Επιτροπές Δήμου Κορυδαλλού

Οικονομική Επιτροπή

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 8 μέλη. Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης και με απόφασή του ορίζει αναπληρωτή του.  Από τα μέλη, 4 εκλέγονται από την πλειοψηφία και 3 από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας. 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Ελένη Γαλανοπούλου
 2. Βασίλης Συγλέτος
 3. Ελευθερία Κωτσίδου
 4. Μιχάλης Λώνας
 5. Μαρία Διακάτου
 6. Νίκος Χουρσαλάς
 7. Γιώργος Βιδάλης
 8. Καίτη Κυλάκου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μαρία Γιαννακάκη
 2. Γιάννης Πάχος
 3. Δημήτρης Χριστοφορίδης
 4. Γιάννης Μελάς
 5. Κώστας Σπέης
   

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από 8 μέλη. Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος και με απόφαση ορίζει αναπληρωτή του. Από τα μέλη,  5 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη και 3 στους συνδυασμούς της μειοψηφίας.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Ελένη Γαλανοπούλου
 2. Βασίλης Συγλέτος
 3. Γιάννης Πάχος
 4. Μαρία Γιαννακάκη
 5. Ανδρέας Καπιτσίνος
 6. Γιώργος Γκόγκος
 7. Αλέξης Θανόπουλος
 8. Ηλίας Κρούπης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΙΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μαρία Διακάτου
 2. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης
 3. Μιχάλης Ευθυμιάδης 
 4. Γιώργος Βιδάλης
 5. Ελευθερία Παπουτσιδάκη

Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Ο Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης καθιερώνει ένα νέο θεσμό, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που δίνει τη δυνατότητα σε εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας να συμμετάσχουν στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και να εκφράζουν άποψη για σημαντικά θέματα.
Με βάση το άρθρο 76 του «Καλλικράτη», η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορυδαλλού συμμετέχουν 50 μέλη, περιλαμβανομένου του Δημάρχου, που είναι ο Πρόεδρος του σώματος.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο έχει ψηφίσει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορυδαλλού (2015) αποτελείται από τα εξής μέλη:
Πρόεδρος: 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μέλη: 

 1. Κεφάλας Δημήτριος

 2. Κοπαλάς Νικόλαος

 3. Τριανταφύλλη Μαρία

 4. Εττζόγλου Κωνσταντίνα

 5. Καζέπης Γεώργιος

 6. Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

 7. Χριστόπουλος Παναγιώτης

 8. Λιναρδάτος Ελευθέριος

 9. Τσίγκας Γεώργιος

 10. Μπούγας Δημήτριος

 11. Ρουσάκη Μαρουλιώ

 12. Γιαννακοπούλου Κλεονίκη

 13. Καλιαροπούλου –Σίμου Τατιάνα

 14. Χαρίσης Ιωάννης

 15. Καραμπούλη Ελένη

 16. Ματίδου Καλομοίρα

 17. Δημητρίου Γεώργιος

 18. Αλεξανδρίδης Λάζαρος

 19. Χρήστου Βασιλική

 20. Μαγκλάρα Πηνελόπη

 21. Λίντας Νικόλαος

 22. Οικονόμου Άννα

 23. Ζώρζος Γεώργιος

 24. Μιχαηλίδου –Μπατμάνογλου Ευγενία

 25. Σμυρναίου Κωνσταντίνα

 26. Μαραζιώτης Δημήτριος

 27. Κανονίδης Ιορδάνης

 28.  Κρατημένος Δημήτριος

 29. Κατερλής Ιπποκράτης

 30. Μουστάκας Δημήτριος

 31. Κλάδης Παναγιώτης

 32. Μαργαρίτη Ζωή

 33. Παπαδά Μοσχούλα

 34. Θανόπουλος Αλέξης

 35. Γκόγκος Γεώργιος

 36.  Βιδάλης Γεώργιος

 37.  Κυλάκου Καίτη

 38. Κατσάνου Μερόπη

 39. Θεοφιλίδης Φίλιππος

 40. Κασιμάτης Χρήστος

 41. Μπούρας Επαμεινώνδας

 42. Φωτόπουλος Σταμάτιος

 43. Ζουγανέλης Γεώργιος

 44. Κουράκη Αθανασία

 45. Χαϊκάλη Μαρία

 46. Τσιάνος Παναγιώτης

 47. Βαρδαλάκος Εμμανουήλ

 48.  Λαζαρίδης Γεώργιος

   

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελεί το βασικό θεσμικό όργανο χάραξης και επεξεργασίας της πολιτικής του Δήμου σε θέματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
 
Η ΔΕΠ εισηγείται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν στην:
- καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.
- κατανομή των πιστώσεων και της λειτουργικές τους δαπάνες.
- ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολικών μονάδων.
- ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων καθώς και στην επισκευή και συντήρησή τους.
- εποπτεία του έργου των Σχολικών Επιτροπών.

      Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελείται από:

 

Πρόεδρος ΔΕΠ: Ιωάννα Καλομπράτσου, δημοτική σύμβουλος.
 

Τακτικά Μέλη:

 Αθανασάκος Αθανάσιος, Διευθυντής 5ου Γυμνασίου

 Βάσιος Παύλος, Διευθυντής 17ου Δημοτικού Σχολείου

Κατσούλης Νικόλαος, Καθηγητής 4ου Γυμνασίου

Κρατημένος Δημήτριος, Διευθυντής 18ου Δημοτικού Σχολείου

Θρουβάλας Γεώργιος, Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού

Αναπληρωματικά μέλη: Οικονομίδης Ασημάκης,

Διευθυντής 4ου Λυκείου Κατσάνου Χάιδω, Διευθυντής 9ου Δημοτικού Σχολείου

Αλεξανδρίδης Λάζαρος, Διευθυντής 8ου Γυμνασίου

Καπλάνη Μαρία, Διευθυντής 8ου Δημοτικού Σχολείου

Παπαθανασίου Δημήτριος, Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού.


Πολιτικά άρθρα Τι δεν αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ για το μεταναστευτικό

Νότης Μαριάς

Στις 6 Αυγούστου δημοσιεύσαμε άρθρο μας με τίτλο «άμεση αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου εδώ και τώρα για λόγους εθνικής ασφάλειας» καθώς ήταν για...

Δείτε όλο το άρθρο
Μετρό - Γιατί διχάζουν τη Θεσσαλονίκη πάλι;

Γιάννης Μαγκριώτης

Η Θεσσαλονίκη είχε και έχει μεγάλα πλεονεκτήματα από τη θέση της και την ιστορική της εξέλιξη. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλούς τομείς και σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητους

Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητουςΟ ξεκάθαρος στόχος της κυβέρνησης για μείωση των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,...

Δείτε όλο το άρθρο
Υπουργείο Ζέσης και Θέρμης

Υπουργείο Ζέσης

και ΘέρμηςΠαντελής Μπουκάλας Οπου, κάποια στιγμή, του κύκλου τα γυρίσματα σε φέρνουν στη δυσάρεστη θέση να πεις καλό λόγο για τον κ. Μάκη Βορίδη. Οχι...

Δείτε όλο το άρθρο
Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησης: ιδέες από τη συζήτηση για την οργάνωση των κομμάτων

Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησηςΒάλια Αρανίτου Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει για τα καλά στους κόλπους της Αριστεράς μια ευρεία...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα» (8-9-2019) Στις 16,1 ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δημοσκόπηση της εταιρείας Marc .Συγκεκριμένα, από τη δημοσκόπηση που... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Public Issue (5-7-2019) - πολιτικό βαρόμετρο Πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ, που φτάνει ακόμη και τις 15,5 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφει δημοσκόπηση της Public Issue για τις εκλογές της... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
263.737 επισκέπτες στην 84η ΔΕΘ

263.737 επισκέπτες στην 84η ΔΕΘ


Οι Θεσσαλονικείς -και όχι μόνο- «αγκάλιασαν» τη φετινή διοργάνωση και γιόρτασαν για μία ακόμα χρονιά με τον ιστορικό θεσμό της πόλης Πάνω από το...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο Τραμπ: Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου «δεν αποτελεί πρόβλημα» Τραμπ: Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου «δεν αποτελεί...

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε τις επιπτώσεις από την κατακόρυφη αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά τις...

Νέα Τεχνολογίας Το είδαμε και αυτό! Ζητάνε ως και 5 χιλιάρικα για το Samsung Galaxy Fold στη γκρίζα αγορά Το είδαμε και αυτό! Ζητάνε ως και 5 χιλιάρικα για το...

Μπορεί η επίσημη τιμή του Samsung Galaxy Fold να είναι 2 χιλιάρικα περίπου, αλλά πολλοί μεταπωλητές και ιδίως...

Κύπρος - Ειδήσεις HE:Καμία επίσημη ενημέρωση για άνοιγμα των Βαρωσίων HE:Καμία επίσημη ενημέρωση για άνοιγμα των Βαρωσίων

Τα Ηνωμένα Εθνη θα συνεχίσουν να καθοδηγούνται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την...

Ειδήσεις υγείας Μεσημεριανός ύπνος: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού &εμφράγματος Μεσημεριανός ύπνος: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού...

Ο μεσημεριανός ύπνος μία ή δύο φορές την εβδομάδα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού,...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Ελένη Μενεγάκη: Aποχώρηση - βόμβα από την εκπομπή της Ελένη Μενεγάκη: Aποχώρηση - βόμβα από την εκπομπή της

Όλο εκπλήξεις φέτος η Ωραία Ελένη

Νέα για αυτοκίνηση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μέγαρα 4ος: Κυριαρχία Μπεγνή & φοβερός αγώνας στην Supersport Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μέγαρα 4ος: Κυριαρχία...

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μέγαρα 4ος: Κυριαρχία Μπεγνή & φοβερός αγώνας στην SupersportΜε μπόλικο...

Αγροτικά Νέα 30 startups 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας 30 startups 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής...

Επενδυτές, αγρότες και περισσότερες από 30 startups από κάθε γωνιά του πλανήτη συμμετείχαν στο 4ο ...

Πολιτιστικά Νέα Ο Eric Burdon για την Ελλάδα, τη ροκ και τη ζωή (video) Ο Eric Burdon για την Ελλάδα, τη ροκ και τη ζωή (video)

Στην Ελλάδα επέστρεψε για τη μεγάλη συναυλία, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, ο Eric Burdon, θρύλος...

Εκπαιδευτικά Νέα Μέχρι την Παρασκευή η εγκύκλιος για τις εγγραφές των νεοεισαχθέντων στα Πανεπιστήμια Μέχρι την Παρασκευή η εγκύκλιος για τις εγγραφές των...

Μέσα στην εβδομάδακαι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή θα εκδοθεί η εγκύκλιος  για  την εγγραφή των...

Τουρισμός - Ειδήσεις Οινικές προτάσεις για το τριήμερο Οινικές προτάσεις για το τριήμερο

Με τον τρύγο να βρίσκεται σε εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η περίοδος είναι ιδανική για μια...

Επιστήμη - ειδήσεις Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας (video) Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο...

Την ύπαρξη υδρατμών στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, ο οποίος βρίσκεται στη δυνητικά φιλόξενη για ζωή ζώνη...

Ξεχωριστές ειδήσεις Καυγαδάκι προκάλεσε παραλίγο τραγωδία σε αγώνα autocross Καυγαδάκι προκάλεσε παραλίγο τραγωδία σε αγώνα autocross

Τέσσερις θεατές χρειάστηκε να νοσηλευτούν.