Σχέδια νόμου

Πατήστε στον τίτλο κάθε νομοσχεδίου, για να δείτε - ή κατεβάσετε - σε pdf τα αρχεία κάθε νομοσχεδίου αναλυτικά.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών

Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος

Ημερομηνία κατάθεσης (19/09/2011)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (15/09/2011)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος.

Ημερομηνία κατάθεσης (05/09/2011)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (01/09/2011)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Kοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Ημερομηνία κατάθεσης (04/08/2011)  

 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών

Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

Ημερομηνία κατάθεσης (01/08/2011)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015.

Ημερομηνία κατάθεσης (27/06/2011)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008

Ημερομηνία κατάθεσης (10/05/2011)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία κατάθεσης (05/05/2011)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

«Δημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της 'Αμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας»

Ημερομηνία κατάθεσης (04/05/2011)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις

Ημερομηνία κατάθεσης (27/04/2011)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων

Ημερομηνία κατάθεσης (17/03/2011)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (20/01/2011)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία κατάθεσης (08/02/2011)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Ημερομηνία κατάθεσης (09/12/2010)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (25/10/2010)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου Τομέα

Ημερομηνία κατάθεσης (14/10/2010)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (09/11/2010)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (18/11/2010)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Ημερομηνία κατάθεσης (02/09/2010)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

Ημερομηνία κατάθεσης (20/07/2010)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ημερομηνία κατάθεσης (09/07/2010)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (02/07/2010)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις. Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (25/06/2010)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Κύρωση της από 8 Μαϊου 2010 Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ αφενός της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δανειολήπτη και αφετέρου κρατών μελών της Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαϊου διακανονισμού χρηματοδότησης αμέσου ετοιμότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Ημερομηνία κατάθεσης (4/6/2010)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (31/5/2010)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

Ημερομηνία κατάθεσης (28/5/2010)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία κατάθεσης (17/5/2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Ημερομηνία κατάθεσης (14/5/2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ημερομηνία κατάθεσης (4/5/2010)  

 

 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Αύξηση Φ.Π.Α.και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Ημερομηνία κατάθεσης (3/5/2010)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (26/4/2010)  

 

 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Ημ/νία κατάθεσης (22/4/2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ταυτότητα κτιρίων, Αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, προγράμματα Μητροπολιτικών Αναπλάσεων και άλλες διατάξεις.

Ημ/νία κατάθεσης (14/4/2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις.

Ημ/νία κατάθεσης (13/4/2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.

Ημ/νία κατάθεσης (13/4/2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ημ/νία κατάθεσης (12/4/2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Αποκατάσταση  φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Ημερομηνία κατάθεσης  (24/3/2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Aλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (23.3.2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.

Ημερομηνία κατάθεσης (16.3.2010)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις

Ημ/νία κατάθεσης (15/3/2010)

 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις

Ημ/νία κατάθεσης (5/3/2010)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων

Ημ/νία κατάθεσης (4/3/2010)

 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης

Ημερομηνία κατάθεσης  3.3.2010

 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις

Ημερομηνία κατάθεσης  26.2.2010

 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Υπουργείο Οικονομικών

Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής.

Ημ/νία κατάθεσης (12/2/2010)

 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πολιτικά άρθρα Κρατικές προμήθειες: Και όμως μπορούν να ωθήσουν την εγχώρια παραγωγή

Δημήτρης Μάρδας

Το 1993 με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ένα σύνολο από τέσσερεις Οδηγίες επιδίωκαν να ρυθμίσουν την αγορά των κρατικών προμηθειών των...

Δείτε όλο το άρθρο
Το ματς του θανάτου – Ουκρανία 1942: Ο αετός του Γ΄ Ράιχ «ξεπουπουλιάζεται» στο γήπεδο

Tην περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη, υπήρξαν περιπτώσεις που οι ναζί ενθάρρυναν τη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων για τους δικούς τους...

Δείτε όλο το άρθρο
2 Aυγούστου: Παγκόσμια ημέρα Ολοκαυτώματος των Ρομά – Kοίτα να μην ξεχάσεις / Ντικ τενά μπιστρέ

Πάνω από 500.000 θύματα είχαν οι Ρομά κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη. Η επιλογή της 2 Αυγούστου και μάλιστα με πολλά χρόνια...

Δείτε όλο το άρθρο
Ανάλυση για Τουρκία: Αυτά που αλλάζουν μετά το Καστελλόριζο

Η επιλογή της Τουρκίας ν’ αναστείλει και ενδεχομένως να ματαιώσει το σχέδιο για σεισμικές έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αποτελεί ηχηρή...

Δείτε όλο το άρθρο
Με οδηγό την παράδοση σε ένα σπίτι του 1900 (pic)

του Νάσου Μπράτσου Σε άλλες εποχές μας «ταξιδεύει» η απολύτως επιτυχημένη προσπάθεια αναβίωσης ενός παλιού παραδοσιακού σπιτιού της Ικαρίας με τον...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της Marc, η ΝΔ προηγείται 21,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει το 42%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 20,5%, το ΚΙΝΑΛ το... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Opinion Poll (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της OPINION POLL , η ΝΔ συγκεντρώνει το 41,2% στην πρόθεση ψήφου, έναντι του 20,7% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΚΙΝΑΛ με... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
«Πράσινο φως» από το Technology Forum στην BEYOND 4.0 - Μεγάλοι «παίκτες» της ψηφιακής βιομηχανίας στην Έκθεση από τις 1-3 Οκτωβρίου

«Πράσινο φως» από το Technology Forum στην BEYOND 4.0 - Μεγάλοι «παίκτες» της ψηφιακής βιομηχανίας στην Έκθεση από τις 1-3 Οκτωβρίου


“Ψήφο εμπιστοσύνης” από τους 23 φορείς που απαρτίζουν το Technology Forum απέσπασε η πρώτη Διεθνής Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνολογίας και...


Δείτε θέμα και σχόλια