Δηλώσεων αυτών.

 

3. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων Δηλώσεων διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας. Η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνει χώρα με σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής, όλοι οι ΑΣ υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Εποπτική Αρχή: α) αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τις αντίστοιχες οικονομικές εκθέσεις, γ) αριθμό μελών και δ) πρακτικό των πρόσφατων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης, επικυρωμένο από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.

 

4. Οι ΑΣ που λειτουργούν κατά το ν. 2810/2000 και δεν θα υποβάλουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού την αίτηση πρώτης εγγραφής, καθώς και οι ΑΣ που κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογηθούν ως Ανενεργοί τίθενται σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο  24 του ν. 2810/2000, εκτός εάν το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011  αποφασίσουν τη συγχώνευση τους με άλλο Ενεργό ΑΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 2810/2000.

 

Η αναγκαστική εκκαθάριση διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την απόφαση αυτή διορίζονται οι εκκαθαριστές. Κατά της απόφασης του Υπουργού προβλέπεται η άσκηση προσφυγής, η οποία ασκείται από μέλη του υπό αναγκαστική εκκαθάριση ΑΣ εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της. Η προσφυγή εκδικάζεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από το κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 

[Εναλλακτική πρόταση για τη διαβούλευση: Η αναγκαστική εκκαθάριση διατάσσεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου και μετά από σχετική αίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία στρέφεται κατά του καθού ΑΣ και εκδικάζεται σύμφωνα τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η σχετική αίτηση του Υπουργού εκδικάζεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της.] 

 

Η ακίνητη περιουσία του ΑΣ που τίθεται υπό αναγκαστική εκκαθάριση παραχωρείται κατά χρήση στον πλησιέστερο ή άλλον ομοειδή ενεργό ΑΣ και εξακολουθεί να υφίσταται για τις ανάγκες των παραγωγών.

 

5. ΑΣ, οι οποίοι για τρία (3) συνεχόμενα έτη καταχωρίζονται στο Μητρώο ως Ανενεργοί τίθενται σε αναγκαστική εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 5: Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων (ΟΠ)

 

1. Οι παραγωγοί συγκεκριμένων όμοιων ή ομοειδών αγροτικών προϊόντων μπορούν να συγκροτούν ΟΠ, οι οποίες οφείλουν να καταχωρίζονται στο Μητρώο, αναλόγως προς τα ισχύοντα και για τους ΑΣ. Η εγγραφή στο Μητρώο συνεπάγεται την αναγνώριση μιας ΟΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Οι ΟΠ μπορούν για τις δραστηριότητες τους να αποκτούν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

 

2. Οι ΟΠ, οι οποίες αναγνωρίζονται και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για:

Α) Τον αριθμό των παραγωγών συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων της οικείας -κατά το Καταστατικό τους- Περιφέρειας, οι οποίοι είναι μέλη τους.

Β) Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος στο επίπεδο της οικείας Περιφέρειας.

Γ) Την έκταση των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών, καθώς και το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων τους.

Δ) Τον κύκλο και το ύψος των σχετικών με το αντικείμενο τους συναλλαγών.

Ε) Το μερίδιο της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

3. Η αναγνώριση, η πρώτη εγγραφή και η διαγραφή των ΟΠ από το Μητρώο λαμβάνουν χώρα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική αίτηση τους. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις ΟΠ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων πρώτης εγγραφής, των Δηλώσεων, τα αναγκαία επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης των Δηλώσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο.

 

4. Οι ΟΠ που για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την Ετήσια Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου διαγράφονται αμέσως από το Μητρώο.

 

5. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων Δηλώσεων διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας. Η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνει χώρα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα και σχέδιο Δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου.

 

6. ΟΠ, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν ήδη κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω προγραμμάτων.

 

Άρθρο 6: Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)

 

1. ΑΣ και ΟΠ μπορούν να συγκροτούν Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι οποίες είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες και καταχωρίζονται στο Μητρώο. Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΣ που αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο Μητρώο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

 

2. Οι ΑΕΣ, οι οποίες αναγνωρίζονται ως ΣΑΟ και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για:

Α) Τον αριθμό των μελών τους.

Β) Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Γ) Την έκταση και την ποιότητα των παρεχομένων από αυτές  υπηρεσιών.

Δ) Τη εν γένει περιουσιακή τους κατάσταση.

Ε) Τον κύκλο εργασιών και το ετήσιο ύψος των συναλλαγών.

ΣΤ) Το μερίδιο αγοράς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

3. Η αναγνώριση, η πρώτη εγγραφή και η διαγραφή των ΑΕΣ λαμβάνουν χώρα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις ΑΕΣ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των Δηλώσεων, τα αναγκαία επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης των Δηλώσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο.

 

4. Οι ΑΕΣ που για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την Ετήσια Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου διαγράφονται αμέσως από το Μητρώο.

 

5. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων Δηλώσεων διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας. Η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνει χώρα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα και σχέδιο Δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου.

 

Άρθρο 7: Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς - Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων

 

1. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά τα σχετικώς οριζόμενα στα άρθρα 25 έως και 28 του ν. 2810/2000, μπορούν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την θέση ισχύ του παρόντος νόμου, να μετατραπούν σε ΑΣ, δια της συγχωνεύσεως των επιμέρους μελών τους. Η συγχώνευση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2810/2000.

Για τους σκοπούς της μετατροπής και της συγχώνευσης παρατείνεται αναλόγως η θητεία των υφιστάμενων διοικήσεων των Ε.Α.Σ., καθώς και των υπό συγχώνευση ΑΣ, ακόμα και εάν η θητεία τους έχει κατά την ισχύ του παρόντος, λήξει.

 Οι ΑΣ, οι οποίοι είναι μέλη Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών δύνανται να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στη συγχώνευση ή την περαιτέρω αυτόνομη λειτουργία τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υφιστάμενοι κατά την ισχύ του παρόντος νόμου Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρίζονται στο Μητρώο.

 

2. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 2810/2000 μετατρέπονται αυτόματα σε ΑΕΣ του παρόντος, εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση μετέχουν αποκλειστικά ΑΣ του παρόντος νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρίζονται στο Μητρώο.

 

3. Οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) και οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.), οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά τα σχετικώς οριζόμενα στα άρθρα 30 και 29 αντίστοιχα του ν. 2810/2000, μπορούν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να μετατραπούν σε ΑΕΣ εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση μετέχουν αποκλειστικά ΑΣ του παρόντος νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρίζονται στο Μητρώο.

 

4. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στις Ε.Α.Σ., στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, στις Κ.Α.Σ.Ο. και στις Κ.Ε.Σ.Ε., οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις ΣΑΟ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος.

 

Άρθρο 8: Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)

 

Το άρθρο 33 του ν. 2810/20000 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

«1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) αποτελεί ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των ΣΑΟ και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και ΟΠ.

 

2. Η ΠΑΣΕΓΕΣ:

α) Έχει περιφέρεια ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και έδρα το δήμο που ορίζει το καταστατικό της.

β) Εκπροσωπεί τα Μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και επιμελείται για την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας.

γ) Ασκεί κάθε δραστηριότητα, που προάγει τις δραστηριότητες των ΑΣ. Δεν ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής, διακίνησης ή εμπορίας αγροτικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων εν γένει.

δ) Για την εξυπηρέτηση των μελών της αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, εργασιών, ερευνών και μπορεί να μετέχει σε κάθε διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων. Συνάπτει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική γενικά και συνεταιριστική ειδικά ανάπτυξη.

ε) Ιδρύει εκπαιδευτικό κέντρα και συνεργάζεται με αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα.

στ) Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας, που αφορούν στο προσωπικό των ΑΣ.

ζ) Συντονίζει τις ενέργειες, που αφορούν στους ΑΣ και ενισχύει το έργο των μελών τους.

η) Γνωμοδοτεί μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα, που αναφέρονται σε οικονομικές ενισχύσεις και κίνητρα, που παρέχονται στους ΑΣ, καθώς και επί σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων, που αφορούν στα Μέλη της.

θ) Μπορεί, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της, να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Θέματα σχετικά με το χρόνο σύγκλησης, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ ρυθμίζονται από το καταστατικό της.

 

4. Η ΠΑΣΕΓΕΣ υποχρεούται να τηρεί μητρώο των μελών της, στο οποίο φυλάσσονται τα καταστατικά και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα Μέλη της.

 

5. Η ετήσια εισφορά των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ προς αυτήν, καθώς και κάθε αύξηση ή μείωση του ύψους της καθορίζεται με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της.

 

6. Τo καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ εγκρίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της.

 

7. Η Διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγεται από Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για το σκοπό αυτό το αργότερο κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται με βάση εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες αντιστοιχούν στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Στην ψηφοφορία για την εκλογή των Αντιπροσώπων λαμβάνουν μέρος φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη των ΑΣ και των ΟΠ της οικεία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το μέτρο για την εκλογή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500) εγγεγραμμένους ψηφοφόρους για κάθε αντιπρόσωπο. Οι εκλογικοί κατάλογοι σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καταρτίζονται με ευθύνη της ΠΑΣΕΓΕΣ και οριστικοποιούνται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας για την εκλογή των Αντιπροσώπων. Φυσικά πρόσωπα που είναι ταυτόχρονα μέλη ΑΣ και ΟΠ εγγράφονται στους οικείους εκλογικούς καταλόγους με μια μόνον από τις ανωτέρω ιδιότητες και μπορούν να έχουν μόνο μία ψήφο. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων στο πανελλήνιο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ, προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον κατά τόπον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών.

 

8. Η ΠΑΣΕΓΕΣ διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού».

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Δημόσιες πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τη σταθερότητα των τιμών της

 

 

Άρθρο 9: Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

 

Το άρθρο 1 του ν. 2732/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

«1. Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα από τους εκπροσώπους του συνόλου ή αντιπροσωπευτικού μέρους των ΣΑΟ, διαφόρων οικονομικών και επαγγελματικών οργανώσεων, ενώσεων ή φορέων που εκπροσωπούν όσους ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή ή/ και τη μεταποίηση ή/και την εμπορία και κατά περίπτωση την τυποποίηση ή τη διανομή αγροτικών προϊόντων και γενικά αγαθών του αγροτικού, αγροτοδιατροφικού, δασικού, κτηνοτροφικού, αλιευτικού και κάθε άλλου συναφούς τομέα αγροτικής παραγωγής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

  2. Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωρίζονται, μετά από αίτησή τους, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου, μόνο σε εθνικό επίπεδο, ανά κοινή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν, εφόσον δραστηριοποιούνται, εντός του πλαισίου των κανόνων που ισχύουν κάθε φορά από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και αποσκοπούν κυρίως σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Στη συμβολή, το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και γενικότερα στη θεσμική στήριξη των προϊόντων στις αγορές.

β) Στον καθορισμό ειδικών θεμάτων και την προώθηση σύναψης συμφωνιών μεταξύ των μελών τους για ένα περιορισμένο διάστημα ή για ορισμένη γεωγραφική περιοχή ή για την αντιμετώπιση συγκυριακών αναγκών, ιδίως με την κατάρτιση διεπαγγελματικών συμφωνιών ή κανόνων δράσης ή δεοντολογίας ή την εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν στην εθνική ή κοινοτική νομοθεσία.

γ) Στη συμβολή, την οργάνωση και τη διαχείριση των αγορών με διαφάνεια, καλύτερη προσαρμογή των προϊόντων σε προγράμματα ποιοτικής βελτίωσής τους, και καλύτερο συντονισμό της διάθεσής τους.

δ) Στην ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού κυρίως τομέα, ιδιαίτερα με ελέγχους των προϊόντων, χάριν της προστασίας των χρηστών και των καταναλωτών και στην ορθή διαχείριση των σημάτων ποιότητας, που χορηγούνται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.).

ε) Στην ανάπτυξη ερευνών, βελτίωση των γνώσεων, συγκέντρωση πληροφοριών, για τον προσανατολισμό της παραγωγής σε προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς, τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία των εδαφών και υδάτων και γενικά το σεβασμό του περιβάλλοντος.

στ) Στην προώθηση, προβολή και προστασία της βιολογικής γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, των γεωγραφικών ενδείξεων και των σημάτων ποιότητας.

 

3. Μόνο μια Διεπαγγελματική Οργάνωση μπορεί να αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο, ανά ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν. Οι αναγνωρισμένες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις εγγράφονται στο Μητρώο.

 

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ανήκει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται δια της εγγραφής τους στο Μητρώο και κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώριση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, οι κατά περίπτωση ειδικότεροι σκοποί και δραστηριότητές τους, οι κανόνες της δράσης τους, οι υποχρεώσεις τους έναντι της εποπτεύουσας αρχής, το περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου αυτών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται ή επιβάλλεται η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της πράξης αναγνώρισής τους ή η επιβολή άλλων κυρώσεων.

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κήρυξη ως δεσμευτικών των διεπαγγελματικών συμφωνιών, κανόνων και εναρμονισμένων πρακτικών στα μέλη των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και για την επέκταση της δεσμευτικότητας αυτής και σε μη μέλη τους στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.

γ) Κάθε άλλο συναφές θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

 

6. Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να χρηματοδοτεί Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που υποβάλουν σχετικό αίτημα, με σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.

 

Άρθρο 10: Αγροδιατροφικές Συμπράξεις της Περιφέρειας

 

1. Με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας μπορούν να συστήνονται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με σκοπό:

Α) Την ανάδειξη προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.

Β) Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των «καλαθιών της περιφέρειας».

Οι εταιρείες του άρθρου αυτού φέρουν επωνυμίες στις οποίες περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο Δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», αναφέρεται το όνομα της νήσου.

 

2. Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού μπορούν να συμπράττουν:

Α) Οι Δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.

Β) Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας.

Γ) Φορείς της βιομηχανίας και του εμπορίου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.

Δ) Φορείς του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών της περιφέρειας.

Ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία περιφέρεια ή θεραπεύουν γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με το σχετικό κάθε φορά «καλάθι της περιφέρειας».

 

3. Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να χρηματοδοτεί Αγροδιατροφικές Συμπράξεις της Περιφέρειας που υποβάλουν σχετικό αίτημα, με σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.

 

Άρθρο 11: Συμβολαιακή Γεωργία

 

1. Με γραπτές συμβάσεις, οι οποίες αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, μπορεί να ρυθμίζεται η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. Οι ΣΑΟ του παρόντος νόμου μπορούν να συνάπτουν τις συμβάσεις του άρθρου αυτού για λογαριασμό των μελών τους. Στις σχετικές συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

1) Το είδος και τον συνολικό όγκο των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.

2) Την ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.

3) Τον τρόπο συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την ποιότητα τους με βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.

4) Την τιμή του προϊόντος.

5) Τον τρόπο και τον χρόνος πληρωμής.

6) Τους λόγους και τον τρόπο καταγγελίας.

7) Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), καθώς και ο Ειδικός Αριθμός Εγγραφής (Ε.Α.Ε.) στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων.

Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο των συμβάσεων ανά γεωργικό προϊόν, το οποίο κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συμβαλλομένων.

 

2. Οι συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων οι οποίες δεν πληρούν το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο, όπως αυτό καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο επιφέρουν την υποχρεωτική επιβολή στους αγοραστές διοικητικού προστίμου μέχρι 75.000 ευρώ, το οποίο διατάσσεται με απόφαση του Προϊσταμένου του υποτομέα Γεωργία της οικείας Περιφέρειας μετά από καταγγελία του εκάστοτε συμβαλλόμενου παραγωγού.

 

3. Η παραβίαση των όρων των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης απαιτείται έγκληση.

 

4. Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση και η διαπραγμάτευση των συμβολαίων του άρθρου αυτού σε δημοπρατήρια, χρηματαγορές ή χρηματιστήρια εμπορευμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Η παραβίαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου και εμπλεκομένου διενεργείται αυτεπαγγέλτως.

 

Άρθρο 12: Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων

 

1. Τα Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις και οι οικείες κατά περίπτωση Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις [έμποροι αγροτικών προϊόντων και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, από κοινού, πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 60 % του μετοχικού κεφαλαίου]. Οι ΑΣ που μετέχουν σε εταιρείες Δημοπρατηρίων διαθέτουν την παραγωγή τους μέσω των αντίστοιχων Δημοπρατηρίων.

 

2. Στα δημοπρατήρια έχουν δικαίωμα πρόσβαση μόνον έμποροι, οι οποίοι έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, σύμφωνα με το ν. ..... Η εκκαθάριση των διενεργούμενων από τα δημοπρατήρια εμπορικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της εξόφλησης των παραγωγών των αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την διάθεση των προϊόντων αυτών μέσω των δημοπρατηρίων. Η παραβίαση της προθεσμίας εξόφλησης των παραγωγών επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 6 του ν. (Μητρώο Εμπόρων).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αποφασίζεται η ίδρυση Δημοπρατηρίων, όχι περισσότερων από δύο σε κάθε περιφέρεια. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ορίζεται η αρχική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις του καταστατικού τους.

 

5. Τα Δημοπρατήρια εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εποπτεία αφορά στην τήρηση των διατάξεων του καταστατικού του κάθε Δημοπρατηρίου, με σκοπό την  σταθερότητα των τιμών των αγροτικών προϊόντων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των σχετικών συναλλαγών και ιδίως την προστασία του αγροτικού εισοδήματος. Το σχετικά με την άσκηση της εποπτείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Χρηματοδότηση και κίνητρα υπέρ ΣΑΟ

 

Άρθρο 13:Δικαίωμα πρόσβασης

 

Μόνον καταχωρισμένοι στο Μητρώο ως Ενεργοί ΑΣ, καθώς ΟΠ και ΑΕΣ που επίσης έχουν αναγνωριστεί και καταχωριστεί στο Μητρώο έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές και στα κίνητρα του συγκεκριμένου νόμου, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων.

 

Άρθρο 14: Αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ ΣΑΟ

 

1. Οι ΣΑΟ έχουν δικαίωμα ενίσχυσης από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ) για τα επιχειρησιακά προγράμματα προώθησης των προϊόντων τους. Επίσης, μπορούν να χρηματοδοτούνται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και μέχρι να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιχειρησιακά τους προγράμματα με σκοπό την ολική ή μερική κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας. Οι ΣΑΟ χρηματοδοτούνται από το ΤΓΚ αφού υποβάλλουν αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών και κόστους. Οι χρηματοδοτήσεις της παραγράφου αυτής υλοποιούνται με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΓΚ.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης...... και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να καθορίζονται κίνητρα για τη συγχώνευση, την ανάπτυξη, καθώς και τη μετατροπή των ΣΑΟ, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Μητρώο. Τα εν λόγω κίνητρα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συνεταιριστικού θεσμού και στην ανάγκη ανάδειξης του εγγενούς δυναμικού του αγροτικού χώρου. Τα κίνητρα μπορεί να αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΣΑΟ, στην απόκτηση και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιμότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ' ωφελεία των μελών τους.

 

Άρθρο 15: Χρηματοδότηση ΣΑΟ, της ΠΑΣΕΓΕΣ και αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων

 

1. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση ελεγχόμενη απολογιστικά για την οικονομική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, που διατίθεται από αυτήν αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή εmμόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων των ΑΣ, με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό τους.

 

2. Η ΠΑΣΕΓΕΣ ενισχύεται οικονομικά από τον οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με την καταβολή σε αυτή, κάθε χρόνο, ποσοστού δύο τοις εκατό (2%), που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

5. Από τα ίδια έσοδα της προηγουμένης παραγράφου ποσοστό 0,60% καταβάλλεται στη ΓΕΣΑΣΕ και 0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. Σε περίπτωση συνένωσης των ανωτέρω συνδικαλιστών οργανώσεων, τα ποσοστά του πρώτου εδαφίου αθροίζονται υπέρ της ενιαίας οργάνωσης. Για τυχόν χορηγηθείσες πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου επιδοτήσεις προς τις ανωτέρω συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν αναζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονταν από προηγοπυμενες σχετικές διατάξεις.

 

7. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση κινήτρων και οικονομικών ενισχύσεων ή άλλων φορολογικών απαλλαγών των ΣΑΟ διατηρούνται σε ισχύ, εκτός αν καταργούνται με το νόμο αυτόν.

 

8. Οι ΑΣ δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στα Εμπορικά Επιμελητήρια της περιφέρειάς τους. Επίσης, οι ΑΣ δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και απαλλάσσονται από κάθε σχετική υποχρέωση.

 

Άρθρο 16: Φορολογικά κίνητρα υπέρ ΣΑΟ

 

1. Τα καταστατικά των ΣΑΟ και οι τροποποιήσεις τους δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.

 

2. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στις ΣΑΟ, που συγχωνεύονται, εφόσον αυτές πληρούν τις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προϋποθέσεις.

 

3. Αγορές ακινήτων από ΣΑΟ για τη δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους ή μεταχειρισμένων κινητών μέσων αγροτικής παραγωγής έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο.

 

4. Οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ και την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

 

5. Οι καταθέσεις των μελών των ΑΣ σε αυτούς, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από τους ΑΣ στα μέλη τους απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

 

6. Απαλλάσσεται του φόρου μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται στα μέλη των ΑΣ κατά το ποσοστό που υποβλήθηκε αυτή σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από το συνεταιρισμό του ακινήτου, που μεταβιβάζεται

 

7. Ειδικά για απαλλαγές από τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α'), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

8. Συμβάσεις μεταξύ ΣΑΟ και του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

 

9. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς αντί στον ειδικό λογαριασμό, που προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 1256/1982 ανεξάρτητα από το αν προηγήθηκε ή όχι η υπόδειξη, που προβλέπεται από την ίδια πιο πάνω διάταξη.

 

10. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο του παρόντος νόμου χρηματοδοτήσεις υπέρ ΣΑΟ απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου, καθώς και από κάθε άλλη εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

 

11. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξαρτήτως της καταβολής τους ή της εξατομικευμένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στη συνεταιριστική οργάνωση.

 

12. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσεως για τη μετατροπή εταιριών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμες εταιρίες ή τη μετατροπή άλλου νομικού τύπου εμπορικών εταιριών σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή ΑΣ σε ΑΕΣ, εφόσον η πλειοψηφία των μετοχών ή εταιρικών τους μεριδίων, αντίστοιχα, εξακολουθεί να ανήκει στους ΑΣ. Τα ως άνω Κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων από Ενεργή ΣΑΟ σε ΑΕΣ. Στις απαλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α) μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις ΣΑΟ.

 

13. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ και των ΑΕΣ απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) και το Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίες ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Η απαλλαγή της πιο πάνω υπεραξίας χορηγείται με την προϋπόθεση εμφάνισής της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Το μέρος της υπεραξίας το οποίο διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.

 

14. Για αναπτυξιακούς λόγους η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΣΑΟ, απαλλάσσεται επίσης του φόρου εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό. Το μέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994.  Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω."

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 17: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000

 

1. Όπου στο νόμο 2810/2000 αναφέρεται ο όρος « Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση» (Α.Σ.Ο.), αυτός αντικαθίσταται με τον όρο «Αγροτικός Συνεταιρισμός» (ΑΣ).

 

2. Το άρθρο 1 του ν. 2810/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή 

Διαβάθμιση - Δραστηριότητες

1. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Ως ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας.

2. Οι ΑΣ είναι αποκλειστικά και μόνο πρωτοβάθμιοι.

3. Οι ΑΣ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, με καταναλωτικούς η άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας.

5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου και του Αστικού Κώδικα».

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:

   «Άρθρο 3

     Οροί σύστασης - Έγκριση      

     Καταχώρηση καταστατικού

1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού».

 

4. Στο άρθρο 5 του ν. 2810/2011 καταργείται η παράγραφος 2 και τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Μέλη        

Μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν φυσικό πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιανδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

 

[Για τη διαβούλευση: Επίσης, μέλος ΑΣ μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ. Ο οποίος θα μπορεί να κατέχει μόνο μία συνεταιριστική μερίδα. Το σύνολο των συνεταιριστικών μερίδων που μπορεί να κατέχονται από ΑΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των κατεχομένων από μέλη - φυσικά πρόσωπα συνεταιριστικών μερίδων.]

 

5. Το άρθρο 7 του ν. 2810/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών          

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς το συνεταιρισμό ορίζονται από το καταστατικό, το οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικό διατάξεις που ρυθμίζουν:

α) Τη συμμετοχή των μελών στις γενικές συνελεύσεις του συνεταιρισμού.

β) Τo δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το οποίο αναγνωρίζεται και ισχύει μόνον για φυσικά πρόσωπα.

γ) Τη συμμετοχή στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσεως.

δ) Τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του συνεταιρισμού.

2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά των μελών, για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το συνεταιρισμό.

3. Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού προς το Συνεταιρισμό τους, ανάλογα με τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στα πλαίσια σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο Συνεταιρισμός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης για την καταβαλλόμενη αμοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα Μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία».

 

6. Το άρθρο 14 του ν. 2810/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14

Διοικητικό Συμβούλιο       

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση.

Ο αριθμός των μελών του ορίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).

Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ούτε μικρότερη των δύo (2) ετών. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη γενική συνέλευση.

Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ο αριθμός του τακτικού προσωπικού του συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20), στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει, ως επιπλέον μέλος του, εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το συνεταιρισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού Γενικό Διευθυντή (Μάνατζερ). Τo Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλος αυτού ή σε στέλεχος ή υπάλληλο του συνεταιρισμού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

4. Τo Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του συνεταιρισμού, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του και την επιδίωξη του σκοπού του. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό.

5. Τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται συμμέτρως για κάθε ζημία που προκάλεσαν, με υπαιτιότητά τους, στο συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι αξιώσεις του συνεταιρισμού παραγράφονται μετά από τρία (3) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη.

6. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α') έχουν εφαρμογή και για τον Πρόεδρο, τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕΓΕΣ, καθώς και για τους Προέδρους και τους Γενικούς Διευθυντές και, όπου δεν υπάρχουν, τους Διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.

8. Τα μέλη της διοίκησης των ΑΣ δεν δικαιούνται μισθό ή αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δικαιούνται, όμως, έξοδα κίνησης και παράστασης αποκλειστικά για τους σκοπούς των ΑΣ. Το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου.

9. Αν ο πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι αντίδικοι του συνεταιρισμού, το συνεταιρισμό εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτημένο μέλος του, εκτός αν η γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

10. Τo καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο Γενικού Διευθυντή (Μάνατζερ), στον οποίο να αναθέτει με σύμβαση τη μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, πλην εκείνων που, κατά το νόμο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή που επιλέγεται μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

 

7. Το άρθρο 15 του ν. 2810/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 15

Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή. Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε ΑΕΣ, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Αγροδιατροφικές Συμπράξεις των Περιφερειών και σε εταιρείες δημοπρατηρίων ή οε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο ΑΣ, καθορίζεται από το καταστατικό. Στις εκλογές των ΑΣ προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον κατά τόπον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών.

2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.

3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να ορίζεται από το καταστατικό μεγαλύτερος του μισού (1/2) του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών μεγαλύτερο από τον οριζόμενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.

4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.

5. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

6. Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής και κάθε άλλο συναφές θέμα ορίζονται από το καταστατικό.

7. Τo Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις ανακατανομής των αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν στο καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει εφόσον αποφασισθεί από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του. Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.

8. Αν κενωθεί η θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του συνεταιρισμού. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτατης γενικής συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Δ.Σ. διενεργούνται Αρχαιρεσίες.

9. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης ΑΣ ή της ΠΑΣΕΓΕΣ φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εγγραφεί ως επαγγελματίας αγρότης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151).

10. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης ΑΣ ή της ΠΑΣΕΓΕΣ φυσικό πρόσωπο, το οποίο καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από το κωλύματα που προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8.

 

8. Το άρθρο 16 του ν. 2810/2011 καταργείται

 

9. Το άρθρο 17 του ν. 2810/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 17

Έλεγχος         

1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος των ΑΣ ασκείται από λογιστές σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τις ανώνυμες εταιρείες.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές Μέλη και υπάλληλοι της ελεγχόμενης οργάνωσης.

3. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση των ΑΣ, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις και υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οργάνωσης και στην εποπτεύουσα αρχή, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

4. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ, το οποίο υποχρεούται να το ανακοινώσει στη πρώτη μετά τον έλεγχο γενική συνέλευση των μελών της. Αντίγραφο του πορίσματος υποβάλλουν οι ελεγκτές στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Ο ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση του ζητηθεί. Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόμων, οι ελεγκτές υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών να υποβάλλουν το πόρισμα τους ή τη σχετική έκθεσή τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού. Οι ελεγχόμενοι έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα βιβλία και τα στοιχεία και να παρέχουν κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο ελεγκτής για την εκτέλεση του έργου του. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και κάθε άλλο στοιχείο της συνεταιριστικής οργάνωσης, που κρίνεται χρήσιμο για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.

Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:

α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμικών οργάνων των ΑΣ.

β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης.

γ) Την οικονομική κατάσταση των ΑΣ, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία του ισολογισμού, του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσης" και των προσαρτημάτων. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης των ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης τους.

δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νομιμότητα μόνο της πραγματοποίησης των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν διαπραχθεισών ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

5. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο των ΑΣ.

6. Οι ελεγκτές, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη γενική συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υποβολή της αίτησης, με θέματα τα αναφερόμενα στην αίτηση.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του ελέγχου.

 

10. Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του ν. 2810/2000 καταργούνται.

 

11. Η διάταξη του άρθρου 34 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 34

Ποινικές Διατάξεις

1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος ΣΑΟ, εάν:

α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικό, που αφορούν στην οικονομική κατάστασή τους.

β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία τους ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς.

γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.

2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 οργανώσεις, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 οργανώσεων και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο ή την εποπτεία, που διενήργησε σε αυτές.

3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύo ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μελών των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 οργανώσεων, με χρήση σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης.

4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1 ) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:

α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του.

β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, οργάνων και αντιπροσώπων των ΣΑΟ και της ΠΑΣΕΓΕΣ.

5. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των συνεταιριστικών οργανώσεων της παραγράφου 1, στους οποίους παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για παρόβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή για μη εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισμού.

 

12. Οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2810/2000 καταργούνται.

 

13. Με ΠΔ, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να κωδικοποιούνται και να αναριθμούνται οι διατάξεις του ν. 2810/2000, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

Άρθρο 18: Διατάξεις για τον αγροτικό συνδικαλισμό και τους Αγροτικούς Συλλόγους

 

Οι διατάξεις του ν. 1361/1983 τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

Α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η σχετική διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: «1.  Σκοπός  των Α.Σ.Ο. είναι η διεκδίκηση προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων  των  μελών  τους και των αγροτών γενικότερα. Οι οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο αυτό, εκπροσωπούν επαγγελματικά τους αγρότες της χωρικής τους επικράτειας».

 

Β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η σχετική διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: «4. Οι  Α.Σ.Ο.   δεν  μπορούν  να  ασκούν  παραγωγικές  ή   εμπορικές δραστηριότητες  είτε  άμεσα  είτε  έμμεσα  με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα. Οι ΣΑΟ για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους μπορούν να συμμετέχουν σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείας».

 

Γ) Στο άρθρο 5 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η σχετική διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: «Για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου απαιτείται η σύμπραξη  είκοσι  (2Ο) τουλάχιστον  αγροτών  και  η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επομ. του Αστικού Κώδικα. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν κλαδικό αντικείμενο και διακρίνονται σε φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής. Κάθε αγρότης συμμετέχει σε έναν μόνο αγροτικό σύλλογο. Σε περίπτωση που κάποιος αγρότης δραστηριοποιείται σε περισσότερους κλάδους επιλέγει ο ίδιος των αγροτικό σύλλογο, του οποίου θα καταστεί μέλος».

 

Δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «Οι Αγροτικοί Σύλλογοι ιδρύονται και λειτουργούν ένας κατά κλαδικό αντικείμενο σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού». 

 

Ε) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

«1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι όλων των κλαδικών αντικειμένων της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συστήσουν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.

Για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται:

α) Η σύμπραξη επτά (7) τουλάχιστον Αγροτικών Συλλόγων, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον δραστηριοποιείται στη φυτική και ένας στη ζωική παραγωγή. Στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο αριθμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε τρείς (3) Αγροτικούς Συλλόγους.

β) Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, εκείνης της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης εντός της οποίας έχει την έδρα του».

 

ΣΤ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 10

Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

1. Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων.

Για τη σύσταση Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται η σύμπραξη επτά (7) τουλάχιστον Ομοσπονδιών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

2. Κάθε Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Συνομοσπονδίας».

 

Ζ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 καταργούνται.

 

Η) Στη παράγραφο 2 του άρθρου 12 προστίθεται το στ΄ εδάφιο και η διάταξη έχει ως εξής:

«1.  Το  καταστατικό  ορίζει  τα  πλαίσια  μέσα  στα οποία όλα τα μέλη συμμετέχουν  ισότιμα  στη  ζωή  και  στη  δράση   της   συνδικαλιστικής οργάνωσης,  στο  σχηματισμό  της  συλλογικής βούλησης και τη χάραξη της συνδικαλιστικής πολιτικής.

2. Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται:

α) Διατάξεις που να κατοχυρώνουν  την  ελεύθερη  συμμετοχή  όλων  των αγροτών  που  κατοικούν  ή  έχουν  την  αγροτική τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλόγου.

β)  Η  έδρα  και  τα  εδαφικά  όρια  της  περιφέρειας  της  αγροτικής οργάνωσης.

γ) Οι όροι διάλυσης της αγροτικής οργάνωσης.

δ) Οι όροι τροποποίησης του καταστατικού.

ε) Οι όροι αποχώρησης και αποβολής μελών της οργάνωσης.

στ)  Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ) Ο  τρόπος  δικαστικής  και  εξώδικης  εκπροσώπησης  της  αγροτικής οργάνωσης.

η)  Ο  αριθμός  των  μελών  η  διαδικασία εκλογής, η συγκρότηση και η λειτουργία της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή  εκλογών  με  τις οποίες αναδεικνύονται τα όργανα των Α.Σ.Ο.

θ) Οι όροι και η διαδικασία ανάκλησης μελών των οργάνων διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

στ) Η θέσπιση θεσμών εκπροσώπησης των νέων αγροτών και των γυναικών αγροτών, καθώς επίσης και των επιμέρους κλάδων, φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής».

 

Θ) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

«1.  Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου, εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους και εκλέγονται γι' αυτά εφόσον έχουν εκπληρώσει  τις  οικονομικές  τους υποχρεώσεις,  που προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.  Κάθε Αγροτικός Σύλλογος και κάθε Ομοσπονδία συμμετέχει αντίστοιχα στην  εκλογή  των  οργάνων  της  διοίκησης  της   Ομοσπονδίας   ή   της Συνομοσπονδίας  που  ανήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διοίκησης των Αγροτικών Συλλόγων, των αντιπροσώπων για την αντίστοιχη Ομοσπονδία, καθώς και των αντιπροσώπων για τη Συνομοσπονδία διενεργούνται ταυτόχρονα και με την καθολική και αυτοπρόσωπη συμμετοχή των φυσικών προσώπων, οι οποίοι είναι μέλη των Αγροτικών Συλλόγων».

3  Οι  εκλογές  για  τα  όργανα  διοίκησης  των  Α.Σ.Ο. γίνονται  από εφορευτική  επιτροπή,  τα  μέλη  της  οποίας  εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

4.   Στις  αρχαιρεσίες  μέχρι  και  την  ανακήρυξη  των   επιτυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψηφίου, καθώς και κατά τόπον αρμόδιος δικαστικός λειτουργός. Ο δικαστικός λειτουργός παρίσταται ατελώς.

 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Πανίσχυρο CyberEngine haptic motor το Redmi K50 Gaming Edition, το καλύτερο στη βιομηχανία

19/01/2022 - 13:53:26 -

Vodafone CU: Τα νέα CU OPEN Buttons στο My CU app: Οι παροχές

19/01/2022 - 13:46:11 -

Στην Τανάγρα έφτασαν τα 6 πρώτα Rafale – Πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη

19/01/2022 - 13:04 - Προσγειώθηκαν στην Τανάγρα τα πρώτα έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα...

Η κυβέρνηση είναι ένοχη για την υγειονομική τραγωδία που ζει η χώρα, είπε ο Ν. Ηλιόπουλος

19/01/2022 - 12:08 - «Η ΝΔ δεν σέβεται το δημόσιο χρήμα, έχει απόλυτη περιφρόνηση για τους θεσμούς και τις...

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Νοεμβρίου 2021

19/01/2022 - 11:59:13 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Το νέο έτος φέρνει εκλογές;

Γιάννης Μαγκριώτης

Οι κρίσεις, που κυρίως επηρεάζουν την γνώμη των πολιτών για την κυβέρνηση και τα κόμματα , την τελευταία περίοδο, είναι η υγειονομική και η ακρίβεια...

Δείτε όλο το άρθρο
Μπορεί η πολιτική να γίνει καλύτερη;

Μπορεί η πολιτική να γίνει καλύτερη; Γιάννης Μαγκριώτης Κλείδωμα Άρθρου:  Free Από την δεκαετία του ’90, ο ενθουσιασμός για την πολιτική ,είχε...

Δείτε όλο το άρθρο
Βαλκανικό όραμα – Η Ελληνική απάντηση στον εφιάλτη που αναβιώνει

του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μόνη ικανή να “καταπιεί” την τραγωδία των Πρεσπών Η συζήτηση για την Βαλκανική πολιτική της χώρας, είναι κατά κανόνα...

Δείτε όλο το άρθρο
Πόσο ρεαλιστική είναι μια τουρκική επίθεση;

του Γιάννη Βαληνάκη* Το 2022 θα είναι λογικά μια ακόμη πιο δύσκολη χρονιά για τα ελληνο-τουρκικά και το Κυπριακό — τη ραχοκοκαλιά της εθνικής...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της GPO για το Powergame.gr (21-12-2021) Δημοσκόπηση της GPO για το powergame.gr. Προβάδισμα ΝΔ με 10,7 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Alco για το Open (20-12-2021) Δημοσκόπηση της Alco για το OPEN. Προβάδισμα ΝΔ με 11,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα  Artozyma, Detrop Boutique και Freskon

Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα Artozyma, Detrop Boutique και Freskon


Τη χρονική μετάθεση των εκθέσεων Artozyma, Detrop Boutique και Freskon κατά έναν περίπου μήνα αποφάσισε η ΔΕΘ-Helexpo, με γνώμονα τη διαφύλαξη της...


Δείτε θέμα και σχόλια