Το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στα συνταξιοδοτικά του Δημοσίου

🕔15/07/2011 - 15:35

Την τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔΔ, ευρύτερος Δημόσιος τομέας), ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών  όπως η τροποποίηση των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας περί ενδίκων μέσων κ.α περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας των υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού - Τουρισμού και Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης», που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Διαβάστε τι αλλαγές επέρχονται στη συνταξιοδοτική νομοθεσία σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του υπουργού Οικονομικών, ή πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο, στο οποίο από το άρθρο 8 και μέχρι το άρθρο 14, περιλαμβάνονται τα συνταξιοδοτικά θέματα:

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KAI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

Άρθρο 8

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007

                                                                                     

1.   Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 ( Α’ 210), προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής :

«16. Το τακτικό προσωπικό των Δήμων και το τακτικό προσωπικό των ν.π.δ.δ., των ιδρυμάτων και των συνδέσμων δήμων που διέπεται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους δημοτικούς υπαλλήλους καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και τις διατάξεις του ν.2084/1992, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3865/2010 (Α΄ 120).»

 

 1. 2.          Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ.2 του άρθρου 9  του π.δ.169/2007, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

«δ. για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ , ΕΠ των ΤΕΙ και ΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε το επίδομα διδακτικής  προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδομα  πάγιας αποζημίωσης για  δημιουργία και  ενημέρωση βιβλιοθήκης  και για συμμετοχή  σε συνέδρια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 των άρθρων 36 και 37 του ν.3205/ 2003 (Α΄297) αντίστοιχα.»

 

 1. 3.          Στο τέλος του του άρθρου 9  του π.δ.169/2007, προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής :

«18. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης  των  συμβούλων και μόνιμων Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που εντάσσονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου  20 του ν. 3966/2011 (Α΄118), λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος βασικός μισθός της παρ. 14 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις, που ισχύουν (κάθε φορά) και με βάση τον οποίο μισθοδοτούνταν κατά τον χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξημένος με το επίδομα  χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο μισθό αυτό και στα έτη υπηρεσίας τους καθώς και με το ειδικό ερευνητικό επίδομα της περ. γ της παρ. 15 του ίδιου άρθρου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.»

 

 1. 4.          α. Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007 που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 6 του ν.3865/2010, αντικαθίστανται, από της ισχύος τους ως εξής:

«15.α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2011 και μετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

      Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή (15ετή) πραγματική δημόσια υπηρεσία.

       β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρόνου μέχρι την 31.12.2010. Στην περίπτωση αυτή ο προαναφερόμενος χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την προσαύξηση της σύνταξης. 

      γ. Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 17 και 20 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ165Α΄), κατά περίπτωση.

      δ. Αν ο υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε έναν μόνο φορέα κατ΄ επιλογή.»

 

β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσους υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά.

 

γ. Δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί με βάση τις αντικαθιστώμενες διατάξεις, μέχρι τη δημοσίευση  του νόμου αυτού παραμένουν ισχυρά.

 

 1. 5.          α. Στο τέλος της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής :

«Προκειμένου για υπάλληλο που προσλήφθηκε για πρώτη φορά από 1.1.1983 και μετά, εφόσον για την προϋπηρεσία του η οποία απετέλεσε προσόν διορισμού κατά τ’ ανωτέρω, έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 10 ή  11 του Ν.1405/1983.

.Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία η οποία απετέλεσε προσόν διορισμού για την πρόσληψη  του υπαλλήλου, διανύθηκε σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ασφάλιση σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της χώρας αυτής, για τον υπολογισμό της ως συντάξιμης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών για την Κοινωνική Ασφάλιση όπως αυτοί, κάθε φορά ισχύουν.».

 

β. Στο τέλος του άρθρου 13 του ΠΔ 169/2007, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για το συντάξιμο κάθε υπηρεσίας από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 12 η οποία έχει διανυθεί σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,  με ασφάλιση για σύνταξη σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της χώρας αυτής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών για την  Κοινωνική Ασφάλιση.»

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για υπηρεσίες που έχουν διανυθεί σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες όμως έχουν επεκταθεί οι Κοινοτικοί Κανονισμοί για την Κοινωνική Ασφάλιση.

 

 1. 6.          Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 15 και της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 42 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ποσό σύνταξης των υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου επαναπροσδιορίζεται οίκοθεν, σε ποσό που μάλλον προσεγγίζει την κανονισθείσα σύνταξη, όπως αυτό προκύπτει από την οίκοθεν ένταξή τους σε ανάλογο, του συνολικού χρόνου ασφάλισης, συντάξιμο μισθό της αντίστοιχης κατηγορίας υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου, όπως ο συντάξιμος αυτός μισθός ισχύει κάθε φορά.»

 

 1. 7.          α. Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 22 και της παρ. 7 του άρθρου 50 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«Αιτήσεις που υποβάλλονται ή ένδικα μέσα που ασκούνται, στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από οποιονδήποτε τρίτο για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης ή επιδόματος, την αύξησή τους ή την αναγνώριση και προσμέτρηση χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας, δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, ούτε λαμβάνονται υπόψη αν δε συνοδεύονται από συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο να παρέχει τη σχετική εντολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης προς τον φέροντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια Αρχή και προκειμένου για κατοίκους εξωτερικού από την οικεία Προξενική Αρχή.»

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των π.δ 167/2007 (ΦΕΚ 208 Α’) και 168/2007 (Α΄ 209).

 

 1. 8.          α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του πδ 169/2007, όπως ισχύει μετά την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας γίνεται:

 - για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 19½ έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

 - για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

 - για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 22½ έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

 - για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και

- για όσους συμπληρώνουν 18ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των λοιπών στρατιωτικών της παρ. 1 καθώς και αυτών της παρ. 9 γίνεται:

 - για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

- για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 22 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,

 -  για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 23 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,      

 - για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και

 - για όσους συμπληρώνουν 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.9 του άρθρου 41 του π.δ.169/2007, καταργείται.

 

 1. 9.          α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007, καταργούνται και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση, αν συντρέχει περίπτωση προσαύξησης της σύνταξης λόγω εξαμήνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα αυτού, η σύνταξη που προσαυξάνεται για το λόγο αυτό, μπορεί να ορισθεί μέχρι το μηνιαίο μισθό ενέργειας, με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 και στην παρ. 2 του άρθρου 34 αυτού του Κώδικα, κατά περίπτωση, προσαυξημένου κατά 50%.»

 

β. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται από  1.6.2011, ως εξής:                                       

«4. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι λαμβάνουν και άλλη σύνταξη είτε από το Δημόσιο, είτε από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το ακαθάριστο ποσό σύνταξης ή το άθροισμα των ακαθάριστων ποσών συντάξεων, που καταβάλλονται, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου με 35 χρόνια υπηρεσίας, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3670/2008, ειδικά δε για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και τους συνταξιούχους του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου με 35 χρόνια υπηρεσίας όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Στον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι συντάξεις που διέπονται από τις διατάξεις των π.δ.167/2007 (ΦΕΚ 208Α΄) και 168/2007 (Α΄ 209).»

 

 1. 10.          Οι διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας τους.        Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας των τριάντα έξι (36) ετών, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2012 και μετά, αυξάνεται κατά 1 έτος για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα (1) έτος  ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.»

 

 1. 11.          α.  Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της υποπερίπτωσης  αα) της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπάλληλος, ενώ έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης, καταστεί στο μεταξύ ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος, κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%.»

 

 β. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης εε) της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, καταργούνται από 1.1.2013.

 

γ. Από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται, κατά περίπτωση, για τους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, έχουν εφαρμογή και για τα το φυλακτικό προσωπικό των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών καταστημάτων κράτησης της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.1851/1989, καθώς και για τους παιδονόμους των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων.

 

 1. 12.          Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.

 

 1. 13.          Στο τέλος του άρθρου 66 του π.δ.169/2007, προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. α. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η ανάκληση πράξης με την οποία περιορίζεται χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιμος με καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς, μετά την παρέλευση της προθεσμίας     της     παρ.   2β   του άρθρου   66   του   π.δ. 169/2007. Κατ’ εξαίρεση, αναγνωριστική πράξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1405/1983 μπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της, μετά από αίτηση του υπαλλήλου οποτεδήποτε, εφόσον ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί μ’ αυτήν μπορεί να χρησιμεύσει για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το Δημόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση και μετά από αίτηση του υπαλλήλου είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πράξης, με την οποία περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιμος με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1405/1983 εφόσον το αρμόδιο συνταξιοδοτικό όργανο  διαπιστώσει ότι σ’ αυτόν έχει συνυπολογισθεί και χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν κατά την πρόσληψη του υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία και η αναγνώρισή του ως συντάξιμου δεν απαιτούσε την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς.

 Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο για την αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση των πράξεων που ανακαλούνται ή τροποποιούνται».

         β. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή για περιορισμό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εκκρεμούν  για εξέταση στις διευθύνσεις συντάξεων, καθώς και οι σχετικές πράξεις που έχουν ήδη  εκδοθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις διευθύνσεις συντάξεων, τίθενται στο αρχείο.»

  

 1. 14.          Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 12 και  της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ 169/2007 καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 5 του ν.2703/1999 (Α΄72 ) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου το ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα ¾ της κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενης μηνιαίας δόσης.».

 

                                                      

 

Άρθρο 9

                                    Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις

 

 1. 1.     α. Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2084/1992, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας τους.»

 

β. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2084/1992, αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής :

«4. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ΠΔ 169/2007,όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

      β. Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

 

γ. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.2084/1992, αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής:

 «7. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 26 του ΠΔ 169/2007,όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

       β. Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

 

δ. Οι διατάξεις των περ. β’ και γ’ έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν την ισχύ των διατάξεων αυτών.

 

 1. 2.     α. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3865/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω πρόσωπα προκύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των τομέων αυτού. Ειδικά για όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.1993 και μετά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992.».

 

β. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, αντικαθίστανται, από την ημερομηνία ισχύος τους, ως εξής:

 «3.α. Ειδικά τα πρόσωπα του άρθρου 7 του ν.2084/1992, για τα οποία προκύπτει βάσει γενικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), και στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), του Ε.Τ.Α.Α., ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους ανωτέρω Τομείς, κατά περίπτωση.

Τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3518/2006 (Α΄ 272)  και της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.982/1979 (Α΄ 239), αντίστοιχα.

Για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης υπάγονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α.

Για τους ελλείποντες κλάδους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992.

    β. Τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά στο Δημόσιο, καταβάλλοντας την εισφορά ασφαλισμένου που προβλέπεται για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31/12/1992.

    γ. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέξουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στο Δημόσιο, υπάγονται επίσης προαιρετικά για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στην ασφάλιση των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων ή των αντίστοιχων τομέων του ΤΕΑΠΑΣΑ, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλιστικές εισφορές.

   δ. Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α και β έχουν εφαρμογή και για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν καταταγεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

    ε. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα, από την κατάταξή τους μέχρι και την ισχύ της παρούσας ρύθμισης, έχουν ασφαλιστεί στο Δημόσιο υποχρεωτικά αντί του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Σ.Α.Υ. και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο Δημόσιο προαιρετικά, οι εισφορές που παρακρατήθηκαν υπέρ του Δημοσίου θεωρούνται εισφορές υπέρ της προαιρετικής ασφάλισης.

   στ. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα δεν επιθυμούν να υπαχθούν προαιρετικά στο Δημόσιο καθώς και στους φορείς – τομείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Δημόσιο και στους αντίστοιχους φορείς – τομείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται στους Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Υγειονομικών των κλάδων κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους, με εξαίρεση τις εισφορές για τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α.

    ζ. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συνεχίσουν την προαιρετική ασφάλισή τους στο Δημόσιο και δεν έχουν ασφαλιστεί στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή το Τ.Σ.Α.Υ. καθώς και στους φορείς – τομείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, τότε η τακτοποίηση της ασφάλισής τους στους εν λόγω Τομείς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γίνεται με τη καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς για τους από 1.1.1993 και εφεξής ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για κάθε μήνα ασφάλισης, χωρίς την επιβολή προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Ασφαλιστικές εισφορές προς τους Τομείς του κάδου ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α. δεν αναζητούνται.

Η ως άνω καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης μήνα, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ίσες με το ήμισυ του αριθμού των μηνών για τους οποίους καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του τρίτου από τη δημοσίευση του παρόντος μήνα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, αυτή επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00€.

Για χρόνο ασφάλισης από την ισχύ του νόμου αυτού και εφεξής, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές για τους από 1/1/1993 και εφεξής εμμίσθους ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών και Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

    η. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση της οφειλής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3863/2010 (Α 115), όπως ισχύουν.

    θ. Ασφαλιστικές εισφορές προς τους Τομείς του κλάδου  ασθένειας του  Ε.Τ.Α.Α., που δεν έχουν καταβληθεί από τα ως άνω πρόσωπα που είχαν ασφαλιστεί στο Δημόσιο αντί του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή του Τ.Σ.Α.Υ., δεν αναζητούνται.

ι. Για όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1-1-2011 και μετά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

 1. 3.     α. Οι διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«της παρ. 15 του άρθρου 9, της παρ. 7 του άρθρου 18, της παρ. 4 του άρθρου 20, της παρ. 17 του άρθρου 34, καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 46 του π.δ. 169/2007 και»

 

β. Από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.3865/2010 διαγράφονται οι λέξεις «του άρθρου 11 του νόμου αυτού και» και το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής».

 

γ. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3865/2010, αντικαθίστανται, ως εξής:

 «1. Μετά τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 και την κατάργηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 (Α΄ 115), όλων των άλλων Επιτροπών  Πιστοποίησης Αναπηρίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.»

 

δ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:

«5. Οι διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 και της περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργούνται από 1.1.2011.»

 

ε. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από την ανωτέρω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007.»

 

 1. 4.     α. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσους θεμελιώνουν, κατά παρέκκλιση, συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, με εξαίρεση όσους έχουν αποχωρήσει μέχρι την 31.12.2010.»

 

β. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν.2084/1992, αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:

«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό πριν την 1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του π.δ.169/2007, εφόσον συμπληρώνουν 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 65ο έτος της ηλικίας τους.»

 

 1. 5.     α. Οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους επιζώντες συζύγους με εξαίρεση όσους έχουν αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, που λαμβάνουν κατά μεταβίβαση ή εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν πολεμική σύνταξη, γενικά, ή σύνταξη με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185),  καθώς και για όσα από αυτά υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998. Η σύνταξη που καταβάλλεται μειωμένη κατά 75% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»

 

 β. Οι επιζώντες των συζύγων που κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν.3620/2007, έχουν δικαιωθεί σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, δικαιούνται την αντίστοιχη για την αυτή αιτία σύνταξη και από τον επικουρικό τους φορέα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει επέλθει ο θάνατος, κατά τα οριζόμενα και με τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3863/2010. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και είναι σε εκκρεμότητα κρίνονται οίκοθεν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 

γ. Η σύνταξη που χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο με βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, περιορίζεται ως ακολούθως: 

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ του 10ου και του 20ού έτους.

2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος.

3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ο έτος.

4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος.

5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

 

 1. 6.     α. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, αντικαθίστανται ως εξής:

«Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου προσμετράται και ο ανωτέρω χρόνος σπουδών.»

 

β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά.»

 

 1. 7.     Οι διατάξεις του ν.δ. 164/1973 (Α΄ 223) κατά το μέρος που αυτές αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσιών υπαλλήλων ν.π.δ.δ. σε άλλα ν.π.δ.δ. καταργούνται και οι προϋπηρεσίες αυτές λογίζονται συντάξιμες με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007.

 

 1. 8.     Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.1976/1991 (Α΄ 184) καταργούνται.

 

 1. 9.     Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των οποίων η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 31, του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση, υπάγονται στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούσες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί του ποσού της σύνταξης που θα τους καταβάλλονταν, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και καταβάλλονται στον οικείο φορέα από τις ίδιες, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού και οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται από την ημερομηνία υποβολής της και μετά.

 

 1. 10.  α. Ο χρόνος υπηρεσίας των προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010, στη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας που έχει διανύσει στην οργανική του θέση.

 

β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 169/2007 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης

 

γ. Τα πιο πάνω ισχύουν και για όσους έχουν ήδη επιλεγεί σε θέσεις Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.

 

 1. 11.  Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για:

      ι. τους υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ.  που μετατάσσονται, μεταφέρονται ή εντάσσονται σε φορείς που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή τη μεταφορά τους.

      ιι. τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού που εντάσσονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι την ένταξή τους.

 

 1. 12.  Ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που λαμβάνουν με τη σύνταξή τους το επίδομα ανικανότητας των παραγράφων 4, 5 ή 6 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007  καθώς και των άρθρων 101 ή 103 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), τα ποσά της παρ. 1 του άρθρου Μόνου του ν.3847/2010 (Α΄67), προσαυξάνονται, το μεν δώρο Χριστουγέννων με ολόκληρο το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ανικανότητας, το δε δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας με το ήμισυ του ποσού αυτού, κατά περίπτωση.

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010.

 

 1. 13.  Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3865/2010 (Α΄120) αναπροσαρμόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14%, αντίστοιχα.

 

 1. 14.  α. Από 1.8.2011, από τους συνταξιούχους  του Δημοσίου, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:

i.   Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 6%,

ii.  Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 8% και

iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%.

 

β. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης της προηγούμενης περίπτωσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με αυτή ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117Α’)  και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς, αφαιρουμένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.

 

γ. Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας  καθώς και όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α’) και 1977/1991 ( Α΄185).

 

δ. Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.

 

ε. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επί πλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1700 €).

 

στ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3865/2010.

 

Άρθρο 10

 Σύνταξη διαζευγμένων

 

 1. 1.     Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), τροποποιείται ως εξής:

«1. Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από το Δημόσιο, τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΝΑΤ εφόσον πληρεί αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:»

 

 1. 2.     Το στοιχείο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α’ 48),  τροποποιείται ως εξής:

«γ. Δέκα (10) έτη εγγάμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»

 

 1. 3.     Το στοιχείο ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α’ 48),  τροποποιείται ως εξής:

 «ε. Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.»

 

 1. 4.     Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), τροποποιείται ως εξής:

«2. Το ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγμένος/-η καθορίζεται ως εξής:

α. Σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 75% στο χήρο ή χήρα και 25% στο/στη διαζευγμένο/-η. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα μειώνεται κατά 1% στο χήρο ή χήρα και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στο/στη διαζευγμένο/-η. Προκειμένου περί εγγάμου βίου που διήρκησε πλέον των τριανταπέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο ή χήρα και 50% στο/στη διαζευγμένο/-η.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρο ή χήρα, ο/η διαζευγμένος/-η δικαιούται το αυτό ποσοστό του/της διαζευγμένου/-ης κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος ή η χήρα.

β. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον/την διαζευγμένο/η κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής  επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.»

 

 1. 5.     Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

 

Άρθρο 11

Συνταξιοδοτικά θέματα υπαλλήλων ΝΠΔΔ

 

 1. 1.     Οι προβλεπόμενες εισφορές για την κύρια ασφάλιση του τακτικού προσωπικού του πρώην  Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων   (ΤΥΔΚΥ), που υπηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίο συνταξιοδοτείτο από το φορέα αυτόν με διατάξεις ανάλογες του Δημοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε μετά την ισχύ του ν. 3655/2008 (Α΄58), το προηγούμενο καθεστώς ασφάλισης με βάση τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, καταβάλλονται στον τομέα στον οποίο εντάχθηκε ο φορέας ο οποίος βαρύνετο με την καταβολή της κύριας σύνταξης κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008. Ο ίδιος τομέας βαρύνεται και με την καταβολή των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετεί,  καθώς και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό του πρώην  ταμείου, το οποίο είχε μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών πριν την ένταξη του Ταμείου ως τομέα στον Οργανισμό Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και είχε επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

 

 1. 2.     Οι προβλεπόμενες εισφορές για την  κύρια ασφάλιση του τακτικού προσωπικού του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  (ΤΑΔΚΥ), που υπηρετούσε σ’ αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίο συνταξιοδοτείτο από τον φορέα αυτό με διατάξεις ανάλογες του Δημοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επέλεξε μετά την ισχύ του ν. 3655/2008, το προηγούμενο καθεστώς ασφάλισης με βάση τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, καταβάλλονται στους τομείς των φορέων στους οποίους εντάχθηκαν οι επιμέρους κλάδοι του πρώην ταμείου και στους οποίους μεταφέρθηκε το προσωπικό. Οι ίδιοι τομείς βαρύνονται και με την καταβολή των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετεί , καθώς και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί. 

Ειδικά για το προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε από το πρώην ΤΑΔΚΥ  σε θέσεις άλλων υπηρεσιών πριν την 1.8.2008 και διατήρησε το προηγούμενο της μετάταξης ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς,  οι προβλεπόμενες εισφορές κύριας ασφάλισης καταβάλλονται στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων   του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος βαρύνεται και με την καταβολή της σύνταξής τους.

 

 1. 3.     Το τακτικό προσωπικό του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ) οι κλάδοι του οποίου εντάχθηκαν ως Τομείς στο Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), που υπηρετούσε κατά την 1.8.2008, συνταξιοδοτείτο από τους φορείς αυτούς με διατάξεις ανάλογες του Δημοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδοτικού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και επέλεξε μετά την ισχύ του ν. 3655/2008 το προηγούμενο καθεστώς ασφάλισης με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ 4277/1962 (Α΄ 191).                        

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό του φορέα αυτού, το οποίο έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετατάξεως ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Οι εισφορές εργαζομένου - εργοδότη που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον προηγούμενο φορέα μέχρι το τέλος του μήνα έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, μεταφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά από οικονομική μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο χρόνος ασφάλισης των υπαλλήλων της παραγράφου αυτής στο πρώην ΤΑΠΕΛ και στους τομείς του ΤΑΠΙΤ θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

 

 1. 4.     Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3232/2004 χορηγείται νέα αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, διάρκειας έξι (6)μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

 1. 5.     Το προσλαμβανόμενο από 1.10.2008 τακτικό προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με τις  επωνυμίες  «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (ΕΤΑΑ), «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (ΕΤΑΠ ΜΜΕ), «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΕΑΙΤ), «Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και  Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας» (ΤΕΑΠΑΣΑ), «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΑΠΙΤ), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα  Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ  (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων και στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται  στις διατάξεις του αρ. 11 του ν.δ. 4277/1962.

 

 1. 6.     α. Το προσλαμβανόμενο από 1.1.2007 τακτικό προσωπικό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών – ΟΑΕΕ»,  το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων και στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις του αρ. 11 του ν.δ. 4277/1962.

 

β. Η ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου για το χρονικό διάστημα από το διορισμό του στον ΟΑΕΕ έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3163/1955 (Α΄ 71).

 

 1. 7.     Ο χρόνος υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι προέρχονται από την Εταιρεία Διαχείρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου «ΕΔΕΜΕΔ», κατά τον οποίο ελάμβαναν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως,  θεωρείται ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιστρέψουν τις συντάξεις που έλαβαν κατά το χρόνο αυτό και καταβάλλουν τυχόν μη καταβληθείσες κατά το ως άνω χρονικό διάστημα εισφορές για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση.

Ο εν λόγω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και στον Ειδικό Λογαριασμό Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον οποίο έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος.

Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής.

Ο ως άνω χρόνος θεωρείται χρόνος ασφάλισης και στο ΕΤΕΑΜ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑΔΥ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Οι καταβληθείσες συντάξεις επιστρέφονται άτοκα σε τριάντα έξι (36) δόσεις μετά από αίτηση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία υποβάλλεται εντός ενός έτους από την ισχύ του παρόντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

Τυχόν οφειλόμενες εισφορές, σύμφωνα με τα παραπάνω, εξοφλούνται εφάπαξ.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου πριν από την ολοσχερή εξόφληση των δόσεων, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται εφάπαξ.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας.

 

 1. 8.     Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης 2α της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 προθεσμία υποβολής δήλωσης διατήρησης του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφάλισης, παρατείνεται για τρείς μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

 1. 9.     Το τακτικό προσωπικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν.3528/2007), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), υπάγεται -από το διορισμό του στον ΔΟΑΤΑΠ- στις διατάξεις του αρ. 11 του ν.δ. 4277/1962, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

 1. 10.  α. Το προσωπικό του Ο.Σ.Ε και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που μεταφέρεται σε φορείς υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (Α΄188) εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν τη μεταφορά του στους φορείς αυτούς.

 

β.  Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς υποδοχής θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται.

 

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού, καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τους φορείς υποδοχής, του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.

 

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3891/2010.

 

 1. 11.  α. Το προσωπικό των φορέων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε φορείς υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετάταξη ή τη μεταφορά του στους φορείς αυτούς, εκτός εάν με δήλωσή του επιλέξει, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση της αναφερόμενης στην παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να μεταφερθεί στα αντίστοιχα ταμεία που υπάγεται το προσωπικό των φορέων υποδοχής.

 

β.  Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς υποδοχής θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται.

 

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού, καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τους φορείς υποδοχής, του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.

 

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3920/2011.

 

                                                           

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

                                                       Άρθρο 12

                                           Διευθύνσεις Συντάξεων

      

 1. 1.          Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ 79/1990 (Α΄ 37) αντικαθίστανται ως εξής : «Οι Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80) αναδιαρθρώνονται ως εξής:

 

Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

α) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων.

β) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Μελών Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.,  Υπαλλήλων Ο.Τ.Α, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών.

γ) Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.

δ) Διεύθυνση Μεταβολών και  Δειγματοληπτικών Ελέγχων  επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων. 

ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας,   Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων.

 

Β΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

α) Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου.

β)  Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αυτοτελές Γραφείο Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.)

                                                                  

 1. 2.          Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής είναι οι ακόλουθες:

α)  Κανονισμός και εντολή πληρωμής συντάξεων

β)  Έκδοση πράξεων αναγνώρισης (ή περιορισμού) συντάξιμης υπηρεσίας.

γ)  Έκδοση ανακλητικών πράξεων.

δ)  Έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης.

ε)   Κοινοποίηση αρμοδίως των ανωτέρω πράξεων.

στ) Έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλο αναγνωρισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα (αναλογιστικό ισοδύναμο).

ζ)   Καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας σε περιπτώσεις που προβλέπεται αυτός από την κείμενη νομοθεσία.

η) Καθορισμός αν  υπηρεσία/προϋπηρεσία εν ενεργεία υπαλλήλου λογίζεται ως συντάξιμη .

θ)  Αναπροσαρμογή των συντάξεων όλων των ανωτέρω υπαλλήλων - λειτουργών, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ι)   Εκτέλεση, εντολή πληρωμής και κοινοποίηση των ανωτέρω πράξεων καθώς και των πράξεων  της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (ΕΕΠΚΣ).

ια) Εκτέλεση αποφάσεων  του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη.

ιβ)   Έκδοση καταλογιστικών πράξεων.         

ιγ) Απαντήσεις στη Βουλή ,σε δημόσιες Αρχές, σε φορείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί Ερωτήσεων, Αναφορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύσεως.

 

 1. 3.          Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων, διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα :

 

α. Τμήμα Α` Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν :

αα)  υπαλλήλους των Υπουργείων:

-  Εξωτερικών (συμπεριλαμβανομένων και των διπλωματικών υπαλλήλων),

- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων  και  του εκπαιδευτικού προσωπικού  των Ακαδημιών  του  Εμπορικού Ναυτικού),

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

- Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών λειτουργών),

-Πολιτισμού και Τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και των μουσικών της Ορχήστρας της που υπάγονται στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, καθώς και των υπαλλήλων και μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης), 

αβ) υπαλλήλους :

- της Βουλής,

- του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

- της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών

- της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

- της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) που υπάγονται στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου,

αγ)  υπαλλήλους και ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και του ΕΘΙΑΓΕ και

αδ)  το πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

 

β. Τμήμα Β΄  Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν:

αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς

- όλων των κατηγοριών και βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

ββ) υπαλλήλους :

- της Κεντρικής Υπηρεσίας του  Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

 

γ. Τμήμα Γ΄  Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν:

αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:

-   Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους),

- Εθνικής Άμυνας (εξαιρουμένων των στρατιωτικών),

- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ββ) υπαλλήλους :

- Ελληνική  Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤ.Α)

- Μετοχικού Ταμείου  Πολιτικών  Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

- Ρυθμιστικής  Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και

γγ) πολιτικό και εκπαιδευτικό  προσωπικό όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

 

δ. Τμήμα Δ΄  Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες, κατά το μέρος που αφορούν:

αα) υπαλλήλους των Υπουργείων:

- Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

- Προστασίας του Πολίτη (εξαιρουμένου του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και συμπεριλαμβανομένου  του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής),

ββ) υπαλλήλους :

- του Εθνικού Τυπογραφείου,

- του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ/ΝΠΔΔ),

- της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),

- της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη,

- του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),

- του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που υπάγονται στην ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου

 - του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) που υπάγονται στην ασφαλιστική-συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου

γγ) υπαλλήλους και εκπαιδευτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

 

 1. 4.          Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Μελών Α.Ε.Ι. και Ε.Π των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νομικών Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:

 

α. Τμήμα Α` Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν υπαλλήλους Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων των ιατρών.

 

β. Τμήμα  Β΄  Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, Βουλευτές, Νομάρχες, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.

 

γ. Τμήμα  Γ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν

αα) υπαλλήλους :

- Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

- των ΝΠΔΔ του άρθρου 1 του ν. 541/1977 (ΦΕΚ 42Α),

- Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

- Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),

- Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ-ΤΑ)

- Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)

- ΝΠΔΔ που η καταβολή των συντάξεών τους δεν βαρύνει το Δημόσιο

ββ) ασφαλισμένους πρώην ΤΑΚΕ

γγ) αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης που είναι συνταξιούχοι ΟΓΑ

δδ) ανασφάλιστους Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης

 

δ. Τμήμα  Δ΄ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν:

αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς

- όλων των κατηγοριών και βαθμίδων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ,

- της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ),

- της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας ,

- των Εκκλησιαστικών Σχολών

ββ) υπαλλήλους και  συμβούλους του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) .

γγ) υπαλλήλους και ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών,

δδ) υπαλλήλους και μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι) .

εε) εκπαιδευτικούς αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής καθώς και υπαλλήλους:

- του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (ΝΠΔΔ),

- του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),

- της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των λοιπών δημοσίων βιβλιοθηκών.

 

 1. 5.          Η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:

 

α.  Τμήμα Α’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

β. Τμήμα Β’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν :

- Αξιωματικούς των  Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος

- Πολεμικές Συντάξεις και 

- Συντάξεις Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Αμάχου Πληθυσμού.

 

γ. Τμήμα Γ’ Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 αρμοδιότητες κατά το μέρος που αφορούν Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων,  των  Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

 1. 6.          Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και  Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών  Συντάξεων, είναι οι ακόλουθες:

α) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων.

β) Χορήγηση τριμήνου σύνταξης.

γ) Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού.

δ) Χορήγηση ή διακοπή ΕΚΑΣ.

ε) Χορήγηση ή διακοπή οικογενειακών επιδομάτων.

στ) Εξυπηρέτηση δανείων.

ζ) Χορήγηση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.

η) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή πράξεων κανονισμού, μετά την συμπλήρωση της προβλεπόμενης ηλικίας συνταξιοδότησης.

θ) Ενέργειες, λόγω αλλαγής της προσωπικής κατάστασης, ενηλικίωσης ορφανών και λήξη της προβλεπόμενης ημερομηνίας φοίτησης συνταξιούχων.

ι) Αναστολή, περιορισμός, επαναχορήγηση και χωρισμός σύνταξης.

ια) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

ιβ) Έλεγχος ύψους εισοδήματος, όπου αυτό επηρεάζει το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης ή επιδομάτων.

ιγ) Ενέργειες σε περίπτωση μεταβολής των ποσών  σύνταξης ή των παρακολουθούντων τη σύνταξη επιδομάτων λόγω μεταβολών των μισθών ενέργειας ή άλλης αναπροσαρμογής , όταν δεν εκδίδεται  συνταξιοδοτική πράξη.

ιδ) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στη Διεύθυνση  και αφορούν μηχανογραφικές εφαρμογές των συντάξεων.

ιε) Εκκαθάριση και ενέργειες για την πληρωμή σύνταξης οφειλόμενης στους κληρονόμους αποβιωσάντων συνταξιούχων που προκύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

ιστ) Επανέκδοση εντολής πληρωμής λόγω απώλειας ή καταστροφής.

ιζ) Ενέργειες για την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας στους συνταξιούχους.

ιη) Ενέργειες για την επιστροφή σύνταξης προκειμένου ο χρόνος υπηρεσίας να είναι συντάξιμος.

ιθ) Απαντήσεις στη Βουλή ,σε δημόσιες Αρχές , σε φορείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί Ερωτήσεων, Αναφορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύσεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

κ) Διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των, μέσω της Δ/νσης, ασκουμένων ενώπιον των αρμοδίων Κλιμακίων του, ενστάσεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων  και διατύπωση απόψεων επί των ισχυρισμών των ενισταμένων.

κα) Ενέργειες επί οικονομικών υποθέσεων δικαιωθέντων στρατιωτικών συνταξιούχων.

κβ) Έλεγχος καταβαλλομένων συντάξεων ως προς την ορθή εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων.

κγ) Συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης του ελέγχου.

κδ) Επεξεργασία στοιχείων ελέγχου.

κε) Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

κστ) Άσκηση ένστασης κατά των πράξεων κανονισμού καθώς και κατά των πράξεων κατά την εκτέλεση αυτών, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων  Κανονισμού Συντάξεων στις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και  του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού  και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων.

κζ) Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέσματα των ελέγχων η οποία υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.

κη) Λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

 1. 7.          Η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών  Συντάξεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τμήματα:

 

α. Τμήμα Α` Διενέργειας Μεταβολών

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 7 υπό στοιχεία α’ μέχρι και κα’, αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων των υπαλλήλων του Υπουργείου  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

β. Τμήμα Β΄ Διενέργειας Μεταβολών

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 7 υπό στοιχεία α’ μέχρι και κα’,αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών καθώς και επί των συντάξεων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών.

 

γ. Τμήμα Γ΄ Διενέργειας Μεταβολών

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 7 υπό στοιχεία α’ μέχρι και κα’, αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.

 

δ. Τμήμα Δ’ Δειγματοληπτικών Ελέγχων

           

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 7 υπό στοιχεία κβ’ μέχρι και κζ’, αρμοδιότητες επί των συντάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης αυτής.

 

 1. 8.          Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες:

 

α) Μελέτη και εισήγηση προτάσεων τροποποίησης των διατάξεων της  συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου ή των συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ.

β) Κατάρτιση η επεξεργασία νομοσχεδίων συνταξιοδοτικού περιεχομένου που αφορούν τις συντάξεις του Δημοσίου ή τις συντάξεις Ν.Π.Δ.Δ.

γ) Συγκέντρωση και ταξινόμηση της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ως και η διαρκής η περιοδική κωδικοποίηση αυτής.

δ) Παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισμένων του Δημοσίου, για κύρια σύνταξη.

ε) Συγκέντρωση των πάσης φύσεως οικονομικών και στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στις συντάξεις, ως και μεθοδική κατάταξη και επεξεργασία αυτών για  την υποβοήθηση της χάραξης της πολιτικής  που αναφέρονται γενικά στις συντάξεις.

στ) Έκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου.

ζ) Απαντήσεις στη Βουλή, σε δημόσιες Αρχές, σε φορείς και σε μεμονωμένους πολίτες επί Ερωτήσεων, Αναφορών, ερωτημάτων και αιτημάτων συνταξιοδοτικής φύσεως, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

η) Παρακολούθηση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την ασφάλιση των εργασιακά μετακινουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών εντύπων.

θ) Διενέργεια των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2592/98.  

ι) Παρακολούθηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας της αλλοδαπής και συγκέντρωση διεθνών στατιστικών στοιχείων του τομέα των συντάξεων.

ια) Άσκηση ενδίκων μέσων κατά των πράξεων του αρμοδίου κλιμακίου καθώς και των αποφάσεων των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ιβ) Επιμέλεια της εκδίκασης ενστάσεων, κατά  εκδιδομένων πράξεων από τις Διευθύνσεις     Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων.

ιγ) Επιμέλεια της εκδίκασης προσφυγών κατά πράξεων κανονισμού συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών, στους οποίους, σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα.

ιδ) Κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους των αποφάσεων, που εκδίδονται από την  επιτροπή του άρθρου 1 του Α.Ν. 599/1968 (Α`258).

ιε) Επιμέλεια για την αναγνώριση της διάρκειας συντάξιμης υπηρεσίας, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του Α.Ν. 599/1968, σε περίπτωση αδυναμίας  απόδειξης τμήματος αυτής από επίσημα στοιχεία.

ιστ) Επιμέλεια εκδίκασης των αιτήσεων αναθεώρησης κατά πράξεων της ανωτέρω Επιτροπής και κοινοποίηση των εκδιδομένων από αυτήν αποφάσεων.

ιζ) Βοηθητικές εργασίες για τη λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών, των άρθρων 1 και 4 του Α.Ν. 599/1968.

 

 1. 9.          Η Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τμήματα:

 

α. Τμήμα Α΄ Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας.

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 9, υπό στοιχεία α’ μέχρι και ζ’ αρμοδιότητες.

 

β. Τμήμα Β` Διεθνών Σχέσεων

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 9, υπό στοιχεία η’ μέχρι και ι’ αρμοδιότητες.

 

γ. Τμήμα Γ΄  Άσκησης Ενδίκων Μέσων

Το Τμήμα αυτό έχει τις αναφερόμενες στην παρ. 9, υπό στοιχεία ια’ μέχρι και ιζ’ αρμοδιότητες.

 

 1. 10.          Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Διεκπεραίωσης - Αρχείου και    Πληροφόρησης Πολιτών είναι οι ακόλουθες:

α) Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στις Διευθύνσεις Συντάξεων εγγράφων και συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

β) Διεκπεραίωση των Εγγράφων.

γ) Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων.

δ) Επιμέλεια εκτύπωσης και διανομής εγκυκλίων, καθώς και των κάθε φύσης εντύπων, των σχετικών με τις Διευθύνσεις Συντάξεων.

ε) Χορήγηση αντιγράφων, από έγγραφα των συνταξιοδοτικών φακέλων.

στ) Ταξινόμηση, και φύλαξη των συνταξιοδοτικών φακέλων.

ζ) Τοποθέτηση των επιστρεπτέων Εγγράφων στους οικείους συνταξιοδοτικούς φακέλους.

η) Τήρηση και φύλαξη του πρωτοτύπου των εκδιδομένων πράξεων ή αποφάσεων κατ` έτος βιβλιοδετούμενων σε τόμους.

θ) Ταξινόμηση των εγγράφων, που παραμένουν ή περιέρχονται για φύλαξη στο Αρχείο.

ι) Επιμέλεια δακτυλογράφησης και παραβολής των εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων των Διευθύνσεων Συντάξεων.

 

 1. 11.          Οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών  ορίζονται ως εξής:

α) Υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών για διάφορα θέματα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, όπως για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, τον υπολογισμό αυτής και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.

β). Επιμέλεια άμεσης διαβίβασης των αιτήσεων παροχής πληροφοριών ή των αναφορών παραπόνων των πολιτών στις καθ΄ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης και αποστολή αιτιολογημένων απαντήσεων προς τους πολίτες, εντός των τασσόμενων από το νόμο προθεσμιών.

γ). Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών και της Αίθουσας Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

δ). Συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντάξεων και με το Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για την άμεση και αποτελεσματική πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την έκβαση της υπόθεσής τους στα διάφορα στάδια επεξεργασίας της.

ε). Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων και λοιπών εγγράφων, επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής καθώς και χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

στ). Εκτύπωση και χορήγηση αντιγράφων συνταξιοδοτικών πράξεων νέων συνταξιούχων και ενημέρωσή τους για τα συνταξιοδοτικά δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξής τους.

ζ). Ενέργειες για αντιμετώπιση μεταβολών της συνταξιοδοτικής κατάστασης των συνταξιούχων, όπως διαγραφή, αλλαγή διεύθυνσης και αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού.

η). Έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων και οδηγιών σχετικά με

θέματα των Διευθύνσεων Συντάξεων.

θ). Μέριμνα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 ι). Καταγραφή υποδείξεων των πολιτών και προώθησή τους στις αρμόδιες

υπηρεσιακές μονάδες για την αξιοποίησή τους.

 

 1. 12.          Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο  Δ.Α.Υ.Κ. με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη, της Διαδικτυακής Εφαρμογής Δ.Α.Υ.Κ. και

β) Παροχή τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών προς τις Διευθύνσεις Προσωπικού-Οικονομικού των Υπουργείων,  των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α  α΄ και β΄ βαθμού σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων στο Δ.Α.Υ.Κ.

 

Άρθρο 13

Τροποποίηση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

περί ενδίκων μέσων

 

 1. 1.          Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντάξεων, των βοηθημάτων και των επιδομάτων που βαρύνουν το Δημόσιο και πληρώνονται από αυτό, με εξαίρεση τις προσωπικές συντάξεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κώδικα από τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με πράξη που εκδίδεται από το Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων.»

 

 1. 2.          Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται, ως εξής: 

«2.  Η ένσταση ασκείται:

α) Από το Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών, Δειγματοληπτικών Ελέγχων και Άσκησης Ενδίκων Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί εσφαλμένη εφαρμογή συνταξιοδοτικών διατάξεων.

β) Από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και μόνο κατά το μέρος του κανονισμού σύνταξης, μέσα σε έξι μήνες από τον κοινοποίηση της πράξης.»

 

 1. 3.          Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Η διόρθωση οιουδήποτε στοιχείου που εκ παραδρομής ενεφιλοχώρησε στις πράξεις  οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να γίνει από το όργανο που τις έχει εκδώσει μετά την υποβολή αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόμενο, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης.

Το ίδιο όργανο μπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την πράξη που εξέδωσε χωρίς περιορισμό από προθεσμία  αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.»

 

 1. 4.          Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 66 του π.δ 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 «Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης και οι αποφάσεις της παραπάνω Επιτροπής κοινοποιούνται στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ασκήσει κατ΄ αυτών τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο μέσα σε έξι μήνες από τότε  που θα περιέλθουν σ΄ αυτόν.»

 

 1. 5.          Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007  αντικαθίστανται ως εξής:

«Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών εντός έξι μηνών από την έκδοσή τους, καθώς και από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον εντός έξι μηνών από την κοινοποίησή τους.»

 

 1. 6.          Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων που είναι σχετικές με την εκτέλεση των πράξεων ή των αποφάσεων κανονισμού συντάξεων σε βάρος του Δημοσίου καθώς και κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονομικών των σχετικών με την πληρωμή των συντάξεων γενικά, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισμό για σύνταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, μπορεί να ασκηθεί ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε που παρήλθε δίμηνο από την ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για έκδοση της πράξης που παραλείφθηκε.»

 

 1. 7.          Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 66 του Κώδικα αυτού, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την προθεσμία άσκησης της ένστασης της παραγράφου αυτής.»

 

 1. 8.          Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων π.δ. 168/2007 (Α΄  209), αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντάξεων, των βοηθημάτων και των επιδομάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, γίνεται από τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με πράξη που εκδίδεται από το Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων.»

 

 1. 9.          Οι διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

 «3. Η πράξη  κανονισμού σύνταξης υπόκεινται σε ένσταση που ασκείται για οποιονδήποτε λόγο στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, η οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης των Διευθύνσεων Συντάξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, και από δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Διευθύνσεων Συντάξεων ως μέλη, οι οποίοι δεν μετείχαν άμεσα ή έμμεσα στην έκδοση και τον έλεγχο της πράξης  που προσβάλλεται και οι οποίοι αναπληρώνονται από ισάριθμους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντάξεων της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης.»

 

 1. 10.          Οι διατάξεις των περ. α΄ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 «4.  Η ένσταση ασκείται:    

α) Από το Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών, Δειγματοληπτικών Ελέγχων και Άσκησης Ενδίκων Μέσων εφόσον, κατά το διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί εσφαλμένη εφαρμογή συνταξιοδοτικών διατάξεων  και

 β) Από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρων εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της πράξης.»

 

 1. 11.          Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Η διόρθωση οιουδήποτε στοιχείου που εκ παραδρομής ενεφιλοχώρησε στις πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να γίνει από το όργανο που τις έχει εκδώσει μετά την υποβολή αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόμενο, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης.

Το ίδιο όργανο μπορεί να διορθώσει αυτεπάγγελτα την πράξη που εξέδωσε χωρίς περιορισμό από προθεσμία αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 5 του άρθρου αυτού.»

 

 1. 12.          Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 105 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης και οι αποφάσεις της Επιτροπής, που αναφέρεται στην παρ. 3, κοινοποιούνται στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ασκήσει κατ΄ αυτών τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο μέσα σε έξι μήνες από τότε  που θα περιέλθει σ΄ αυτόν η πράξη ή η απόφαση.»

.

 1. 13.          Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 106 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του οικείου  Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών εντός έξι μηνών από την έκδοσή τους, καθώς και από κάθε ένα που έχει έννομο συμφέρον εντός έξι μηνών από την κοινοποίησή τους.»

 

 1. 14.          Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 107 του π.δ. 168/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων που είναι σχετικές με την εκτέλεση των πράξεων ή των αποφάσεων κανονισμού συντάξεων σε βάρος του Δημοσίου καθώς και κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού Οικονομικών των σχετικών με την πληρωμή των συντάξεων γενικά, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισμό για σύνταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, μπορεί να ασκηθεί ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε που παρήλθε δίμηνο από την ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για έκδοση της πράξης που παραλείφθηκε.»

 

 1. 15.          Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 107 του π.δ. 168/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 66 του π.δ. 169 /2007, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την προθεσμία άσκησης της ένστασης της παραγράφου αυτής καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 105 του Κώδικα αυτού.»

                  

 1. 16.          α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου και αυτού καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

 

β. Από την καθοριζόμενη, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού καταργούνται τα άρθρα 8-14 του π.δ 79/1990 καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ 509/1991 (Α΄ 190).

 

γ. Με απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται ετησίως το μέγεθος και τα κριτήρια του δείγματος των ελέγχων που διενεργεί το Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών  Συντάξεων.

Άρθρο 14

                                              Έκταση εφαρμογής

 

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276).

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Υπέρ της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ένταξης προσφύγων οι Έλληνες έφηβοι

25/06/2022 - 13:02 - Το 89% των εφήβων και νέων στην Ελλάδα πιστεύει ότι η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών αλλά και...

Τράπεζες και σούπερ μάρκετ οι πρώτες για «ψηφιακή κάρτα εργασίας»

25/06/2022 - 12:56 - Από τις τράπεζες και από τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους ξεκινά από την 1η...

«Σιωπή ασυρμάτου» με εξαιρέσεις στη διεθνή κατακραυγή για την κατάργηση των αμβλώσεων

25/06/2022 - 12:52 - Αίσθηση προκαλεί η «σιωπή ασυρμάτου» της κυβέρνησης και ειδικότερα, έστω ενός, εκ των...

Ρύθμιση για την ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα προϊδοποιεί τους καταναλωτές

25/06/2022 - 12:34 - Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής των κυμαινόμενων...

Snik – Light: Η πρώτη τους αντίδραση on camera μετά το άγριο επεισόδιο μεταξύ τους στα MAD VMA (vid)

25/06/2022 - 11:48:19 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Επτά μαρτυρίες για τα γεγονότα στο Βιολογικό του ΑΠΘ

insidestory.gr Οι επτά φοιτητές στο Βιολογικό του ΑΠΘ που μίλησαν στο inside story, εδώ και μήνες εργάζονται ανάμεσα σε δακρυγόνα, πέτρες και...

Δείτε όλο το άρθρο
Ποιος θα θερίσει την alt right του Μητσοτάκη μετά τις εκλογές;

Ποιος θα θερίσει την alt right του Μητσοτάκη μετά τις εκλογές; Φωτεινή Λαμπρίδη Κλείδωμα Άρθρου:  Free Ο πρώτος που βγήκε να πανηγυρίσει για την...

Δείτε όλο το άρθρο
ΝΑΤΟ: Βέτο προαναγγέλλει ο Τσαβούσογλου

Τον μεγαλοϊδεατισμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια ομιλίας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Πενήντα χρόνια πίσω με τη μηχανή του χρόνου

Πενήντα χρόνια πίσω με τη μηχανή του χρόνου Στέλιος Κούλογλου Κλείδωμα Άρθρου:  Free Όποιος(α) αμφιβάλλει ότι έχουμε μπει στην εποχή του...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Alco για το Open (30-5-2022) Δημοσκόπηση της Alco για το Open. Προβάδισμα ΝΔ με 8,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega (25-5-2022) Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Προβάδισμα ΝΔ με 10,4 %.  Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τιμώμενη Χώρα στην 86η ΔΕΘ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τιμώμενη Χώρα στην 86η ΔΕΘ


Δυναμικά επανέρχεται ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας στην 86η ΔΕΘ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ετοιμάζονται να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη φετινή...


Δείτε θέμα και σχόλια