Επιτροπές Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Μαργαρίτης - Δήμαρχος

Τακτικά μέλη:

 1. Ανεβλαβής Αργύριος

 2. Λιανός Δημήτρης

 3. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

 4. Καραμπάτση Νεκταρία

 5. Βρούτσης Βασίλειος

 6. Μαράκης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Τσολάκης Ιωάννης

 2. Πολυκρέτης Εμμανουήλ

 3. Μαράκης Ιωάννης

 4. Αξαόπουλος Ιωάννης1. Η Οικονομική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υ­ποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμ­βούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των ε­σόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διά­θεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από ε­κείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασί­ζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθε­σης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελε­τών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες πε­ριπτώσεις,
ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξά­γει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο­πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημό­σιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληρο­δοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονι­κής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανο­νιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοι­κητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοη­θημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και ειση­γείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβι­βασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέ­χρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικη­γόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστή­ρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσε­ων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' ε­ξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδι­αίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαι­τούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμε­νης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμέ­νου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμ­βανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η πα­ραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός α­πό τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετι­κά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντι­κειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειο­ψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παρα­γράφων.

4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμ­βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπο­ρεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, ε­φόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου σχετικά με:
1.     Την ποιότητα ζωής.
2.     Τη χωροταξία.
3.     Την πολεοδομία.
4.     Την προστασία του περιβάλλοντος.
5.     Λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Α.    ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ:
1. Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
2. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
(Οι αρμοδιότητες 1. και 2. δεν ασκούνται από την Επιτροπή όταν το κατάστημα/επιχείρηση που αιτείται άδειας λειτουργίας ή άδειας μουσικής ευρίσκεται  στην περιφέρεια Δημοτικής Κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει το οικείο  Συμβούλιο).
3. Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
(Ασκείται για όλη την περιφέρεια του Δήμου).
4. Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
(Ασκείται για όλη την περιφέρεια του Δήμου. - Μόνο σε δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων η αρμοδιότητα ασκείται από το συμβούλιο των Δημοτικών Κοινοτήτων, επειδή σε αυτούς του δήμους δεν συνιστάται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

Β.   ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Β.1 ΘΕΜΑΤΑ
1.      Καθορισμού χρήσεων γης.
2.      Ρυθμιστικών σχεδίων.
3.      Προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων.
4.      Οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων.
5.      Εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
6.      Πολεοδομικών μελετών.
7.      Ανάπλασης περιοχών.
8.      Πολεοδομικών επεμβάσεων.
9.      Χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης.
10.  Ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών.
11.  Πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών.
12.  Αποζημίωσης ρυμοτομούμενων.
13.  Πολεοδομικών ρυθμίσεων.
14.  Εισφοράς σε γη ή σε χρήμα.
15.  Περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.).
16.  Έγκρισης Πολεοδομικών Μελετών.

Β.2 ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.      Για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
2.      Για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του Ν. 2508/1997, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών και άλλων σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων.

Β.3 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ των άρθρων 79 και 82 του Δ.Κ.Κ.
 
Η απόφαση για τα θέματα καταστημάτων και μουσικής λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Η επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που ασκεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σέργης Νικόλαος

 2. Παντελιάς Ευάγγελος

 3. Σιδερής Νικόλαος

 4. Τσολάκης Ιωάννης

 5. Σέργης Σταμάτιος

 6. Βασαλάκης Αντώνιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Καραμπάτση Νεκταρία

 2. Μαρούλης Μιχαήλ

 3. Ανεβλαβής Αργύριος

 4. Χουζούρης Νικόλαος

 5. Βρούτσης Βασίλειος

 

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Το να έχεις γιατρούς να απεργούν για να δουλέψουν και την κυβέρνηση να τους εμποδίζει τα λέει όλα, είπε ο Γ. Βαρουφάκης

17/01/2022 - 16:44 - Επίσκεψη στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης πραγματοποίησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης...

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για ευκολότερη παροχή ψηφιακών υπογραφών

17/01/2022 - 16:16 - Ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, η λειτουργία της νέας Αρχής Πιστοποίησης του...

Μπροστά στα ράντζα της ντροπής καταρρέει η πολιτική της εμπορευματοποίησης της Υγείας, είπε ο Δ. Κουτσούμπας

17/01/2022 - 15:52 - Επίσκεψη στο νοσοκομείο «Αττικόν» πραγματοποίησε σήμερα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης...

Σοβαρό σφάλμα στο Safari διαρρέει πληροφορίες λογαριασμών Google

17/01/2022 - 15:29:32 -

Πότε πληρώνονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του ΕΦΚΑ

17/01/2022 - 15:28 - Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Το νέο έτος φέρνει εκλογές;

Γιάννης Μαγκριώτης

Οι κρίσεις, που κυρίως επηρεάζουν την γνώμη των πολιτών για την κυβέρνηση και τα κόμματα , την τελευταία περίοδο, είναι η υγειονομική και η ακρίβεια...

Δείτε όλο το άρθρο
Υπήκοοι καναλιών, όχι πατρίδων

Ο μέγας κίνδυνος που παραμονεύει στην Ιστοριογραφία είναι οι σκοπιμότητες. Ακόμα και οι πιο κοινωφελείς («ιερές») υπονομεύουν ή και μηδενίζουν τους...

Δείτε όλο το άρθρο
Από την πανδημία στον... μετακαπιταλισμό

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση με ιδιαίτερη ταχύτητα φέρνει στο προσκήνιο νέους οικονομικούς κανόνες και νέες συνθήκες κοινωνικής εξέλιξης. Γράφει ο...

Δείτε όλο το άρθρο
Επτά παράμετροι κάνουν τη διαφορά στις επιτυχημένες επιχειρήσεις

Οι παράγοντες και τα προαπαιτούμενα που μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχία. Ο κίνδυνος του εφησυχασμού και το κρίσιμο στοιχείο. Γράφει ο καθηγητής Δημ....

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της GPO για το Powergame.gr (21-12-2021) Δημοσκόπηση της GPO για το powergame.gr. Προβάδισμα ΝΔ με 10,7 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Alco για το Open (20-12-2021) Δημοσκόπηση της Alco για το OPEN. Προβάδισμα ΝΔ με 11,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Αναβάλλεται για τις 20-23 Οκτωβρίου του 2022 η 29η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων Agrotica

Αναβάλλεται για τις 20-23 Οκτωβρίου του 2022 η 29η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων Agrotica


Την αναβολή της 29ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων Agrotica -η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 27 με...


Δείτε θέμα και σχόλια