Επιτροπές Δήμου Χαϊδαρίου

   

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):

«1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.


Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

2.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4.Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):
«6.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.»

Για τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου δείτε τη σχετική ενότητα:
Δημοτικό Συμβούλιο- Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) από 1.1.2011.
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΗΝΑ
ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜΙΛ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ
   

Οικονομική Επιτροπή

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

γ) προελέγχει τον απολογισμό,

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,

ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4.Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου. (παρ.4 άρθρο 84 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), η οποία αναφέρεται στον προϋπολογισμό της δημοτικής κοινότητας:

«3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.

Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε δημοτική κοινότητα.

Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.»

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) από 1.1.2011.

Για το ισχύον καθεστώς μέχρι 31.12.2010 δείτε το άρθρο 103 του Ν.3463/2006.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 


 


   

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης :

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
 

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. (παρ 3 άρθρο 76 ν. 3852/10)

Δεδομένης της σαφούς οριοθέτησης από το νομοθέτη, η επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει για άλλα θέματα πέραν των προαναφερομένων. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) από 1.1.2011.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παναγιωτάτος Νικόλαος

 

ΜΕΛΗ

 1. Καλογεροπούλου Ζωή 
 2. Παπαδόπουλος Ιωακείμ
 3. Καπετανίδης Ευστράτιος ,Αναπληρωτής Σακκάτος Δημήτριος 
 4. Μωυσιάδης Χρήστος , Αναπληρώτρια Φανού Ευαγγελία
 5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος
 6. Γιαχνή Ευαγγελία , Αναπληρώτρια Δηλαβέρη Κατερίνα 
 7. Μυζήθρας Γεώργιος , Αναπληρωτής Δημητροκάλλης Εμμανουήλ 
 8. Κυριακάκης Δημήτριος 
 9. Βραχλιώτης Διονύσιος
 10. Σκούρος Γεώργιος, Αναπληρωτής Χατζηηλίας Παναγιώτης 
 11. Δεσάντης Πλάτωνας
 12. Ρόης Ιωάννης, Αναπληρωτής Νικολετάκης Δημήτριος
 13. Δρούγκας Χρήστος, Αναπληρωτής Σορώκος Ηλίας
 14. Λαζαρακόπουλος Νικόλαος
 15. Δημητριάδης Δημοσθένης
 16. Συργιανόγλου Γεώργιος
 17. Μπέτση Τζένη 
 18. Μπακλαβά-Στρατίκη Μαρία
 19. Τσαμπάζογλου Αντιγόνη,Αναπληρωτής Μεντεσίδης Θεόφιλος 
 20. Χατζηπαναγιώτου Κυριάκος
 21. Παππάς Αναστάσιος, Αναπληρωτής Φωτεινάκης Κωνσταντίνος
 22. Ρούσσος Γεώργιος
 23. Κοντογιάννη Σοφία ,Αναπληρωτής Κατσανεβάκης Πέτρος 
 24. Κολοκυθάκος Αλέξανδρος
 25. Δέγλερης Μαρίνος 
 26. Σκούρα Σπυριδούλα 
 27. Λινάρδου Λαυρεντία
 28. Γούσιας Ευγένιος
 29. Κλάδος Ιωάννης 
 30. Κουβέλης Ιωάννης
 31. Ξυνογαλάς Κωνσταντίνος
 32. Κρυστάλλης Φάνης 
 33. Πουμπλάκη Δήμητρα
 34. Χαβιάρας Στέλιος
 35. Κνήτου Κατερίνα 
 36. Αλέπης Σοφοκλής
 37. Γιαννόπουλος Αντώνιος 
 38. Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ 
 39. Κέντρης Ιωάννης

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 υπ’ αριθ. απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β’).

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. 
2. Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας. 
3. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου. 
4. Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Χαϊδαρίου. 
5. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
7. Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
8. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της οικείας Σχολικής Επιτροπής ή του οικείου Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας. 
9. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων. 
10. Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
11. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου 94 Ν.3852/2010. 
12. Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διακοπή μαθημάτων, λόγω επιδημικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσουκνίδας Κων/νος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεοδώρου Χριστιάννα

ΜΕΛΗ
Τάμπαλης Κωνσταντίνος, Δ/ντης σχολείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Μακρή Μαρίνο
Πανταγιάς Δημήτριος, Δ/ντης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Τομαδάκη Χαράλαμπο.
Δημήτριος Τσουκάλης, εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρώτρια την Σακουλογεωργα Χρυσάνθη
Αικατερίνη Νομίδη, εκπρόσωπος ΕΛΜΕ, με αναπληρωτή τον Στυλιανουδάκη Ζαχαρία
Στασινόπουλος Χαράλαμπος, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων, με αναπληρωματικό μέλος την Βελέντζα Αθανασία
Μαλλιώτης Γεώργιος, λαϊκό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Τούμπα Μαρία
Ζορμπάς Παναγιώτης, λαϊκό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Βουτσά Τζίνο
Ντάση Αικατερίνη, λαϊκό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Σταθοπούλου Αικατερίνη
Νικολόπουλος Κων/νος, λαϊκό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Προφύρη Παναγιώτη
Βυθούλκα Γιάννα, εκπρόσωπος δημοτικής παράταξης, με αναπληρωματικό μέλος Πρίφτη Ευαγγελία
Μαλλιώτης Γεώργιος, εκπρόσωπος δημοτικής παράταξης, με αναπληρωματικό μέλος Ασπρογέρακα Κωνσταντίνο
Λυμπουσάκη – Γεωργιάδη Ειρήνη, εκπρόσωπος δημοτικής παράταξης, με αναπληρωματικό μέλος Γαβρόγου Σοφία
Κανελλοπούλου Γεωργία, εκπρόσωπος δημοτικής παράταξης, με αναπληρωματικό μέλος Νιάρχου Αγγελική

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου

ΜΕΛΗ

Αθηνά Μπούτση
Βασίλειος Παντελάρος
Αικατερίνη Κνήτου
Γεώργιος Ιωακειμίδης
Μαρία Ματθαίου
Σοφοκλής Αλέπης
Δημήτριος Ντάτσο (Dhimitris Daco)
Roobina Bibi

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΖΕΡΒΑ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημοτική Σύμβουλος
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΖΕΡΒΑ, Δημοτική Σύμβουλος
3. ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Δημοτική Σύμβουλος
4. ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος
5. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ , δημότισσα
6. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, δημότης
7. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΑΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΑ, δημότισσα
8. ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ, δημότισσα
9. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ, δημότισσα
10. ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΝΤΖΗ-ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, δημότισσα
11. ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΗ , δημότισσα
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ντης Σχολ. Μονάδας
13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΗ, Δ/ντρια Σχολ. Μονάδας
14. ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΥΛΗ, Δ/ντρια Σχολ. Μονάδας
15. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρόσωπος γονέων
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ , αντίστοιχα
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΕΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Δημοτικός Σύμβουλος.
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΛΛΗ, δημότισσα
6. ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΥΡΙΑΖΕΛΟΥ, δημότισσα
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΚΕΛΗ, δημότισσα
8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΤΤΑΚΑ, δημότισσα
9. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ, δημότης
10.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΑΛΗ, δημότισσα
11.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ, δημότισσα
12.ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δ/ντρια Σχολ. Μονάδας
13.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΛΚΑΣ, Δ/ντης Σχολ. Μονάδας
14.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ Δ/ντρια Σχολ. Μονάδας
15.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΙΦΤΗ, Εκπρόσωπος γονέων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΘΕΡΜΟΥ
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΕΛΕΝΗ ΘΕΡΜΟΥ, Δημοτική Σύμβουλος
2. ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ, Δημοτική Σύμβουλος
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ, Δημοτική Σύμβουλος
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, δημότης
6. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ, δημότης
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ, δημότης
8. ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΤΡΩΝΗ, δημότισσα
9. ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ, δημότισσα
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, δημότισσα
11. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ δημότης
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ, Δ/ ντης Σχολ. Μονάδας
13. ΑΣΗΜΙΝΑ ΖΑΜΠΟΥΝΗ, Δ/ ντρια Σχολ. Μονάδας
14. ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων
15. ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ, Εκπρόσωπος γονέων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, αντίστοιχα
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΕΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος
2. ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΩΤΗΣ, δημότης
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ, δημότης
7. ΙΟΡΔΑΝΑ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ , δημότισσα
8. ΡΟΥΔΑΜΑ ΣΙΟΥΛΑ, δημότισσα
9. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, δημότισσα
10. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΤΣΑΞΗ , δημότισσα
11. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, δημότης.
12. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΛΟΣ, Δ/ ντης Σχολ. Μονάδας
13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Δ/ ντης Σχολ. Μονάδας
14. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, Εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων
15. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρόσωπος γονέων
Πολιτικά άρθρα Το νέο έτος φέρνει εκλογές;

Γιάννης Μαγκριώτης

Οι κρίσεις, που κυρίως επηρεάζουν την γνώμη των πολιτών για την κυβέρνηση και τα κόμματα , την τελευταία περίοδο, είναι η υγειονομική και η ακρίβεια...

Δείτε όλο το άρθρο
Μπορεί η πολιτική να γίνει καλύτερη;

Μπορεί η πολιτική να γίνει καλύτερη; Γιάννης Μαγκριώτης Κλείδωμα Άρθρου:  Free Από την δεκαετία του ’90, ο ενθουσιασμός για την πολιτική ,είχε...

Δείτε όλο το άρθρο
Βαλκανικό όραμα – Η Ελληνική απάντηση στον εφιάλτη που αναβιώνει

του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μόνη ικανή να “καταπιεί” την τραγωδία των Πρεσπών Η συζήτηση για την Βαλκανική πολιτική της χώρας, είναι κατά κανόνα...

Δείτε όλο το άρθρο
Πόσο ρεαλιστική είναι μια τουρκική επίθεση;

του Γιάννη Βαληνάκη* Το 2022 θα είναι λογικά μια ακόμη πιο δύσκολη χρονιά για τα ελληνο-τουρκικά και το Κυπριακό — τη ραχοκοκαλιά της εθνικής...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της GPO για το Powergame.gr (21-12-2021) Δημοσκόπηση της GPO για το powergame.gr. Προβάδισμα ΝΔ με 10,7 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Alco για το Open (20-12-2021) Δημοσκόπηση της Alco για το OPEN. Προβάδισμα ΝΔ με 11,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα Artozyma, Detrop Boutique και Freskon

Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα Artozyma, Detrop Boutique και Freskon


Τη χρονική μετάθεση των εκθέσεων Artozyma, Detrop Boutique και Freskon κατά έναν περίπου μήνα αποφάσισε η ΔΕΘ-Helexpo, με γνώμονα τη διαφύλαξη της...


Δείτε θέμα και σχόλια