Νόμοι

Πατήστε στον τίτλο κάθε νομοσχεδίου, για να δείτε - ή κατεβάσετε - σε pdf τα αρχεία κάθε νομοσχεδίου αναλυτικά.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Kοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Ελένη Τσιαούση, Ευγενία Τσουμάνη - Σπέντζα

Ημ. Ψήφισης: (20/09/2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Νικόλαος Ζωίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ημ. Ψήφισης: (13/09/2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σοφία Γιαννακά, Αριστόβουλος (Άρης) Σπηλιωτόπουλος

Ημ. Ψήφισης: (30/08/2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κασαπίδης

Ημ. Ψήφισης: (13/09/2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 'Εκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αικατερίνη Μπατζελή,Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Ημ. Ψήφισης: (06/09/2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Λιντζέρης, Θεόδωρος Καράογλου

Ημ. Ψήφισης: (04/08/2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για ‘Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις..

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανάσιος Χαντάβας, Σταύρος Καλαφάτης

Ημ. Ψήφισης: (04/08/2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Θεόδωρος Παραστατίδης, Ευγενία Τσουμάνη - Σπέντζα

Ημ. Ψήφισης: (26/07/2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Αθανάσιος (Νάσος) Αλευράς, Ιωάννης Βρούτσης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευστάθιος Κουτμερίδης, Χρήστος Σταϊκούρας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αικατερίνη Μπατζελή, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Φραγκίσκος Παρασύρης, Ελένη Ράπτη

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανάσιος Χαντάβας, Νικόλαος Λέγκας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

«Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της ‘Αμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας».

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μιχαήλ Κατρίνης, Μαργαρίτης Τζίμας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Αρβανιτίδης, Χρήστος Ζώης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πυθαγόρας Βαρδίκος, Γεώργιος Βαγιωνάς

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευτύχιος Δαμιανάκης, Αθανάσιος Νάκος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και εισροών και άλλες διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλαος Τσώνης, Γεώργιος Κασαπίδης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ελένη (Έλενα) Παναρίτη, Ιωάννης Βρούτσης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευτύχιος Δαμιανάκης, Αθανάσιος Νάκος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χρήστος Μαγκούφης, Μιχάλης Παπαδόπουλος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μάρκος Μπόλαρης, Μάριος Σαλμάς

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Παπουτσής, Κωνσταντίνος Τζαβάρας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Μανωλάκης, Ιωάννης Πλακιωτάκης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Βασίλειος Γιουματζίδης, Διονυσία Αυγερινοπούλου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος-Ερνέστος Χαραλαμπόπουλος, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Αμοιρίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Παπουτσής, Αναστάσιος Νεράντζης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ελένη Τσιαούση, Ευγενία Τσουμάνη - Σπέντζα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου Τομέα

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Αρβανιτίδης, Προκόπιος Παυλόπουλος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Επικρατείας

Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ηλίας Θεοδωρίδης, Γεώργιος Βαγιωνάς.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Εμμανουήλ Στρατάκης, Σταύρος Καλαφάτης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων , Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλαος Τσώνης, Αργύρης Ντινόπουλος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευστάθιος Κουτμερίδης, Θεόδωρος Καράογλου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Συμεών Κεδίκογλου, Σάββας Αναστασιάδης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Βούρος, Ιωάννης Ανδριανός.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θεμάτα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σάββας ΕμινίδηςΘεόφιλος Λεονταρίδης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Λιντζέρης, Θεόδωρος Καράογλου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μιχαήλ Τζελέπης, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Θωμάς Ρομπόπουλος, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Παύλος Στασινός, Μάριος Σαλμάς

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αφροδίτη Παπαθανάση, Μάριος Σαλμάς

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Παπουτσής, Αθανάσιος Νάκος

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σπυροπάνος Μαργέλης, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις. Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Θ. Ρομπόπουλος, Γ. Κασαπίδης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Γεώργιος-Ερνέστος Χαραλαμπόπουλος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις 

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Παπουτσής, Δημήτριος Σταμάτης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Aλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μαρία Θεοχάρη, Μιχαήλ Γιαννάκης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Εγγυήσεις γαι την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Κοντογιάννης, Χρήστος Πρωτόπαπας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Εμμανουήλ Στρατάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Π. Ρήγας, Χ. Ζώης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ: Α. Αθανασιάδης, Κ. Μουσουρούλης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κ. Γιαννακοπούλου, Α. Νεράντζης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μ. Παντούλας, Ε. Βόζεμπεργκ  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ι. Αμοιρίδης, Ι. Βρούτσης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ημερομηνία ψήφισης (6/5/2010)  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ταυτότητα κτιρίων, Αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, προγράμματα Μητροπολιτικών Αναπλάσεων και άλλες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Α. Φαρμάκη-Γκέκη, Ε. Αυγενάκης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

 

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Α. Μακρυπίδης, Θ. Καράογλου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Π. Κουκουλόπουλος, Σ. Καλογιάννης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μ. Σκραφνάκη, Α. Νεράντζης

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Π. Ρήγας, Γ. Αποστολάκος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ι. Διαμαντίδης, Α. Νάκος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπουργείο Οικονομικών

Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ε. Κουτμερίδης και Χ. Σταϊκούρας (διαδικασία κατεπείγοντος)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Β. Τόγιας, Μ. Τζίμας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄»».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δ. Τσιρώνης, Σ. Καλαφάτης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σ. Μαργέλης, Ι. Βρούτσης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Ιδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σ. Γιαννακά, Ε. Βόζεμπεργκ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

«Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄)»

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Β. Γιουματζίδης και Ε. Αυγενάκης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δ. Καρύδης, Γ. Αποστολάκος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Α. Παπαδόπουλος, Γ. Βλάχος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Α. Παπαγεωργίου, Γ. Καρασμάνης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ι. Αμοιρίδης, Θ. Καράογλου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ε. Κουτμερίδης, Μ. Χαλκίδης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γ. Ντόλιος, Χ. Ζώης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

«Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση» (Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Β. Τσόνογλου-Βυλλιώτη, Κ. Τζαβάρας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 

Newsletter

 
 

Νόμος για το Θεσμικό πλαίσιο των αγροτικών συνεταιρισμών

Πολιτικά άρθρα Θα υπάρξει πολιτικό κόστος για το φιάσκο της σκευωρίας;

Θα υπάρξει πολιτικό κόστος για το φιάσκο της σκευωρίας; Νίκος Ξυδάκης Κλείδωμα Άρθρου:  Free Το φιάσκο της απαλλαγής των Δ. Παπαγγελόπουλου -...

Δείτε όλο το άρθρο
Εύα Καϊλή: Υπέβαλε ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «Turkaegean» -Ζητά διαγραφή του όρου

Η Εύα Καϊλή 01/07/2022  18:58 Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταχώριση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» υπέβαλε η Εύα...

Δείτε όλο το άρθρο
Στράτος Σιμιτζής: «Για ποιο λόγο , η τρελή … οδήγηση!»

«Για ποιο λόγο , η τρελή … οδήγηση!» Του Στράτου Σιμιτζή. Δεν κατάλαβα γιατί είναι απαραίτητο να οδηγούν σαν δαίμονες , όλοι αυτοί που κάνουν...

Δείτε όλο το άρθρο
Δαμιανός Φιλιππίδης: Οι εμπρησμοί ως όπλο στη φαρέτρα των μυστικών υπηρεσιών

  του Δαμιανού Φιλιππίδη* Από τον τίτλο ακόμα κάποιοι αναγνώστες θα αναρωτηθούν τί σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στη δράση μια υπηρεσίας...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Alco για το Open (30-5-2022) Δημοσκόπηση της Alco για το Open. Προβάδισμα ΝΔ με 8,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega (25-5-2022) Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Προβάδισμα ΝΔ με 10,4 %.  Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τιμώμενη Χώρα στην 86η ΔΕΘ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τιμώμενη Χώρα στην 86η ΔΕΘ


Δυναμικά επανέρχεται ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας στην 86η ΔΕΘ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ετοιμάζονται να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη φετινή...


Δείτε θέμα και σχόλια