Το νέο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού στο νέο ενιαίο φορέα

🕔06/04/2011 - 20:22

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πλαίσιο διαμόρφωσης ενιαίου επιμελητηριακού φορέα που αφορά την άσκηση επαγγέλματος από τους μηχανικούς (δείτε το παρακάτω αναλυτικά). Περιλαμβάνει τις αρχές για την Δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών και τις Κατηγορίες Μελών του Νέου Φορέα με βάση τα πτυχία τους. Το πλαίσιο αυτό αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Μαΐου 2011 .

Όπως αναφέρει ο υφυπουργός Παιδείας κ. Πανάρετος, το κείμενο είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και συσκέψεων του υπουργείου με Πρυτάνεις, Προέδρους ΤΕΙ, το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, καθώς και με τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκε στην τελευταία κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανωτάτης Πανεπιστημιακής και Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ολόκληρο το πλαίσιο που δόθηκε για διαβούλευση, έχει ως εξής:

«Είναι κοινά αποδεκτή και αποτελεί πολιτική της κυβέρνησης η αναγκαιότητα να υπάρχουν ενιαίοι επαγγελματικοί φορείς ανά ειδικότητα οι οποίοι θα στεγάζουν όλους όσους έχουν παραπλήσιες ειδικότητες. Οι φορείς αυτοί θα έχουν και την ευθύνη της πιστοποίησης και εξέλιξης των μελών τους. Την πρακτική αυτή έχει υιοθετήσει και η ΕΕ (βλ. Higher Education and Training Awards, EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes).

Οι ρυθμίσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν αφορούν κυρίως
α) στην άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μόνον,
β) στην πρόσβαση, εξέλιξη και ανέλιξη των πτυχιούχων σε τομείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων και
γ) στην συνέργεια και συμβατότητα των πρακτικών που ακολουθούνται στην χώρα για την μετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας σε σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Αρχές για την Δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών

Δίνεται σήμερα στην δημοσιότητα για διαβούλευση ένα πλαίσιο διαμόρφωσης ενιαίου επιμελητηριακού φορέα που αφορά τους μηχανικούς. Πρόκειται για τον τομέα με τον οποίο ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης για την δημιουργία παρομοίων φορέων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και για τους άλλους τομείς ώστε να δημιουργηθούν όλοι οι αντίστοιχοι φορείς.

Στην προσπάθεια αυτή έγιναν επανειλημμένες συσκέψεις του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Πρυτάνεις, Προέδρους ΤΕΙ, το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, αλλά και με τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκε στην τελευταία κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανωτάτης Πανεπιστημιακής και Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Σε όλες τις συζητήσεις και συσκέψεις, κοινή είναι η διαπίστωση ότι είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας η αντιμετώπιση και διευθέτηση των εκκρεμών και συγχρόνων ζητημάτων, στη βάση μιας συνολικής πολιτικής υπό τη διαχείριση και ευθύνη ενός επιμελητηριακού - επιστημονικού φορέα.

Για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει διαπιστωθεί η ανάγκη ίδρυσης-οργάνωσης, (αρχές και δομή), και λειτουργία, (αρμοδιότητες, κανονισμοί), ενιαίου ανά ομάδα ειδικοτήτων επιμελητηριακού - επιστημονικού φορέα»

Στόχος: Ίδρυση ενός ενιαίου φορέα, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, (π.χ. ένα διευρυμένο ΤΕΕ), ο οποίος θα επιλαμβάνεται ολόκληρου του φάσματος του επαγγέλματος του Μηχανικού έως και τεχνιτών, ήτοι:

α. Πιστοποίηση γνώσεων, εμπειρίας, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

β. Διασφάλιση της Ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των μελών του

γ. Διασφάλιση της δεοντολογίας του επαγγέλματος

δ. Διασφάλιση της Ποιότητας και Ασφάλειας των έργων και προσφερομένων υπηρεσιών

ε. Οικοδόμηση και τήρηση επαγγελματικού και επιστημονικού μητρώου των μελών του, ιδίως μέσω και της διαβάθμισης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των έργων σε επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

στ. Μελέτη εξέλιξης του επαγγέλματος του Μηχανικού στις διάφορες ειδικότητες και εξειδικεύσεις

ζ. Μελέτη και συμμετοχή στη σύζευξη επαγγέλματος, επιστήμης και τεχνικής, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή πρακτικής.

Αναφερόμαστε ουσιαστικά σε ένα φορέα όπως αυτόν που δημιουργήθηκε στην Ιρλανδία (Institute of Engineers Ireland) με την νομοθετική πράξη του 1969 (Charter Amendment, ACT) ή όπως αυτόν της Πορτογαλίας (βλ. Ordem dos Engenheiros).

Άμεσα ενδιαφερόμενοι: α. Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων ή Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής

β. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Διδακτορικό Δίπλωμα ή και έρευνα

γ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

δ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) μετά το ν.2916/2001

ε. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών

στ. Πτυχιούχοι μικρού Πολυτεχνείου, ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ πριν το ν. 2916/2001.

Ο Ενιαίος Φορέας θα καταρτίζει κώδικες, πίνακες αντιστοιχίας, κανονιστικά πλαίσια, διαδικασίες κτλ, και θα έχει το δικαίωμα τήρησης και διατήρησης επαγγελματικού μητρώου για όλες τις κατηγορίες των Τεχνικών.

Ο Ενιαίος Φορέας πιστοποιεί τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε διάφορες βαθμίδες Τεχνικής Ευθύνης αρχικά βάσει προγραμμάτων σπουδών, προσδιορίζοντας επίσης μηχανισμούς μετάβασης σε ανώτερα επίπεδα με βάση γέφυρες σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η οργάνωση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα θα εξειδικευτεί ανάλογα με τους τομείς ανάπτυξης και παραγωγής και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και επιστημονικών, επαγγελματικών συλλόγων και φορέων.

Κατηγορίες Μελών του Νέου Φορέα

1. Τακτικά Μέλη: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (α, β, γ, δ της προηγούμενης παραγράφου)

2. Συνδεδεμένα Μέλη

3. Επί τιμή Μέλη

4. Υποψήφια Μέλη, σπουδαστές

5. Λοιπά Μέλη

Απονεμόμενοι Επαγγελματικοί Τίτλοι

1. Μηχανικός με τα εξής προσόντα:

α. Διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πολυτεχνείου με 5 έτη Σπουδών,

β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc.,

γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής με Διδακτορικό Δίπλωμα,

δ. Πτυχιούχος Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπής με 4 έτη σπουδών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 38/2010,

ε. Πτυχιούχος ΤΕΙ με Διδακτορικό Δίπλωμα,

στ. Πτυχιούχος ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας.

2. Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη

3. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών

Αρμοδιότητα του Ενιαίου Φορέα είναι η Επαγγελματική Αναγνώριση, Πιστοποίηση και Εξέλιξη των μελών του με βάση τα προσόντα τους.

Κινητικότητα:

α. Οριζόντια εξέλιξη, με διεύρυνση του φάσματος ευθύνης των (εξ)-ειδικευμένων υπηρεσιών και έργων που αναλαμβάνει ένα μέλος και

β. Κάθετη εξέλιξη ή ανέλιξη, μέσω πιστοποίησης ικανοτήτων για ανάληψη έργων εξειδικευμένων ή /και προωθημένων και εξειδικευμένων, (βλ. European Qualifications Framework).

Τούτο θα πρέπει να συσχετισθεί με τα επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ζήτημα για το οποίο ο ενιαίος φορέας θα είναι συναρμόδιος να εισηγείται στα αρμόδια όργανα της πολιτείας.

Σημείωση: Εάν ο Πτυχιούχος προέρχεται από Τμήμα Ακαδημαϊκά Πιστοποιημένο, τότε με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα και των κανονισμών που θα διέπουν το ζήτημα αυτό, θα απονέμεται ο Τίτλος και θα καθορίζεται το επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης.

Εάν το Τμήμα δεν είναι πιστοποιημένο Ακαδημαϊκά, τότε το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να περάσει επιτυχώς από σειρά ειδικών δοκιμασιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα ορίζει ο Ενιαίος Φορέας κατά περίπτωση/ειδικότητα.

Λειτουργικά: Όργανα Διοίκησης

Συμμετοχή
(θα πρέπει να συζητηθεί και με τους φορείς)

Επιστημονικές Αρμοδιότητες: Συμμετοχή σε Επιτροπές Πιστοποίησης, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, κ.λπ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Μαΐου 2011».

 

Σκληρή απάντηση από το ΤΕΕ

«Φθάνει πιά το κρυφτούλι και τα ψέματα» είναι η απάντηση του ΤΕΕ στο υπουργείο Παιδείας, «Σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων διαβάζουμε ότι δόθηκε στη δημοσιότητα ένα πλαίσιο διαμόρφωσης ενιαίου επιμελητηριακού φορέα που αφορά τους Μηχανικούς. Μάλιστα, αναφέρει ότι είναι αποτέλεσμα συζητήσεων του Υπουργείου με Πρυτάνεις, το «Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο», την ΕΕΤΕΜ, το ΣΑΠΕ και το ΣΑΤΕ.

Με βάση τα παραπάνω δηλώνουμε:

    1. το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν είναι «Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο», δείγμα της προχειρότητας της πρότασης

    2. ουδέποτε υπήρξε συζήτηση και διαβούλευση πόσο μάλλον συμφωνία για έναν ενιαίο επιμελητηριακό φορέα, όπως ψευδώς αναφέρει το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου

    3. το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αποφάσισε την ίδρυση ενός Φορέα Διαβάθμισης και Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων. Την πρότασή του την έχει άλλωστε καταθέσει τόσο στο Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων όσο και στα παραγωγικά Υπουργεία, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Υπάρχει άλλωστε αντίστοιχη πρόβλεψη στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου.

    4. θα συμβουλεύαμε το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων να ασχοληθεί με τις αρμοδιότητες του και τα προβλήματα της Ανώτατης Παιδείας και όχι με αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων.

    Ας ξεκαθαρίσει επιτέλους, τι ανώτατη παιδεία θέλει, ποιος ο ρόλος της κάθε βαθμίδας και της τεχνολογικής εκπαίδευσης, ποια η πολιτική του στα θέματα ίδρυσης Τμημάτων χωρίς λόγο ύπαρξης, ποια η θέση του και η ευθύνη για τους χιλιάδες άνεργους επιστήμονες που αποφοιτούν από τα Πανεπιστήμιά μας.
Με δυο λόγια ας αφήσει στην άκρη την πεπατημένη μικροπολιτική των συντεχνιών.
ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ το κρυφτούλι και τα ψέματα».

 

 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα νέο Δικαστικό κτιριακό συγκρότημα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Πάνω στα ερείπεια των αρχαίων τειχών της Θεσσαλονίκης, κοντά στο σημείο όπου η παραθαλάσσια πλευρά των οχυρώσεων συμβαλλόταν με τη δυτική κτίστηκε,...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega (30-9-2021) Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Προβάδισμα ΝΔ με 11.1%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα (26-9-2021) Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα. Προβάδισμα ΝΔ με 11.4%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Ο κλάδος του κοσμήματος δίνει ραντεβού στο Σαλόνι της «KOSMIMA»  από τις 23-25 Οκτωβρίου  στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ο κλάδος του κοσμήματος δίνει ραντεβού στο Σαλόνι της «KOSMIMA» από τις 23-25 Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης


Ο λαμπερός κόσμος της «KOSMIMA» ανοίγει αύριο τις πύλες του στο περίπτερο 6 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και φέρνει κοντά τους...


Δείτε θέμα και σχόλια