Επιτροπές Δήμου Δωδώνης

Οικονομική Επιτροπή

(1/9/2014 - 5/3/2017)

Τακτικά Μέλη:

1. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

5. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

5. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

 

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

(1/9/2014 - 5/3/2017)

Τακτικά Μέλη:

1. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                             

2. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ                         

3. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                           

4. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                         

5. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      

6. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           

              

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                             

2. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                            

3. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        

4. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       

 5. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                

 

 

Προηγούμενες Επιτροπές Δήμου Δωδώνης

Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Μερικές από τις κυριότερες αρμοδιότητές της είναι οι παρακάτω:

• συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

• ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

• προελέγχει τον απολογισμό, μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,

• εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

• αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

• εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

• αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οικονομική Επιτροπή (2013-2014)

Τακτικά Μέλη:

1.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

3. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

4. ΜΠΑΣΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΜΠΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΒΑΛΕΚΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

3. ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4. ΔΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

5. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

Εκτελεστική Επιτροπή

Στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο Δήμαρχος.

Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο(άρθρο 63 του Ν.3852/2010).

 

 

Επιτροπή Διαβούλευσης

Έργο - Αρµοδιότητες

1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσµού της δηµοτικής διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δηµοτικής διαβούλευσης.

2. Ειδικότερα, η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.

β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.

Σύγκληση της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης

1. Των εργασιών της επιτροπής προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος που ορίζει ο δήµαρχος µε απόφασή του, η οποία δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του δήµου.

2. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της:

α) υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης,

β) τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3) µήνες, για άλλα θέµατα που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο και την ∆ηµοτική Αρχή και εισάγονται στην επιτροπή προς συζήτηση και γνωµοδότηση,

γ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της µε γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέµατα και τα µέλη της επιτροπής, που υπέβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέµατα, 6

δ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άµεση σύγκληση της επιτροπής.

 

Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης:

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ.

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου ΔΩΔΩΝΗΣ ορίζεται ως ακολούθως:

Μπάρμπας Γεώργιος του Αναστασίου,

Πρόεδρος Συμβουλίου Νέων Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου,

μέλος Δ.Σ οικον. επιμελητηρίου/παράρτημα Ιωαννίνων 

 Κωστής Ιωάννης του Παναγιώτη Μέλος Δ.Σ Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων 

 Μπούρης Ανδρέας του Κων/νου Πρόεδρος της Αδελφότητας Σκλιβανιτών Ιωαννίνων 

Παππάς Νικόλαος του Παναγιώτη Ιχθυοτρόφος 

Γεωργιάδη Αλεξάνδρα του Ευθυμίου Πρόεδρος Πολιτιστικού συλλόγου Τοπικής Κοινότητας Κοπάνης 

Αποστόλου Χρήστος του Αποστόλου Πρόεδρος Πολιτιστικού συλλόγου Τοπικής Κοινότητας Κουκλεσίου. 

Τασιούλας Γεώργιος του Χρήστου

Δαβής Παναγιώτης του Ελευθερίου

Τσίλης Μάρκος του Γεωργίου

Ντερμάρης Δημήτριος του Ευαγγέλου

Θεμελής Χρήστος του Νικολάου 

Νάστου Παναγιώτα του Γεωργίου

Γκόλας Δημήτριος του Γεωργίου

Ντάσιος Ελευθέριος του Νικολάου

Χρήστου Κων/νος του Ελευθερίου

Γιαννάκος Βασίλειος του Αλεξάνδρου

Τζίμας Πέτρος του Λάμπρου

Καραπάνος Θωμάς

Κίτσος Ιωάννης 

Μιχέλη Βίκυ

Παππάς Ευάγγελος 

Τσώλη-Βαλεκάρδα Βασιλική

Γιώτη Άννα του Λάμπρου

Βλάχος Κων/νος του Παύλου 

Βακάλης Ιωάννης 

Μπούσης Αριστοτέλης 

Χωρεβάτη Δήμητρα του Αλεξάνδρου

Τόκα Βησσαρία του Χρήστου 

Βασιλείου Φρειδερίκη του Ευαγγέλου 

Γιώτη Ευγενία του Κωνσταντίνου

Σταύρου Γεώργιος

Τζίμας Αθανάσιος του Κων/νου 

Λέτσος Αλέξανδρος του Ηλία 

Μωραίτης Κωνσταντίνος

 

 

Πολιτικά άρθρα Η δημοκρατία κινδυνεύει, από τους κάθε είδους ευησυχασμούς.

Γιάννης Μαγκριώτης

Η μετεμφυλιακή περιορισμένη δημοκρατία , δεν μπόρεσε να γίνει δημοκρατία , δεν της το επέτρεψαν οι πολιτικές και οι κοινωνικές δυνάμεις του...

Δείτε όλο το άρθρο
Η τριμερής Ιράν- Ρωσίας- Τουρκίας απέναντι στη Δύση

  Της Πωλίνας Άνιφτου, Αναλύτριας Εξωτερικής πολιτικής και Επενδύσεων Η γεωπολιτική αυτογνωσία ενός αδιέξοδου οικονομικού μοντέλου Στις 19...

Δείτε όλο το άρθρο
Οι ΗΠΑ θα πρέπει να μεσολαβήσουν στη θαλάσσια διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας-Κύπρου

NICHOLAS SAIDEL thehill.com AP Photo/Burhan Ozbilici Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απεικονίζεται στην Άγκυρα, στην Τουρκία, στις 16 Μαΐου...

Δείτε όλο το άρθρο
Η ανοχή είναι συνενοχή

Η ανοχή είναι συνενοχή Δημήτρης Εμμανουηλίδης Κλείδωμα Άρθρου:  Free Μητσοτάκης: Ηγεμονίσκος της συμφοράς. Γαλουχημένος με πολιτικές υποθήκες...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το ΘΕΜΑ, 24-7-2022 Το εκλογικό σκηνικό δείχνει παγιωμένο, σύμφωνα  με νέα δημοσκόπηση της Marc για το "Θέμα". Σύμφωνα με την ανάλυση  της δημοσκόπησης οι... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Opinion Poll για tomanifesto (19-7-2022) Δημοσκόπηση της Opinion Poll για tomanifesto. Προβάδισμα ΝΔ με 8,9 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Η καθαρή ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος “πρωταγωνιστούν” στο αφιέρωμα της Κυκλικής Οικονομίας στην 86η ΔΕΘ

Η καθαρή ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος “πρωταγωνιστούν” στο αφιέρωμα της Κυκλικής Οικονομίας στην 86η ΔΕΘ


Πιο επίκαιρο από ποτέ το αφιέρωμα της 86ης ΔΕΘ στην Κυκλική Οικονομία παρουσιάζει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, λύσεις και προϊόντα στο...


Δείτε θέμα και σχόλια